Hopp til innhold

Utlysning: Hub-Node

 Unsplash
Unsplash

Norwegian Innovation Clusters inviterer med denne utlysningen til etablering av noen testpiloter innenfor Hub-Node struktur. Utlysningen rettes mot nettverk som ikke er med i klyngeprogrammet, men som ser stor nytte av å koble seg opp mot en etablerte klynge på Arena Pro, NCE eller GCE nivå. Målet for pilotene er å knytte sammen miljøer for å gi vekstpotensial og synergier.

Klyngeprogrammets formål


Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte.

Samarbeidsbasert utvikling gir synergier gjennom stordriftsfordeler og komplementaritet.

Klyngeprogrammet eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

 

Pilot-utlysning


I 2021 tilbyr klyngeprogrammet en ny utlysning med sikte på opptak av to piloter etter modellen Hub–Node for å teste ut konseptet.

I en Hub-Node modell vil det være en klynge som påtar seg rollen som Hub, et knutepunkt som sørger for kompetanseheving og synkronisering. Noden skal være et nettverk der bedriftene som deltar vil ha positiv effekt av samarbeid med Huben. Huben må også synliggjøre hvordan Noden vil bidra positivt i forhold til deres ambisjoner og mål.

Hub-node bilde.png

Formål

Bidra til å utvikle et nettverk av bedrifter, Noden, som ikke selv vil ha grunnlag til opptak som Arena/ArenaPRO i Norwegian Innovation Cluster programmet. Utviklingen i nettverket skal skje med støtte/samhandling fra en av de mer etablerte klyngene i programmet, Huben. Hub-klyngen må ha kvalifisert seg på Arena Pro nivå eller høyere.


Huben kan bidra med administrativ støtte, sitt nettverk og koblinger mot andre relevante miljøer, mobilisere til nye innovasjonsprosjekter, samt til å gi råd om og støtte til etablering og gjennomføring av koblings- og samhandlingsarenaer. Hensikten med samarbeidet er at Nodens bedrifter vil kunne få en positiv utvikling knyttet til nyskaping, omstilling og vekst gjennom samarbeidet med Huben, som også vil ha positive effekter av samhandlingen i forhold til egne ambisjoner og mål.


Hvem inviteres til å søke?


Målgruppe for pilotprosjektet

Pilotprosjektet (piloten) retter seg mot Noder som har etablert solid grunnlag for å iverksette samarbeidsprosjekt med en moden klynge. Piloten skal ha:

  • Klare, felles ambisjoner og godt definerte mål forankret i nyskaping, omstilling og vekst.
  • God forankring både i Hub og Node, med en gjennomføringsplan hvor konkrete roller og ansvarsområder er fordelt i begge miljø.

Piloten skal ha ambisjoner om positive effekter både for Node og Hub. Den kan også ha et potensielt bidrag til utvikling av innovasjonsøkosystemet.


Programmet tilbyr 50 % risikoavlasting gjennom finansiering av pilotprosjekt i ett år med mulighet til forlengelse i inntil to år til. Årlig støtte er oppad begrenset en million kroner som Noden skal benytte til kjøp av tjenester fra Hub, samt drift av Noden.


Finansieringen kan dekke administrasjon, etablering av koblings- og samhandelsarenaer og felles utviklingsprosjekt mellom Hub og Node. Beslutning om videreføring utover ett år vurderes på bakgrunn av oppnådde resultat første år.


Noden vil ved opptak få tilgang til klyngeprogrammets lærings- og delingsplattformer med bl.a. klyngelederskolen, oppstartsseminar og skreddesydde workshops.


Krav til Node (søker):

Mål og strategi
Vise til sammenfallende fagområde med Hub/ev. spisskompetanse Hub-klyngen har behov for. Men Hub – Node piloten skal ha egne mål og strategier med utgangspunkt i regionale eller nasjonale utfordringer. Man må beskrive:

  • Hva skal være pilotprosjektets unike bidrag?
  • Hvilken(e) strategisk satsing(er) skal pilotprosjektet bidra til?
  • Hva er langsiktig målsetting med samarbeidet for Noden og bedriftene?

Ressursgrunnlag og forankring

  • Minimum fem bedriftskjernemedlemmer og en fasiliterende ressursorganisasjon/ansatt
  • Det er potensial i deltakerbedriftene for bærekraftig vekst og omstilling
  • En forankret og operasjonell gjennomføringsplan
  • Det er en forutsetning at det foreligger et ferdig utkast til samarbeidsavtale med Hub-klyngen
  • Det er en forutsetning at bedriftene som deltar i Piloten er villig til å engasjere med egne timer og andre ressurser for å nå pilotens ambisjoner.

 

Om utlysningen

Utlysningen er en nasjonal konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme. Programmet vil velge de søkerne som i størst mulig grad vurderes til å bidra til programmets formål.


Utlysning vil også involvere regionalt nivå, for bedre å koordinere regionale prioriteringer med den nasjonale konkurransen, som klyngeprogrammets utlysning er.


Frist for innsending av prosjektsøknader: 01.10.2021 kl. 16:00.


Søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no


Se opptak av informasjonsmøte for mulige søkere avholdt 26. august 2021 kl. 14:00 - 15:00 på Teams. 


Møtet vil bli tatt opp og lagt ut på utlysningssidene. Regionale klyngerådgivere vil kunne følge opp med individuell rådgivning til søkere. Det vil også bli opprettet en egen Q&A side i møtet, og hvor det blir anledning til å stille spørsmål.


I høyre kolonne finner du nærmere informasjon om utlysningen, samt søknadsmaler og vurderingskriterier.