• EN
 • Logg inn
 • Smart og klimavennlig transport

  Vi søker bedrifter som har planer om å utvikle løsninger for framtidens transport. Innovasjon Norge har en milliard kroner til finansiering av innovasjonsprosjekter, og vi ønsker flere prosjekter innen transport. Vi kan delfinansiere utvikling og testing av nye løsninger før kommersialisering.


  (Bilde)
  De største utfordringene knytter seg til utslipp, framkommelighet og sikkerhet. Samtidig har Norge forpliktet seg til å redusere klimautslippene for transport med 45% innen 2030. Det internasjonale markedet etterspør løsninger som er testet og fungerer. Norge er allerede et laboratorium for nye løsninger knyttet til mobilitet. Gode løsninger vil kunne gi konkurransefortrinn og eksportmuligheter for norske bedrifter. Vi kan delfinansiere utvikling og testing av nye løsninger før kommersialisering.

  Hvilke prosjekter omfattes?
  Innovasjon Norge etterlyser innovasjonsprosjekter som kan nå ut i det globale markedet, gjerne utviklet i samarbeid med internasjonale partnere. Dette gjelder utvikling av løsninger som gjør transport mer miljøvennlig, trygg og smidig.
  Framtidens løsninger for mobilitet omfatter all transport av varer og folk - i luft, på land eller til sjøs -samt løsninger for å planlegge smartere og bedre utnytte transportkapasiteten. Brukervennlighet, sikkerhet og kostnadseffektivitet er viktige stikkord her.
  Vi er på utkikk etter nye løsninger knyttet til områder som:
  Klimavennlige fremdriftssystemer - elektrisk, batteri, hydrogen, brenselceller og annet som ikke avgir klimagasser.
  Lavutslipps- og hybridløsninger
  Teknologi for infrastruktur til utslippsfrie løsninger
  Autonomi (selvkjørende løsninger)
  Digitale løsninger knyttet til sensorer, trafikkstyring, kunstig intelligens, Internet of things (IOT), o.l.
  Logistikk- og trafikkstyringssystemer for vare- og persontransport
  «Last mile»-løsninger. Smart og utslippsfri transport over korte distanser, som bidrar til at person- og varetransport blir mer tids-, kostnads- eller energieffektiv.
  Nye tjenester eller forretningsmodeller
  Andre forhold som bidrar til framtidens transportsystem

  Hva omfattes ikke?
  Innovasjonstilskudd kan benyttes til prosjekter som handler om utvikling og testing, og ikke investeringer. For implementering av nye klimavennlige transportløsninger, anbefales å kontakte Enova.
  Hva kan Innovasjon Norge tilby?
  Tilskudd fra Innovasjon Norge skal redusere risiko i innovasjonsprosjekter (linkes) som har stor samfunnsøkonomisk nytte. Formålet med slike innovasjonsprosjekter er å styrke bedriftens konkurransekraft, gjennom utvikling, bygging og testing av løsninger som markedet vil trenge framover.
  Innovasjonslån kan tilbys kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapital, vekst og internasjonalisering.
  Kompetansepåfyll knyttet til innovasjon og markedsorientering kan være relevant før man går i gang med et utviklingsprosjekt. Vi vil anbefale deltagelse på våre kompetansetjenester Innovasjonsverksted eller Omstillingsmotor.
  Våre rådgivere på distriktskontorene kan gi råd om nasjonal finansiering, europeiske partnere, muligheter for EU finansiering og internasjonale markeder. Ta kontakt for å drøfte prosjektet, forretningsutvikling her hjemme og veien ut i nye markeder.
  Hvem kan søke?
  Norske bedrifter i hele landet kan søke. Det er leverandørbedrifter som er målgruppa, men større transportselskap, offentlig virksomheter og forskningsinstitusjoner kan delta i prosjektene sammen med søkerbedriften. Samarbeid med sluttbrukere og pilotkunder ansees som viktig for å lykkes med utviklingsprosjekter, og vi oppmuntrer til etablering av relevante konsortier. Kontakt våre rådgivere for råd om hvordan slike samarbeidsprosjekter best kan rigges.
  Hvordan gå fram?
  Dersom deres virksomhet har prosjekter under planlegging som kan være relevant, anbefaler vi at dere tar kontakt med en rådgiver i Innovasjon Norge for å drøfte prosjektet. Før dere ta kontakt, tenk gjerne gjennom følgende spørsmål:
  Hvilke ambisjoner har bedriften for videre vekst?
  Hvordan passer det planlagte prosjektet inn i disse planene?
  Hvilke behov har dere for kompetanse, kapital og nettverk?
  For mer informasjon om søknadsinnhold og saksgangen i Innovasjon Norge:
  Dette vil vi spørre om (lenke til ny nettside med spørsmål om innovasjonshøyde)
  Søknad og søknadsbehandling
  Avslag og klagerett
  Utbetaling og rapportering

  Mer informasjon
  Snakk med en rådgiver om finansiering – lenke til https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/finansiering-av-innovasjonsprosjekt/
  Prosjektleder Tor Mühlbradt
  Opprett søknad (lenke til søknadsmal)