• EN
 • Logg inn
 • Regional investeringsstøtte (GBER art. 14)

  Støtteformål

  • Investeringer i forbindelse med etablering av ny virksomhet, utvidelse av kapasiteten i eksisterende virksomhet, diversifisering av produksjonen til nye produkter som tidligere ikke ble produsert eller grunnleggende endring av produksjonsprosessen i en eksisterende virksomhet.

   

  • Kjøp av aktiva (innmaten) i en virksomhet som avvikles eller ville blitt avviklet om den ikke ble kjøpt opp, forutsatt at kjøper er uavhengig (dvs. ingen eierandel) av den tidligere virksomheten. I tilfelle overdragelsen skjer fra en liten bedrift til tidligere eiere og/eller ansatte, er det ikke et krav at kjøper er uavhengig. Kjøp av aksjer kan aldri støttes. ​

   

  Det gjelder særlige regler for store bedrifter som det avgrenses mot i denne sammenheng.

   

  Støtteberettigede kostnader

  1. Investeringer i materielle og/eller immaterielle aktiva
  2. Bedriftens anslåtte lønnskostnader beregnet over en periode på to år for sysselsetting som er skapt direkte gjennom investeringsprosjektet, men det er visse krav som må oppfylles for at lønnskostnader kan godkjennes
  3. En kombinasjon av 1 og 2, men totalsummen må ikke overstige støtteberettigede kostnader under ett av punktene avhengig av hvilket beløp som er høyest.​

   

  Støtteintensitet

  Maksimal støttesats er 15 % for støtteberettigede kostnader opp til 50 MEUR i hele det norske virkeområdet for regionalstøtte. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus). For støtteberettigede kostnader mellom 50 MEUR og 100 MEUR er maksimal støttesats for store bedrifter 7,5 %. All støtte ut over 11,25 MEUR må notifiseres. Alle investeringsprosjekt som samme bedrift/konsern igangsetter innenfor en rullerende periode på tre år innenfor samme fylke, skal anses som en del av ett enkelt investeringsprosjekt, og de maksimale støttesatsene og notifiseringsgrensen gjelder for de samlede investeringer.

   

  Regionalstøtte kan ikke gis til følgende:

  Stål, kull, skipsbygging, syntetiske fiber, transport inkl. tilhørende infrastruktur, energiproduksjon, energidistribusjon og energiinfrastruktur

  Investeringen må bli værende i det distriktspolitiske området i minst 5 år. Dette utelukker ikke utskifting av anlegg og utstyr som er blitt umoderne eller har gått i stykker forutsatt at aktiviteten fortsetter i det aktuelle området.

  Støttemottager må bekrefte at det ikke dreier seg om en relokalisering av virksomhet til der hvor investeringen finner sted de siste to årene forut for søknaden, og forplikte seg til å ikke foreta slik relokalisering i perioden fra søknadsdato og de nærmeste to årene etter at investeringen er gjennomført.

   

  Minimum 25 % av investeringsbeløpet må finansieres med privat kapital (egne midler eller ekstern finansiering) uten noen form for offentlig støtte. Sentrale EU-midler og lavrisikoordningen (hos IN) regnes i den forbindelse som offentlig støtte, selv om det ikke er statsstøtte.