Hopp til innhold

Utlysning om opptak til klyngeprogrammet 2021

Unsplash

Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og Arena Pro. Utlysningen er en nasjonal konkurranse, og fristen for å sende inn prosjektsøknader er 10. september 2021.

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2021 gjennomføres en ny utlysning med sikte på opptak av nye klynger som skal få støtte fra programmet. Utlysningen er åpen for forslag innenfor:

  1. Klynger som søker opptak i Arena
  2. Klynger som søker opptak i Arena Pro

Denne utlysningen omfatter ikke delprogrammet for modne klynger. Det vil bli en egen utlysning for delprogrammet når det er klart.

Klyngeprogrammets formål

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i næringslivet i Norge gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte. Samarbeidsbasert utvikling gir synergier gjennom stordriftsfordeler og komplementaritet.

Klyngeprogrammet støtter samarbeidsbasert utvikling fordi det bidrar til programmets formål som er

  • å øke innovasjonsevnen og verdiskapingen til de bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet
  • å forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv
  • å øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonsøkosystemer* regionalt og nasjonalt

*Innovasjonsøkosystem beskriver et aktørsett bestående av etablerte bedrifter, gründere, kapital, akademia og offentlige aktører, samt det etablerte samspillet og koblingene mellom de ulike aktørene.

Gjennom finansiering, kompetansebygging og nettverksbygging bidrar klyngeprogrammet til å etablere og utvikle klyngene til å bli gode koblings- og samhandlingsarena. Arena-perioden benyttes til å etablere og iverksette de gode klyngene. Arena Pro-perioden skal stimulere klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena.

Klyngens betydning økes gjennom at partnerskapet i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til definerte strategiske satsningsområder. Et strategisk satsningsområde er en større industriell utfordring eller markedsmulighet som krever samarbeid for å utløse økt verdiskaping. Resultatene av det strategiske satsningsområdet skal gi muligheter for verdiskaping innenfor klyngens partnerskap og gjerne ha et verdiskapingsbidrag i industrien som helhet.

Innovasjon skjer sjeldent i et vakuum, og klyngeprogrammet er særlig opptatt av klyngens evne til å identifisere og koble seg opp mot andre nasjonale og internasjonalt ledende miljøer og markeder innenfor sitt felt. Klynger som søker Arena Pro forventes å ha klare målsetninger for sitt internasjonale arbeid og må begrunne arbeidets bidrag til måloppnåelse innenfor klyngens strategiske satsningsområder.

Om utlysningen

Utlysningen er en nasjonal konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme for dette virkemiddelet. Programmet vil velge de søkerne som i størst mulig grad vurderes til å bidra til programmets formål. Klyngenes bidrag til fornyelse og vekst vil alltid være viktige elementer som er vektlagt i kriteriesettet. Det samme er kobling til bærekraft og at klyngen bidrar til utvikling av et innovasjonsøkosystem.

Nytteverdien av samarbeid er grunnleggende for klynge-tankesettet, som betyr at samarbeid mellom flere klynger/innovasjonsmiljø vil bli vurdert som positivt, og vil tillegges ekstra vekt. Dette gjelder særlig klynger som søker opptak til Arena Pro-nivå. Dette nivået må også kunne vise hvordan klyngens bidrag til eksport og internasjonalisering er, for sine medlemsbedrifter.

Årets utlysning vil også involvere regionalt nivå for bedre å koordinere regionale prioriteringer med den nasjonale konkurransen, som klyngeprogrammets utlysning er.

Erfaringsmessig er det stor interesse for å bli tatt opp i klyngeprogrammet. Det er ikke ønskelig at søkere legger ned mer arbeid enn nødvendig i søknadsprosessen. Det er derfor laget en «selvtest på modenhet», hvor søkeren oppfordres til grundig vurdere om de etterspurte elementene er på plass for å kunne nå opp i konkurransen. Klyngeprogrammet vil tilby kompetanse/rådgivning til de initiativene som mener de ikke er modne nok på søknadstidspunktet.

Med dette som bakgrunn vil det kun være en søknad som skal sendes inn til Innovasjon Norge.

I år ber vi om at søkere sender inn:

  1. Søknader om opptak i Arena
  2. Søknader om opptak i Arena Pro

Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning. Det blir ikke utlysning på GCE-nivået/Modne klynger-nivået.

Frist for innsending av prosjektsøknader er 10. september 2021 kl. 16:00.

Søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

Informasjonsmøte for potensielle søkere

Se presentasjonen fra informasjonsmøtet 3. juni 2021 i pdf.

 

Se opptak av informasjonsmøtet 3. juni 2021

Se opptak av informasjonsmøtet 3. juni 2021

 

Regionale klyngerådgivere vil kunne følge opp med individuell rådgivning til søkere.

Til høyre på denne siden finner du nærmere informasjon om utlysningen, samt søknadsmaler og vurderingskriterier.