• EN
 • Logg inn
 • Kompensasjonsordningen for lovpålagt vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger

  Covid-19-utbruddet med påfølgende strenge smitteverntiltak har gitt bortfall av kunder og store inntektsbortfall for mange foretak i norsk næringsliv. For å støtte foretak med høyt omsetningsfall innførte regjeringen i april 2020 en kompensasjonsordning for næringslivet, hvor foretak kan søke om kompensasjon for faste uunngåelige kostnader, som husleie, strøm, forsikring, renovasjonsavgifter osv. Vedlikeholdskostnader regnes vanligvis ikke som faste, uunngåelige kostander, og kompenseres ikke gjennom den generelle kompensasjonsordningen.

  For å bidra til å sikre at foretak med stort omsetningsfall som følge av myndighetenes smitteverntiltak får midler til å gjennomføre lovpålagt vedlikehold i henhold til lov om fornøyelsesinnretninger og lov om taubane, har regjeringen etablert en tilskuddsordning på 250 mill. kroner.

  Søknadsfrist:

  Siste frist for søknad under ordningen er 15. september 2020.

  Søknadene behandles fortløpende etter hvert som de mottas.

  Hvem kan søke:

  Foretak som søker tilskudd må ha driftstillatelse etter tivoliloven § 6 eller etter taubaneloven § 6. Statens jernbanetilsyn utsteder driftstillatelse for taubaner og fornøyelsesinstallasjoner og søkere sjekkes mot disse registrene.

  Foretak som søker tilskudd må ha søkt og fått innvilget støtte gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, forvaltet av Skatteetaten, for månedene det søkes tilskudd for. Dette innebærer blant annet at foretakene har dokumentert inntektsfall på mer enn 20 prosent i mars, og mer enn 30 prosent i april og mai. Foretak som ikke har søkt eller mottatt støtte fra den generelle kompensasjonsordningen kan ikke søke tilskudd til lovpålagte vedlikeholdskostnader gjennom denne ordningen.

  Hvilke kostnader dekkes:

  Det kan søkes om tilskudd for dekning av en andel av foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020

   Slike kostnader kan omfatte:

  • Lønn til eget teknisk personell.
  • Innleie av personell / virksomheter som utfører spesielle vedlikeholdsoppgaver eller revisjoner.
  • Innkjøp av deler til teknisk anlegg og utstyr.
  • Smøremidler og drivstoff.
  • Drift av verksted og andre fasiliteter for vedlikeholdsarbeider. Dette kan være felleskostnader på utstyr og materiell som betjener anlegget, som forbruksmateriell for sveising, renhold og avfetting, verktøy og spesialutstyr. Andre fasiliteter kan være faste servicestasjoner der nødvendig vedlikehold utføres lokalt.

  Taubanevirksomheter kan søke om kompensasjon for vedlikehold gjennomført i henhold til Forskrift om taubaner §§ 3-12 og 3-13. Dette gjelder for eksempel magnetinduktiv prøving, periodisk kontroll av taubanen og tau, klemmeoverhaling, overhaling av rullebatteri, bytte av utgående aksling av girkasse, vedlikehold av snorboks og bytte av hjul/lager. 

  Fornøyelsesvirksomheter kan søke om kompensasjon for vedlikehold gjennomført i henhold til Forskrift om fornøyelsesinnretninger §§ 2-13 og 3-6zipliner, simulatorer og hoppeslott.

  Begrensninger:

  Det kan søkes kompensasjon for mars, april og mai 2020.

  Øvre grense for tilskudd i henhold til kompensasjonsforskriften § 3-3 og § 3-4 første ledd, gjelder samlet for tilskudd etter vedlikeholdsordningen og den generelle kompensasjonsordningen.

  Samlet tilskudd fra vedlikeholdsordningen og den generelle kompensasjonsordningen for en enkelt måned kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall målt i kroner (kompensasjonsforskriften § 3-1 fjerde ledd).

  Samlet tilskudd fra vedlikeholdsordningen og den generelle kompensasjonsordningen for en enkelt måned begrenses også av tidligere underskudd på den måten som er angitt i 

  kompensasjonsforskriften § 3-1 femte ledd, jf. § 3-2a femte ledd. Virksomhetens dokumenterte kostnader til lovpålagt vedlikehold legges til summen av faste uunngåelige kostnader i kompensasjonsforskriften § 3-1 femte ledd bokstav b.

  Hvordan søke tilskudd:

  Du søker via vår søknadsportal (fortsett på opprettet søknad her) og vi anbefaler at du leser vår søknadsguide før du fyller ut søknaden. Dersom bedriften ikke har et godkjent offentlig tilgjengelig regnskap for 2019, må dette vedlegges søknaden.

  Søker skal gi følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

  1. a) perioden det søkes for.
  2. b) andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet.
  3. c) opplysning om omsetning i siste regnskapsår som ble avsluttet før 1. mars, og for månedene det søkes støtte for.
  4. d) opplysninger om foretakets kostnader til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020, eller budsjett for dette.

   

  Dokumentasjonskrav, kontroll og utbetaling:

  I søknaden skal det opplyses om foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020. Dersom vedlikeholdet ikke er gjennomført kan det søkes om tilskudd på bakgrunn av foretakets budsjetterte kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020. Innovasjon Norge kan utbetale 70 prosent av omsøkt tilskudd på forskudd, før det lovpålagte vedlikeholdet er gjennomført og kostnadene dokumentert.

  Etter at vedlikeholdet er gjennomført, og senest 1. desember 2020, skal søker framlegge dokumentasjon på sine faktiske kostander til lovpålagt vedlikehold. Tilskuddet skal fastsettes endelig på bakgrunn av foretakets dokumenterte kostander til lovpålagt vedlikehold som er gjennomført i perioden 12. mars – 31. oktober 2020. Tilskuddet kan utbetales i sin helhet etter at foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold er dokumentert.

  Det skal foreligge en oppstilling over foretakets kostnader til lovpålagt vedlikehold i perioden som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må vise hvordan kostnadene er periodisert. Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet kjøpsdokumentasjon, kontrakter og dokumentasjon av lønn. Lønnskostnader til teknisk personale skal dokumenteres med timelister som spesifiserer timer brukt på lovpliktig vedlikehold og på øvrige aktiviteter.

  Dersom det søkes om mer enn 15 000 kroner i tilskudd, skal oppstillingen over foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden bekreftes av revisor. Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan oppstillingen bekreftes av autorisert regnskapsfører.