Utgått: Utlysning opptak til klyngeprogrammet 2020

Norwegian Innovation Clusters inviterer med denne utlysningen til opptak av klynger innenfor Arena og Arena Pro i en nasjonal konkurranse.

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.  I 2020 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på opptak av nye klynger som skal få støtte fra programmet. Utlysningen er åpen for forslag innenfor: 

  1. Klynger som søker opptak i Arena  
  2. Klynger som søker opptak i Arena Pro

Denne utlysningen omfatter ikke delprogrammet for modne klynger. Det tas sikte på en egen utlysning for delprogrammet, når dette er klart. 

Klyngeprogrammets formål 

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i næringslivet i Norge gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte.  Samarbeidsbasert utvikling gir synergier gjennom stordriftsfordeler og komplementaritet. 

Klyngeprogrammet støtter samarbeidsbasert utvikling fordi det bidrar til programmets formål som er:  

  • å øke innovasjonsevnen og verdiskapingen til de bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet 
  • å forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv 
  • å øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonsøkosystemer1 regionalt og nasjonalt.  

Gjennom finansiering, kompetansebygging og nettverksbygging bidrar klyngeprogrammet til å etablere og utvikle klyngene til å bli gode koblings- og en samhandlingsarena. Arena perioden benyttes til å etablere og iverksette de gode klyngene. Arena Pro perioden skal stimulerer klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena. Klyngens betydning økes gjennom at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak (industrielle løft) i klyngen. Et industrielt løft er en større industriell satsning som vil kreve en rekke utviklingsprosjekter for å bli realisert. Målsettingen er å bygge gode miljøer som fortsetter arbeidet med egen driftsfinansiering når Arena Pro perioden er over. 

Innovasjon skjer sjeldent i et vakuum og klyngeprogrammet er særlig opptatt av klyngens evne til å identifisere og koble seg opp mot andre nasjonale og internasjonalt ledende miljøer og markeder innenfor sitt felt. Klynger som søker Arena Pro forventes å ha klare målsetninger for sitt internasjonale arbeid og må begrunne arbeidets bidrag til måloppnåelse innenfor klyngens industrielle løft. 

Om utlysningen  

Utlysningen er en nasjonal konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme for dette virkemiddelet. Programmet vil velge de søkerne som i størst mulig grad vurderes til å bidra til programmets formål. Klyngenes bidrag til fornyelse og vekst vil alltid være viktige elementer som er vektlagt i kriteriesettet. Det samme er kobling til bærekraft og at klyngen bidrar til utvikling av et innovasjonsøkosystem. 

Nytteverdien av samarbeid er grunnleggende for klynge-tankesettet, som betyr at samarbeid mellom flere klynger/innovasjonsmiljø vil bli vurdert som positivt, og vil tillegges ekstra vekt. Dette gjelder særlig klynger som søker opptak til Arena Pro-Nivå. Dette nivået må også kunne vise hvordan klyngens bidrag til eksport og internasjonalisering er, for sine medlemsbedrifter. 

Årets utlysning vil også involvere regionalt nivå, for bedre å koordinere regionale prioriteringer med den nasjonale konkurransen, som klyngeprogrammets utlysning er. 

Erfaringsmessig er det stor interesse for å bli tatt opp i klyngeprogrammetDet er ikke ønskelig at søkere legger ned mer arbeid enn nødvendig i søknadsprosessenDet er derfor laget en «Selvtest på modenhet», hvor søkeren oppfordres til grundig vurdere om de etterspurte elementene er på plass for å kunne nå opp i konkurransen. Klyngeprogrammet vil tilby kompetanse/rådgivning til de initiativene som mener de ikke er modne nok på søknadstidspunktet. 

Med dette som bakgrunn vil det kun være en søknad som skal sendes inn til Innovasjon Norge. 

I år ber vi om at søkere sender inn:  

  1. Søknader om opptak i Arena 
  2. Søknader om opptak i Arena Pro 

Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning. Det blir ikke utlysning på GCE-nivået/Modne klynger-nivået 

Frist for innsending av prosjektsøknader: 25.09.2020 kl. 16:00. 

Søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no 

Informasjonsmøte for potensielle søkere ble avholdt 16. juni 2020 kl. 14:00 - 15:00 på Teams på grunn av korona situasjonen. Det ble gjort et opptak av informasjonsmøtet som du finner her: Opptak av informasjonsmøtet 16.06.2020. Du finner selve powerpoint-presentasjonen fra informasjonsmøtet her: Informasjonsmøte presentasjon

Regionale klyngerådgivere vil kunne følge opp med individuell rådgivning til søkere. Vi har også opprettet en egen Q&A side, hvor vi publiserer og svarer på alle spørsmålene som kommer inn til nic@innovasjonnorge.no. 

I margen til høyre har vi vedlagt nærmere informasjon om utlysningen, samt søknadsmaler og vurderingskriterier.

FAQ

Vi har opprettet en egen side hvor vi vil publisere og besvare alle spørsmålene som kommer inn til nic@innovasjonnorge.no i forbindelse med utlysningen til klyngeprogrammet 2020. 

Trykk her for å gå til FAQ

Kriterier 2020

Søknadsmal Klyngeprogrammet 2020

Selvtest Arena og Arena Pro

Mal Medlemsoversikt 2020

Mal Kjernemedlemmenes Begrunnelser 2020

Mal Styrets Sammensetning

Mal Gjennomføringsplan

Budsjettmal Arena

Budsjettmal Arena Pro