• EN
 • Logg inn
 • Generelle vilkår for lovlig statsstøtte

  All finansiering fra Innovasjon Norge  skal være i overenstemmelse med Statsstøtteregelverket. Det innebærer at følgende fem forutsetninger er ivaretatt.

  Offentlig støtteintentitet

  Det kan ikke tildeles støtte utover den støtteintensitet som er fastsatt for det formål støtten er begrunnet i.  

  Når det gis støtte til samme prosjekt fra flere offentlige kilder med ulike formål, er hovedregelen at den samlede støtten, i relasjon til de samme kostnadene, ikke overstiger støttetaket for det formålet som har det høyeste støttetaket.  Eventuelle overskridelser i støtteintensitet vil føre til avkortning i utbetalingene.

   

  Krav til insentiveffekt

  Støtte må i de aller fleste tilfeller ha insentiveffekt, dvs. være utløsende.

  Det følger av regelverket som Innovasjon Norge anvender at insentiveffekt foreligger dersom støttemottaker har inngitt en skriftlig søknad før arbeidet med prosjektet eller virksomheten igangsettes. For at en søknad skal anses inngitt til Innovasjon Norge, må den være registrert i arkivsystemet med følgende opplysninger:

  • støttemottakers navn og størrelse;
  • en beskrivelse av prosjektet, herunder start- og sluttdato;
  • prosjektets beliggenhet;
  • en spesifisert oversikt over prosjektkostnadene, og
  • støttens form (tilskudd/garanti/lån) og den offentlige finansieringen som er nødvendig for å utløse gjennomføring av prosjektet.

  Det gjelder ikke krav til insentiveffekt for støtte som gis etter GBER art. 22 (Støtte til etablering og oppstart) og heller ikke for bagatellmessig støtte.

   

  Eksportstøtte

  I statsstøtteregelverket er det forbud mot å gi støtte til visse «eksportrelaterte aktiviteter», slik det er definert i det følgende. Forbudet omfatter støtte som enten 1) er direkte knyttet til eksporterte mengder, 2) er støtte som favoriserer hjemlige fremfor importerte varer, 3) er støtte til etablering og drift av distribusjonsnettverk i andre land eller 4) er støtte til løpende utgifter knyttet til eksportaktiviteter.

  I grove trekk innebærer dette at støtte som er direkte rettet mot bedriftens eksportaktiviteter rammes av eksportforbudet, mens støtte som har mer indirekte påvirkning på eksport, herunder forberedende tiltak/forutgående aktiviteter, kan gå klar av forbudet.

  På grunn av at Innovasjon Norges virkemidler er innrettet mot subsidiering av direkte eksportaktiviteter, vil forbudet mot eksportstøtte vanligvis ikke skape problemer. I de fleste sakene som likevel kommer opp, vil det som regel være klart hvilke aktiviteter som er direkte eksportrelatert og hvilke som har mer indirekte/forberedende/ forutgående karakter. Imidlertid vil det alltid forekomme enkelttilfeller hvor det er nødvendig å gå inn i en gråsone og hvor det kan være vanskelig å trekke grensene.

  For en mer detaljert gjennomgang av eksportstøtteforbudet, vises det til kap. 4.2.1 i Innovasjon Norges interne veileder om EØS-avtalens statsstøtteregler.

   

  Forbudet mot å støtte selskaper «i vanskeligheter»

  Det er ikke anledning til å gi støtte til bedrifter som er «i vanskeligheter». Forbudet omfatter ikke støtte som gis etter bagatellregelverket eller støtte som gis

  etter art. 22 (støtte til etablering og oppstart).

  En bedrift er «i vanskeligheter» dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  For SMB og store bedrifter:

  1) Hvis mer enn halvparten av den tegnede kapitalen, inkl. overkurs, har forsvunnet som resultat av akkumulerte tap. Tegnet kapital omfatter ikke ansvarlige lån eller andre gjeldsinstrumenter. SMB er unntatt fra denne regelen i de første tre årene etter foretaksregistrering av bedriften eller konsernet.

  Denne «testen» må bestås både av bedriften og konsernet som bedriften eventuelt er en del av. I sistnevnte tilfelle skal konsoliderte regnskaper legges til grunn1. Foreligger ikke konsoliderte tall, må konsernselskapenes tall summeres manuelt, dog med adgang til å foreta elimineringer. Hvis dette fremstår som uforholdsmessig komplisert, er det tillatt å basere seg på en skjønnsmessig plausibilitetssjekk.

  2) Hvis bedriften eller konsernet som virksomheten inngår i er insolvente (grunnvilkåret for åpning av konkurs). Insolvens foreligger når den verdijusterte egenkapital er negativ (insuffisiens) og det ikke finnes midler til å dekke løpende forpliktelser (illikviditet).

  Kun for store bedrifter:

  3) Hvis bedriften sammenhengende i de to siste år har 1) langsiktig gjeld/egenkapital > 7,5 og 2) EBITDA/finanskostnader < 1. Merk at denne «testen» ikke skal gjøres på konsernnivå, kun bedriftsnivå.

  Kriterium 2 er ikke vanskelig å forholde seg til, og insolvente bedrifter vil uansett ikke være skikket til å få støtte fra Innovasjon Norge etter en bedriftsøkonomisk vurdering. Kriterium 3 vil kunne ramme enkelte store bedrifter med høy gjeldsgrad og utilstrekkelig betjeningsevne, men dette er ikke et stort problem i praksis. Kriteriet som hovedsakelig kan hindre lovlig støtte er nr. 1:

  Hvis man ut fra siste avlagte årsregnskap kan konstatere at mer enn halvparten av tegnet kapital er tapt, kan det ikke gis støtte under GBER.

  Hvorvidt det foreligger akkumulerte tap i balansen, avhenger i en viss grad av om utviklingskostnadene (FoU-kostnadene) er aktivert eller kostnadsført (med tapsakkumulering som konsekvens).

  Dersom man er over 3-års-grensen og søker er «i vanskeligheter», vil det i stor grad være opp til bedriften å gjøre endringer i balansen som gjør støtte mulig. Bedriften kan f.eks. sørge for å gå klar av kriteriet ved innhenting av ny aksjekapital (gjennom kontantemisjon eller f.eks. konvertering av ansvarlige lån eller annen gjeld) eller ved reduksjon av akkumulerte tap ved å disponere fra overkurs eller foreta nedsettelse av aksjekapitalen – eller en kombinasjon av disse tiltakene.

   

  Utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte etter beslutning i ESA

  Det er ikke anledning å gi støtte i tilfeller der støttemottaker er under forfølgning for et utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte etter beslutning i ESA. Når Inoovasjon Norges kunder aksepterer støtte fra Innovasjon Norge, innebærer aksepten en bekreftelse på at det ikke foreligger noe slikt krav.