Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjonslån

  Mann som skriver med finger på glass-skjerm
  GettyImages

  Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

  Hvem kan få innovasjonslån? 

  Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked. Innovasjonslån er ikke begrenset til bestemte formål, men vi finansierer ikke løpende driftsutgifter.

  Innovasjonslån fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.

  Bedrifter som er lokalisert innenfor distriktspolitisk virkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Snakk med en av våre rådgivere for å finne ut om dette kan være mulig for din bedrift.

  Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke innvilges nye lån. 

  I dagens situasjon kan vi vurdere å utvide finansieringen på løpende prosjekter der vi allerede har bidratt med finansiering.

  Alle søknader er gjenstand for en ordinær kredittvurdering.

  Hvor mye kan du søke om? 

  Vi kan normalt finansiere inntil 50 prosent av kapitalbehovet. Dersom ditt prosjekt har behov for finansiering utover 50 prosent vurderer vi dette fra sak til sak.

  Innovasjonslån kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med våre egne lavrisikolån eller tilskuddsordninger, eller som et selvstendig tilbud i kombinasjon med finansiering fra en lokal bank. Et samarbeid med en lokal bankforbindelse betyr økte kreditter, fordi banken og Innovasjon Norge sammen har mulighet for å strekke seg litt lenger.

  Kort om betingelser 

  Avdragstiden på Innovasjonslån tilpasses prosjekttype og er normalt inntil 15 år. I en periode etter gjennomført prosjekt kan det innvilges rente- og avdragsfritak.

  Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling ved oppnådde milepæler eller forskuddsutbetaling kan avtales særskilt i den enkelte sak.

  • Nominell rente 5,95 % (fra og med 16. november 2022 for løpende lån) 
  • Etableringsprovisjon – 0,5 % 

  Det kan innvilges inntil 25 mill. kroner i innovasjonslån per bedrift.