Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Offentlig-privat samarbeid – utlysning 2020

  Hender som gir knyttnevehilsen
  Unsplash.

  Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger på viktige problemstillinger. Vi lyser ut 75 millioner kroner til offentlig-private innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer. NB! Søknadsfrist er utsatt til 4. mai.

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver og som omfattes av anskaffelsesregelverket, som kommuner og etater. Bedrifter og privatpersoner kan ikke søke.

  Hva ser vi etter?

  • Samfunnsutfordring:
   • Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som berører flere interessenter. Behovet må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker, ansatt o.l. og gi resultater i form av økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet.
   • Utfordringen må kunne løses i samarbeid med bedrifter og det eksisterer i dag ingen løsninger på markedet som kan dekke behovet. Utfordringene kan for eksempel tenkes å løses med digitale teknologier i kombinasjon med tjenesteinnovasjon og nye arbeidsprosesser i offentlig tjenesteytelse.
   • Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være klima og miljø, mobilitet, smartere forvaltning og helse/velferd.
  • Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse av en ny løsning.
  • Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger. Utfordringen man skisserer må kunne løses i samarbeid med næringslivet.
  • Samarbeid: Prosjekter hvor flere offentlige virksomheter samarbeider om å løse felles utfordringer er særlig aktuelle, det samme gjelder samarbeidende offentlige virksomheter på tvers av sektorer og siloer.


  Hva er innovasjonspartnerskap?

  I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

  Et innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid i samarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle og ta i bruk helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i behov og inkluderer offentlige aktører, sluttbrukere og næringsliv både i behovsforståelse og under utvikling av løsning.

  Prosessen krever topplederforankring for å sikre ressurser og implementering i tillegg til et tett offentlig-privat samarbeid om utvikling av en ny løsning til bruk i offentlig sektor.

  Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet.

  innovasjonspartnerskap -faser.png

  Figur1: Ulike faser i et innovasjonpartnerskap.

   

  Hva tilbyr vi?

  • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess.
  • Tilgang på innovasjonskompetanse og annen relevant bistand fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi
  • Opplæring, veiledning og støtte i å gjennomføre behovskartlegging og dialog med leverandørmarkedene.
  • Samlinger og erfaringsutvekslinger med andre offentlige virksomheter som gjennomfører innovasjonspartnerskap.
  • Finansiell risikoavlastning til utvikling av ny(e) løsning(er).
  • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger, samt å koble på de mest aktuelle delene av næringslivet i konkurransen.

  Innovasjon Norge vil gi støtte til innovasjonspartnerskap - en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser. Mellom 5 til 8 prosjekter vil få økonomisk og rådgivende støtte til innovasjonspartnerskap. Rammen på den økonomiske støtten vil være fra 7 til 15 millioner per prosjekt.

   

  Figur 1 - tidslinje.png

  Figur 2: Tidslinje.


  Vurdering av søknader

  Skissene vil bli vurdert av et rådgivende panel og 10 prosjekter vil gå videre til finalerunden. Finalerunden med pitching og toppleder vil avholdes 10. og 11. juni. Søkerne bes holde av disse datoene. Panelet vil bestå av blant annet representanter fra Leverandørutviklingsprogrammet, DigDir, KS, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

   

   

  Innlevering av skisse

  • Skissen skal være på maks fem sider inkludert referanser. Skissen skal ikke ha vedlegg.
  • Skissesmal skal fylles ut, lagres i PDF-format og legges ved som vedlegg til det digitale søknadsskjemaet.
  • Frist for skisseinnlevering: innen 4. mai 2020 (kl. 17.00).

  Skissemal 2020

   

  Evalueringskriterier 2020

   

  For mer informasjon om innovasjonspartnerskap og hvordan søke, se disse videoene:

   

   

  Søkere kan booke individuelle Skype-møter med Innovasjon Norge for spørsmål og avklaringer. Ta kontakt med oss for booking av et slikt møte. Se kontaktinformasjon nederst.  

  Kontaktpersoner