Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Standard terms and conditions for events

  Standardvilkår for arrangementer

  Standard terms and conditions for events

  1. Definisjoner

  1. Definitions

  1.1 «IN» betyr Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 Oslo (organisasjonsnummer 986 399 445).

  1.1 «IN» means Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 Oslo (organization number 986 399 445).

  1.2 «Deltaker» betyr den fysiske eller juridiske personen som har meldt seg på Arrangementet gjennom å akseptere Avtalen på Påmeldingssiden eller på andre måter.

  1.2 «Participant» means the natural or legal person which has registered for the Event by accepting the Agreement on the Registration Site or by other means.

  1.3 «Avtalen» betyr disse standardvilkårene sammenholdt med den beskrivelsen av Arrangementet som er gitt av IN på Påmeldingssiden eller andre steder.

  1.3 «Agreement» means these standard terms and conditions together the description of the Event provided by IN on the Registration Site or otherwise.

  1.4 «Arrangementet» betyr de arrangementet som er beskrevet av IN på Påmeldingssiden eller andre steder.

  1.4 «Event» means the event described by IN on the Registration Site or otherwise.

  1.5 «Påmeldingssiden» betyr den nettsiden/registreringsløsning der Deltakeren melder seg på Arrangementet.

  1.5 «Registration Site» means the website/registration solution the Participant signs up for the Event.

  2. Påmelding

  2. Registration

  2.1 Dersom ikke IN har angitt noe annet, skal påmelding skal skje på Påmeldingssiden.

  2.1 Unless otherwise instructed by IN, registration shall be done on the Registration Site.

  2.2 Påmeldingen er bindende først når IN skriftlig har bekreftet deltakelsen.

  2.2 Registration is only binding once IN has confirmed the participation in writing.

  2.3 Ved påmelding etter påmeldingsfristens utløp, forbeholder IN seg retten til å kreve dekket samtlige tilleggskostnader sen påmelding måtte medføre.

  2.3 If a registration is submitted after expiry of the deadline for registration, IN retains the right to claim coverage for all additional costs relating to the late registration.

  3. Tildeling av plass

  3. Allocation of space

  3.1 Dersom antall påmeldte er større enn kapasiteten på Arrangementet, vil IN prioritere påmeldte (for å få en god samansetning av deltakergruppen) eller be virksomheter som har flere påmeldte, prioritere plassene. I slike tilfeller vil IN – dersom IN har bekreftet deltakelsen (jf. pkt. 2.2) – refundere deltakeravgiften for den eller de som berøres og dekke dokumenterte kostnader til reise og opphold som Deltakeren har pådratt seg.

  3.1 If the number of registered participants is greater than the capacity of the Event, IN will prioritize the registered participants (in order to get a good composition of the participant group) or ask companies that have several registered participants to prioritize the places. In such cases, IN will – if IN has confirmed the participation (cf. clause 2.2) – refund the participation fee for the person or persons affected and cover documented costs for travel and accommodation that the Participant has incurred.

  4. Avmelding

  4. Deregistration

  4.1 Dersom Deltakeren melder seg av Arrangementet, velger å ikke delta eller er forhindret fra å delta, fritar ikke dette Deltakeren fra å betale deltakeravgiften.

  4.1 If a Participant deregisters from the Event, chooses not to participate or is prevented from participating, the Participant is not exempt from paying the participation fee.

  4.2 Dersom en annen aktør ønsker å delta i stedet for den avmeldte Deltakeren, og det er praktisk mulig å gjennomføre et slikt skifte, refunderes deltakeravgiften med fradrag for et kanselleringsgebyr som skal dekke INs kostnader i forbindelse med skiftet. IN har ingen plikt til å finne en alternativ deltaker ved en eventuell avmelding.

  4.2 If another party wishes to participate instead of the deregistered Participant, and if it is practically possible to change participants, the participation fee will be refunded with the deduction of a cancellation fee that is intended to cover IN’s costs in connection with the change. IN is not obliged to find an alternative participant in cases of deregistration.

  5. Utsettelse, avlysning og andre endringer

  5. Postponement, cancellation and other changes

  5.1 IN kan utsette eller avlyse Arrangementet dersom ikke et tilstrekkelig antall deltakere melder seg på Arrangementet. I slike tilfeller vil IN refundere deltakeravgiften som Deltakeren har betalt, men utgifter (herunder kostnader knyttet til reise- og opphold) eller ekstraarbeid som Deltakeren har pådratt seg vil ikke erstattes.

  5.1 IN is entitled to postpone or cancel the Event if an insufficient number of participants register for the Event. In these situations, IN will refund the participation fee paid by the Participant, but no compensation will be paid for expenses (including costs relating to travel and stay) or extra work incurred by the Participant.

  5.2 IN kan utsette eller avlyse Arrangementet dersom dette etter INs syn er nødvendig på grunn av krig, streik, terrorhandlinger, naturkatastrofe, blokade, lockout, epidemier, pandemier, nye eller endrede lover og forfatninger eller øvrige force majeure-situasjoner. I slike tilfeller er IN fritatt for ansvar og de påmeldte deltakerne vil hefte for en andel av deltakeravgiften som svarer til de utgifter som har påløpt for IN på utsettelses- eller avlysningstidspunktet. Eventuelle utgifter (herunder kostnader knyttet til reise- og opphold) eller ekstraarbeid som Deltakeren har pådratt seg vil ikke erstattes.

  5.2 IN is entitled to postpone or cancel the Event if this in IN’s sole discretion is necessary due to war, strikes, terrorism, natural disasters, embargoes, lock-outs, epidemics, pandemics, new or amended laws and constitutions or other force majeure situations. In these situations, IN is exempt from liability and the registered participants are liable to a pay part of the participation fee corresponding to the costs incurred by IN at the time of the postponement or cancellation. No compensation will be paid for expenses (including costs relating to travel and stay) or extra work incurred by the Participant.

  5.3 Dersom det under Arrangementet oppstår omstendigheter som IN ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer mv., har ikke Deltakeren rett til å kreve erstatning, refusjon i deltakeravgift etc.

  5.3 If situations arise during the Event that are beyond IN’s control, such as interruptions to the supply of electricity, water, heat, telecommunication and computer connections etc., the Participant is not entitled to claim compensation, refund of the participation fee etc.

  6. Deltakerens ansvar

  6. The participant's responsibility

  6.1 Deltakeren er ansvarlig for skader han/hun, deres personell eller deres produkter og varer påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for Deltakerens regning.

  6.1 The Participant is responsible for any damage/harm to buildings, interiors, facilities or persons caused by him/her, their personnel or their products. Necessary repairs and remedying of damage shall be carried out at the expense of the Participant. 

  6.2 IN er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på personer eller gjenstander som måtte oppstå på Arrangementet. Deltakeren må selv ordne fullgod forsikring av eget personell og eiendeler.

  6.2 IN is not responsible for any thefts or injuries/damage to persons or objects that take place during the Event.  The Participant must arrange for full insurance of their own personnel and their goods.

  6.3 IN har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på arrangementer og messer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

  6.3 IN has zero tolerance against discrimination, harassment and other forms of offensive or improper behaviour. This also applies to events and exhibitions. Behaviour in breach with these fundamental principles, may result in exclusion, criminal liability and/or liability for damages.

  7. Deltakeravgift og betalingsbetingelser

  7. Participation fee and payment terms

  7.1 Dersom Arrangementet ikke tilbys gratis, skal deltakeravgiften betales i samsvar med denne bestemmelsen.

  7.1 If the Event is not offered free of charge, the participation fee shall be paid in accordance with this clause.

  7.2 Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. INs fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt.

  7.2 Payment shall be made within thirty (30) calendar days of the invoice date. IN’s invoices shall be specified and documented so as to make it easy for the Customer to check how the invoice conforms to the agreed consideration. All invoices relating to hours recorded on an ongoing basis shall be accompanied by a detailed specification of the hours accrued. Disbursements shall be specified separately.

  7.3 Hvis Deltakeren ikke betaler til avtalt tid, har IN krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven.

  7.3 If the Participant fails to make payment by the agreed time, IN shall be entitled to claim interest on any overdue amount, pursuant to the Late Payment Interest Act.

  7.4 Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for INs vederlag eller kostnader.

  7.4 The prices may be adjusted to the extent that rules or administrative decisions pertaining to indirect taxes are amended in a way that affects IN’s consideration or costs.

  8. Behandling av personopplysninger

  8. Processing of personal data

  8.1 INs behandling av personopplysninger er beskrevet i personvernerklæringen som er tilgjengelig på innovasjonnorge.no. Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om behandlingsformål, hvilke kategorier personopplysninger som behandles og hvilke personkategorier personopplysningene knytter seg til.

  8.1 IN’s processing of personal data is described in the privacy declaration available on innovasjonnorge.no. The privacy declaration contains inter alia information on processing purposes, the categories of personal data processed and the categories of persons the personal data relates to.

  8.2 Som nærmere beskrevet i personvernerklæringen, vil IN blant annet kunne behandle personopplysninger om personer som har roller (daglig leder, styremedlem, kontaktperson etc.) i de selskaper og andre juridiske personer som IN har inngått avtale med. Dersom Deltakeren er en juridisk person, plikter denne – gjennom henvisning til personvernerklæringen eller på annen måte – å informere personellet som deltar på Arrangementet om INs behandling av deres personopplysninger.

  8.2 As further elaborated on in the privacy declaration, IN may inter alia process personal data relating to persons with roles (general manager, member of the board, contact person etc.) in the companies and other legal persons which IN has entered into an agreement with. If the Participant is a legal person, it is obligated – through reference to the privacy declaration or otherwise – to provide information to the personnel attending the Event regarding IN’s processing of their personal data.

  9. Mislighold

  9. Breach of contract

  9.1 Det foreligger mislighold dersom en part ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen og dette ikke skyldes den parten eller force majeure.

  9.1 There is breach of contract if a party fails to perform its duties under the Agreement and this is not caused by circumstances related to the other party or force majeure.

  9.2 En part skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burdet vært oppdaget.

  9.2 A party shall give written notice without undue delay after the breach of contract has been discovered or ought to have been discovered.

  9.3 Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan en part etter å ha gitt den andre parten skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

  9.3 If there is a material breach of contract, a party may, after having given the other party written notice and granted it a reasonable deadline for remedying the situation, terminate the Agreement with immediate effect.

  9.4 Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter. Samlet erstatning er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift eller avtalt estimat for Oppdraget. Disse begrensningene gjelder ikke dersom parten som krever erstatning eller noen denne svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

  9.4 No damages may be claimed in respect of indirect loss. Indirect loss includes, but is not limited to, lost earnings of any kind, lost savings, loss of data, and claims from third parties. Overall damages are limited to an amount corresponding to the contract price, excluding Value Added Tax, or an agreed estimate for the Assignment. These limitations do not apply in the case of gross negligence or wilful misconduct on the part of the party claiming damages or anyone for whom it is responsible.

  10. Etikk og samfunnsansvar

  10. Ethics and corporate responsibility

  10.1 IN skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder til økt samfunnsansvar i norsk næringsliv. Det er partenes felles forutsetning at virksomheten skal være basert på høye krav til etiske holdninger, unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. IN forventer at kunder og samarbeidspartnere har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i virksomheten.

  10.1 The Customer must contribute to sustainable development, including greater corporate social responsibility in Norway. The parties agree that their collaboration must be based on high ethical standards, avoid contributing to corruption, violations of human rights, and poor working conditions, and have no deleterious effects on local communities and the environment. IN expects that customers and partners have guidelines for ethics and social responsibility for their activities.

  10.2 Dersom det blir avdekket alvorlige forhold i strid med punktene nevnt i denne bestemmelse, kan IN avslutte avtaleforholdet med umiddelbar virkning.

  10.2 If serious matters are detected that are contrary to the points referred to in this provision, IN may terminate the contractual relationship with immediate effect.

  11. Lovvalg og verneting

  11. Governing law and legal value

  11.1 Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

  11.1 The rights and obligations of the parties under this Agreement shall in their entirety be governed by Norwegian law.

  11.2 Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. INs hjemting er verneting.

  11.2 If a dispute is not resolved through negotiations or mediation, each party may require the dispute to be resolved with final effect before the Norwegian courts of law. The venue shall be the court of domicile of IN.