Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Avslag og klagerett

  En del søknader om finansiering i Innovasjon Norge får avslag. Når søknader om tilskudd ikke når opp, er det basert på en helhetsvurdering. Vi får langt flere søknader hvert år enn det vi har midler til, og det er flere forhold som gjør at søknader ikke innvilges.

  Noen vanlige grunner til avslag er:

  Bedriften mangler gjennomføringsevne: Dette henger ofte sammen med søkerens økonomiske status, og mengden tilgjengelig kapital for å gjennomføre et prosjekt. Innovasjon Norge bidrar med delfinansiering, og vi må ha trygghet for at prosjektet kan gjennomføres. Hvis bedriften har stram økonomi og mangler tilgang på frisk kapital, er den finansielle risikoen for høy til at Innovasjon Norge kan delta i prosjektet. Merk også at Statsstøtteregelverket ikke tillater at det offentlige støtter bedrifter «i vanskeligheter».

  Andre grunner til avslag kan være manglende kompetanse, svakt sammensatt team, manglende evne til å bygge nettverk, manglende evne til å kommersialisere løsningen eller en uklar forretningsmodell. 

  Prosjektet oppfyller ikke kriteriene for finansiering: Formålet med vår finansiering er å bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft, og gi vekst og verdiskaping i Norge.

  Bedrifter som mottar finansiering fra oss, skal etterleve prinsipper for god forretningsskikk. Prosjektet må være bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

  Dersom prosjektet mangler markedspotensial, ikke har mulighet for skalering og vekst på kort eller lang sikt eller har lav innovasjonsgrad vil ikke prosjektet være relevant for finansiering fra oss.

  I noen tilfeller vil Innovasjon Norge anbefale et annet finansielt virkemiddel enn det søkeren ønsker seg. Tilskuddet i kroner og prosent av kostnadsgrunnlaget kan også være lavere enn det bedriften søker om. Dette bygger på en totalvurdering av prosjektet og bedriften.

  Alle søknader som kommer til Innovasjon Norge blir grundig vurdert av flere personer. Det eksisterer ingen alminnelig klagerett på vedtak eller beslutninger fattet av Innovasjon Norge.