Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjonslån

  Mann som skriver med finger på glass-skjerm
  Foto: GettyImages

  Innovasjonslån er risikokapital for bedrifter som sliter med ordinær bankfinansiering som følge av manglende sikkerheter. Lånet brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

  Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter som etterspør toppfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter, der bedriften ikke kan stille betryggende sikkerhet for hele lånet. Lånet kan benyttes til kapitalstyrking for vekst og/eller internasjonal satsing, til gode omstillingsprosjekter, og til investeringer og oppkjøp.

  Hvem kan søke innovasjonslån?

  • Bedrifter over hele landet i alle næringer, men ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked.
  • Bedrifter som er lokalisert innenfor distriktspolitisk virkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Snakk med en av våre rådgivere for å finne ut om dette kan være mulig for bedriften din.
  • Bedrifter og prosjekter som kjennetegnes av nyskaping, vekst og internasjonalisering.
  • Bedrifter som ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge.

  Hvilke prosjekter kan få finansiering?

  Prosjektene skal som hovedregel ha innovasjonshøyde på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

  Innovasjonslånet kan nyttes til kapitalstyrking i etablerte bedrifter, dersom kapitalbehovet er begrunnet i vekst og/eller internasjonal satsing.

  Innovasjonslånet kan finansiere gode omstillingsprosjekter når hensikten er å skape et varig nytt og bærekraftig driftsgrunnlag. Lån til omstilling skal forbeholdes bedrifter som antas å ha et tilfredsstillende driftsgrunnlag over tid, og hvor det er god grunn til å tro at omstillingen vil lykkes. Eierne forutsettes som hovedregel å bli særskilt utfordret med hensyn til å påta seg ny eksponering i forbindelse med omstillingsprosjekter.

  Det er mulig å lånefinansiere både investeringer og oppkjøp med innovasjonslån, dersom dette har en forretningsmessig og strategisk god begrunnelse, og under forutsetning av at oppkjøpet oppnår tilfredsstillende sikkerhetsmessig dekning. Det skal i slike tilfeller være bedriftens fremtidige utvikling som blir primærfokus.

  Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr grønt vekstlån til norske bedrifter med klimavennlige investeringer.