Hopp til innhold

Utlysning 2021 - delprogram for «modne klynger»

Norwegian Innovation Clusters inviterer «modne klynger» til å søke støtte til samarbeidsbaserte prosjekter som kan bidra til industrielle løft.

Klyngeprogrammets formål

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i næringslivet i Norge gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte.  Samarbeidsbasert utvikling gir synergier gjennom stordriftsfordeler og komplementaritet.

Klyngeprogrammet støtter samarbeidsbasert utvikling fordi det bidrar til programmets formål som er:

 • å øke innovasjonsevnen og verdiskapingen til de bedriftene som deltar i samarbeidet
 • å forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv
 • å øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonsøkosystemer[1] regionalt og nasjonalt.

Delprogrammets formål og mål

Formål

Delprogrammet skal kapitalisere på «modne klyngers» posisjon, kompetanse, kapasitet og nettverk til å realisere industrielle løft i norsk næringsliv.

Hovedmål

 • Utnytte de «modne klyngenes» kompetanse, kapasitet, nettverk og posisjon til å skape bedre forutsetninger for omstilling, vekst og internasjonalisering i norsk næringsliv.
 • Utløse samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter som kan gi stor nytteverdi for næringslivet innenfor en sektor, verdikjede eller teknologiområde, utover verdien for klyngens egne partnere.

Resultatmål for delprogrammet

 • Programmet har bidratt til å utløse samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter med stor potensiell nytteverdi for samfunnet, med bred medvirkning fra egne og eksterne partnere.
 • Programmet har gjennom prosjektforslag bidratt til å etablere nye samarbeidskonsortier på tvers av klynger og sektorer.
 • De gjennomførte utviklingsprosjektene har høy dokumentert effekt for den definerte målgruppen innenfor de utvalgte innsatsområdene.

Innkomne prosjektsøknader vil bli vurdert etter et sett med krav og kriterier som omtales nærmere under. Tildelingen er konkurransebasert.

Denne utlysningen er rettet mot klynger og fasilitatororganisasjoner som er blitt prekvalifisert som modne klynger etter klyngeprogrammets kriterier og prosedyrer for prekvalifisering.

En «moden klynge» er kjennetegnet ved at klyngen/fasilitatororganisasjonen og partnerskapet har lang erfaring med gjennomføring av strategisk viktige samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter, de har en sterk posisjon i sin respektive sektor eller verdikjede, og de har en administrasjon med kompetanse og kapasitet til å fasilitere krevende utviklingsprosesser med stort behov for samarbeid.

Om utlysningen

Utlysningen er en nasjonal konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme for dette virkemiddelet. De industrielle løftene vil vurderes ut fra vedlagte kriteriesett.

Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

Frist for innsending av prosjektsøknader: 1. oktober 2021 kl 16.00

Søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

Informasjon for potensielle søkere vil bli formidlet til aktuelle søkere. Ta kontakt med regional klyngerådgiver eller klyngeprogrammet.

Formelle krav til søker

Det skal oppgis en ansvarlig kontaktperson for søkermiljøet.

Klyngen må velge en juridisk enhet til å representere klyngen som formell avtalepartner for programmet. Organisasjonen må være prekvalifisert som en «moden klynge».

Se vedlagte utlysningstekst som inneholder informasjon om:

 • Hvem inviteres til å søke?
 • Hva er et industrielt løft og hva må være formålet med utviklingsaktivitetene?
 • Om utlysningen
 • Støttebeløp og informasjon om hvilke prosjekter og aktiviteter som kan støttes
 • Innholdet i søknaden
 • Vurderinger av søknader
 • Utlysningsprosess og offentliggjøring
 • Kontaktpersoner

 

 

[1] Innovasjonsøkosystem beskriver et aktørsett bestående av etablerte bedrifter, gründere, kapital, akademia og offentlige aktører, samt det etablerte samspillet og koblingene mellom de ulike aktørene

Kriterier

Søknadsmal

Budsjettmal

Gjennomføringsplan

Mal partnerbeskrivelse