Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjonslån

  Mann som skriver med finger på glass-skjerm
  GettyImages

  Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

  Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter som etterspør toppfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften ikke kan stille betryggende sikkerhet for hele lånet. Lånet kan benyttes til kapitalstyrking ved vekst og/eller internasjonal satsing, til gode omstillingsprosjekter og til investeringer og oppkjøp.

  Hvem kan søke innovasjonslån?

  Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked.

  Bedrifter som er lokalisert innenfor distriktspolitisk virkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Snakk med en av våre rådgivere for å finne ut om dette kan være mulig for din bedrift.

  Bedrifter som er yngre enn fem år kan søke oppstartsfinansiering. Her er flere alternativer som kan være aktuelle for bedriften din. Se her for finansiering av oppstart.

  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Til hvilke prosjekter kan det søkes om innovasjonslån?

  Formålet med dette låneinstrumentet er å skape økt tilgang til risikokapital for bedrifter som sliter med å få ordinær bankfinansiering som følge av manglende sikkerheter og retter seg mot bedrifter og prosjekter som kjennetegnes av nyskaping, vekst og internasjonalisering. Prosjektene skal som hovedregel ha innovasjonshøyde på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

  Risikolån kan nyttes til kapitalstyrking i etablerte bedrifter dersom kapitalbehovet er begrunnet i vekst og/eller internasjonal satsing.

  Risikolån kan brukes til å finansiere gode omstillingsprosjekter når hensikten er å skape et varig nytt og bærekraftig driftsgrunnlag. Lån til omstilling skal forbeholdes bedrifter som antas å ha et tilfredsstillende driftsgrunnlag over tid og hvor det er god grunn til å tro at omstillingen vil lykkes. Eierne forutsettes som hovedregel å bli særskilt utfordret mht. å påta seg ny eksponering i forbindelse med omstillingsprosjekter.

  Det er mulig å lånefinansiere både investeringer og oppkjøp med risikolån dersom dette har en forretningsmessig og strategisk god begrunnelse og under forutsetning at oppkjøpet oppnår tilfredsstillende sikkerhetsmessig dekning. Det skal i slike tilfelle være bedriftens fremtidige utvikling som blir primærfokus.

  Vi gjør oppmerksom på vårt grønne vekstlån som henvender seg til norske bedrifter med klimavennlige investeringer.