• EN
 • Logg inn
 • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

  Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot bedrifter med vekstambisjoner. 

  Formålet med disse midlene er å bidra til varig verdiskapende aktivitet i Norge. Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Dette er en midlertidig tilskuddsordning for 2021.

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

  Målgruppen har ambisjoner om å styrke bedriftens konkurransekraft og posisjonere bedriften for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

  Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter, men unntaksvis kan også store bedrifter motta tilskudd dersom  

  • En bedrift er klassifisert som en stor på grunn av eierskap (partnervirksomhet*), og bedriften vurderes å ha SMB-utfordringer med å realisere prosjektet uten offentlig medvirkning.
  • En stor leverandørbedrift inngår et avtalefestet samarbeid med norske små og mellomstore leverandører om utviklingsarbeidet og der dette gir betydelige positive ringvirkninger for SMB-leverandørene
  • Prosjektet knytter seg til miljø- og samfunnsutfordringer der effekten av innovasjonen har en høy samfunnsmessig gevinst. 

  *Søker har en partnervirksomhet dersom den besitter f.o.m. 25 % t.o.m. 50 % av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen virksomhet, og/eller en annen virksomhet besitter f.o.m. 25 % t.o.m. 50 % av kapitalen eller stemmerettighetene i Søker.

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

  Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell. Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).

  Kjernen i et innovasjonsprosjekt vil være forsknings- og utvikling (FoU), slik det er definert i Statsstøtteregelverket. Et innovasjonsprosjekt vil likevel kunne inkludere andre aktiviteter som må til for å forberede, gjennomføre og implementere innovasjonsprosjektet. Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

  • Kompetanse- og strategiutvikling, opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
  • FoU-aktiviteter
  • Mindre investeringer som må til for å gjennomføre prosjektet.
  • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

  Mer informasjon om aktiviteter i et innovasjonsprosjekt.

  Aktiviteter som regnes som ordinær drift kan ikke inngå, og det er ikke mulig å gi tilskudd til prosjekter som allerede er helt eller delvis gjennomført. Søknaden til Innovasjon Norge må sendes før prosjektet igangsettes. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig (les mer under ekspandabelt punkt «Mer om godkjente kostnader» lenger ned på siden).

  Hvor mye kan Innovasjon Norge bidra med?

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet. Innovasjon Norges bidrag er et supplement til bedriftens egenfinansiering, som kan være tilgjengelig likviditet i bedriften, sannsynliggjort fremtidig finansiering over driften, ny tilført egenkapital/ansvarlig lån eller banklån. 

  Prinsippet om balansert finansiering innebærer en vurdering av om eier og bank deltar i rimelig grad. Offentlig finansieringsandel skal normalt ikke overstige 50%.

  For å få innovasjonslån fra Innovasjon Norge må bedriften sannsynliggjøre betjeningsevne.

  Kriterier for Ekstraordinært Innovasjonstilskudd

  Bedriftens ambisjoner og prosjektets potensial for å styrke bedriften for framtiden, er viktig for alle våre innovasjonstilskudd.

  Ekstraordinært innovasjonstilskudd er et supplement til Innovasjon Norges øvrige landsdekkende tilskudd til innovasjon, og da særlig Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen. Felles for alle våre tilskudd er at det skal føre til vekst og verdiskaping. Det skal bidra til omstilling av bedriften i mer lønnsom og bærekraftig retning. Både bedriften og prosjektet vil bli vurdert. Vi vurderer bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet og realisere det. Vi vurderer prosjektet i forhold til hvilken effekt det har, både for bedriften selv og samfunnet for øvrig, samt prosjektets innovasjonshøyde i forhold til behovet som skal løses, sammenliknet med konkurrerende løsninger og beste tilgjengelige teknologi. Vi ber dere studere våre kriterier for finansiering av et innovasjonsprosjekt.

  Tilskuddet bør også sees i sammenheng med Skattefunn og Innovasjonslån.