• EN
 • Logg inn
 • Offentlig-privat samarbeid – utlysning 2019

  Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Sammen lyser vi ut inntil 100 millioner kroner til innovative offentlige anskaffelser med mål om å løse samfunnsutfordringer.

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver, som kommuner og etater. Bedrifter og privatpersoner kan ikke søke.

  Hva ser vi etter?

  • Samfunnsutfordring:
   • Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som omfatter flere interessenter. Behovet må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker, ansatt o.l. og økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet.
   • Utfordringen må kunne løses i samarbeid med bedrifter og det eksisterer i dag ingen løsninger på markedet som kan dekke behovet.
   • Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være klima, helse/velferd, læringsverktøy, sirkulær økonomi, bygg og anlegg, mobilitet, infrastruktur, samfunnssikkerhet og smartere forvaltning.
  • Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse.
  • Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger. Utfordringen man skisserer må kunne løses i samarbeid med næringslivet.
  • Samarbeid: Prosjekter som tar for seg en samfunnsutfordring som er aktuelle å få løst for flere offentlige aktører.


  Hva er en innovativ anskaffelse?

  En innovativ anskaffelse er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. En innovativ offentlig anskaffelse tar utgangspunkt i behov og inkluderer offentlige aktører, sluttbrukere og næringsliv både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

  Prosessen krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om utvikling av ny løsning til bruk i offentlig sektor.

  Hva tilbyr vi?

  • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess
  • Tilgang på innovasjonskompetanse og annen relevant bistand fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi
  • Opplæring, veiledning og støtte i å gjennomføre behovskartlegging og dialog med leverandørmarkedene.
  • Økonomisk støtte til utvikling av ny(e) løsning(er)
  • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger

  Innovasjon Norge vil gi støtte til innovasjonspartnerskap - en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser. Mellom 4-8 prosjekter vil få økonomisk og rådgivende støtte til innovasjonspartnerskap. Rammen på den økonomiske støtten vil være fra 5-15 millioner per prosjekt.

  Forskningsrådet vil gi støtte til før-kommersielle anskaffelser - en fremgangsmåte som benytter seg av FoU-unntaket i anskaffelsesregelverket. Inntil 8 prosjekter vil få økonomisk og rådgivende støtte til forprosjekter. Rammen for støtten til forprosjektene vil være inntil 250 000 koner. Av disse vil inntil 3 få midler til et hovedprosjekt. Hovedprosjektene vil finansieres med 5-10 millioner for å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse. innovasjonspartnerskap-utlysning-milepaeler.png

  Figuren over vil bli oppdatert løpende med datoer og steder etter hvert som det blir klart.

  Skissene vil bli vurdert av et rådgivende panel og beslutningen vil tas 6. mai. Panelet vil bestå av representanter fra Leverandørutviklingsprogrammet, Difi, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Panelet vil gi en tilbakemelding på hvilke prosjekter som egner seg for innovasjonspartnerskap og hvilke som egner seg som før-kommersielle anskaffelser.

  • Søkere med prosjektskisser som kan egne seg godt for innovasjonspartnerskap vil rutes til Innovasjon Norge. Se informasjon om innovasjonspartnerskap.
  • Søkere med prosjektskisser som kan egne seg godt for før-kommersielle anskaffelser vil rutes videre til Forskningsrådet og en to-trinns søknadsbehandling (forprosjekt og hovedprosjekt). Se informasjon om før-kommersielle anskaffelser.
  • Vi vil gå i dialog med de prosjektene der det er uklart hvilke av ordningene som er mest relevant.

  Innlevering av skisse

  • Skissen skal være på maks fem sider inkludert referanser. Skissen skal ikke ha vedlegg.
  • Frist for skisseinnlevering: innen 10. april 2019 (kl. 13.00).

  Skissemal 2019

  Alle skissene sendes til post@innovasjonnorge.no. Skissen merkes med 2019/101704

  Invitasjon til informasjonsmøter

  Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet inviterer alle interesserte søkere til informasjonsmøter om utlysningen. For mer informasjon og påmelding til infomøter trykk på din aktuelle by:

  Hvis du ikke hadde mulighet til å være tilstede på noen av informasjonsmøtene ble informasjonsmøtet i Oslo filmet. Se informasjonsmøtet her.

  Søkere kan også booke individuelle Skype-møter med Innovasjon Norge og/eller Forskningsrådet for spørsmål og avklaringer. Ta kontakt med oss for booking av et slikt møte. Se kontaktinformasjon nederst på siden.