• EN
 • Logg inn
 • Utbetaling og rapportering

  Hvis du oppnår finansiering fra Innovasjon Norge, vil du motta et tilbudsbrev med godkjent kostnadsgrunnlag og tildelt beløp. Det er viktig å lese dette brevet nøye.
  Prosjektet får en utbetalingsfrist. Den må du som søker forholde deg til. Skulle prosjektet bli forsinket må du ta kontakt med Innovasjon Norge for å unngå at vi annullerer tilskuddet.
  For å få utbetalt tilskuddet fra Innovasjon Norge må du dokumentere kostnader og aktiviteter. Det må etableres et prosjektregnskap for prosjektet. Vi kan utbetale deler av tilskuddet underveis i prosjektet.

  Inntil 30 prosent av tilskuddet utbetales forskuddsvis når det foreligger:

  • akseptert tilbud
  • skriftlig bekreftelse på at prosjektet er satt i gang som planlagt
  • dokumentasjon på at særvilkår i vedtaket er oppfylt
  • dokumentasjon på fullfinansiering av prosjektet
  • utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker

  Ytterligere 50 prosent av tilskuddet kan utbetales når minst 50 prosent av de totale kostnadene ved prosjektet er påløpt. Dette må dokumenteres gjennom prosjektregnskap kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

  Innovasjon Norge har rett til å kreve opplysninger om prosjektets fremdrift til enhver tid.

  Vi holder tilbake minimum 20 prosent av tilskuddet til sluttutbetaling. Ved sluttutbetaling eller innen utbetalingsfristen skal det foreligge prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører i tråd med ovennevnte. I tillegg krever vi en skriftlig sluttrapport som beskriver planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse og en vurdering av nytten.

  Sluttutbetaling kan foretas når prosjektregnskap og sluttrapport er godkjent av Innovasjon Norge.

  Dokumenter:

  Mal for sluttrapport