Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Søke midler - innovasjonspartnerskap

  Denne siden vil bli oppdatert med informasjon og søknadsfrister for innovasjonspartnerskap i 2022 når dette er klart. 

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver og som omfattes av anskaffelsesregelverket, som kommuner og etater. Bedrifter og privatpersoner kan ikke søke.

  Hva ser vi etter?

  Samfunnsutfordring:

  Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som berører flere interessenter. Det må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker eller ansatt, og gi resultater i form av økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet.

  Utfordringen må kunne løses i samarbeid med bedrifter og det eksisterer i dag ingen løsninger på markedet som kan dekke behovet. Utfordringene kan for eksempel tenkes å løses med digitale teknologier i kombinasjon med tjenesteinnovasjon og nye arbeidsprosesser i offentlig tjenesteytelse.

  Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være klima og miljø, mobilitet, smartere forvaltning og helse/velferd.

  Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse av en ny løsning.

  Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger. Utfordringen man skisserer må kunne løses i samarbeid med næringslivet.

  Samarbeid: Prosjekter hvor flere offentlige virksomheter samarbeider om å løse felles utfordringer er særlig aktuelle, det samme gjelder samarbeidende offentlige virksomheter på tvers av sektorer og siloer.

  Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet.

  Prosessmodell

  Figur 1: Prosessmodell innovasjonspartnerskap

  Hva tilbyr vi?

  • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess.
  • Tilgang på innovasjonskompetanse og annen relevant bistand
  • Veiledning og støtte i å gjennomføre behovskartlegging og dialog med leverandørmarkedene.
  • Erfaringsutveksling med andre offentlige virksomheter som gjennomfører innovasjonspartnerskap.
  • Finansiell risikoavlastning til utvikling av ny(e) løsning(er).
  • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger

  Søknadene vil vurderes løpende.

   

   

  Innlevering av skisse

  • Skissen skal være på maks fem sider inkludert referanser. Skissen skal ikke ha vedlegg.
  • Skissesmal skal fylles ut, lagres i PDF-format og legges ved som vedlegg til det digitale søknadsskjemaet.

  Skissemal

  Evalueringskriterier

  For mer informasjon om innovasjonspartnerskap og hvordan søke, se vårt webinar:

  Dersom videoen over ikke lastes, kan du se videoen her.

  Presentasjon (pdf)