• EN
 • Logg inn
 • Finansiering til miljøinvesteringer i innovasjonsprosjekter

  Det er iblant nødvendig å foreta investeringer i utstyr for å få ned miljøbelastningen av egen virksomhet. I tilfeller der slike investeringer gir økt miljøbeskyttelse utover de kravene som EU setter for din virksomhet og fører til ekstra kostnader for bedriften, kan Innovasjon Norge finansiere deler av investeringskostnaden. Merk at dette da må inngå som en del av et samlet innovasjonsløft i bedriften. 

  Under normale omstendigheter har Innovasjon Norge begrensede muligheter for å delfinansiere miljøinvesteringer. Men 2020 er et unntaksår. Vi ser derfor på nye muligheter for å hjelpe bedrifter til grønn omstilling. Finansiering fra Innovasjon Norge til miljøinvesteringer vil innebære en kombinasjon av tilskudd og lån.

  Krav til løsningen

  For å kvalifisere til finansiering, må løsningen være ny og representere beste tilgjengelige teknologi på markedet for å løse de aktuelle miljøutfordringene. Investeringen må innebære et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis eller standard, og bidra til markedsendring for å oppnå målsettingen om grønn konkurransekraft. 

  Vi prioriterer løsninger som bidrar til utvikling av miljøteknologi i samarbeid med leverandør, der det er markedspotensial utover første kunde, som gir grunnlag for grønn verdiskaping i Norge. 

  For å kunne finansiere miljøinvesteringer, må det være mulig å dokumentere at investeringen vil bidra til økt miljøbeskyttelse. Det er da i utgangspunktet de direkte kostnadene knyttet til investeringen som vil kunne støttes. Dersom det er vanskelig å isolere miljøinvesteringen fra en større totalinvestering, må man framskaffe dokumentasjon på kostnader knyttet til en alternativ investering uten miljøbeskyttelse. Da er det differansen i investeringskostnader mellom det konvensjonelle anlegget og anlegget med økt miljøbeskyttelse («merkostnader») som vil danne utgangspunkt for finansiering fra Innovasjon Norge.

  Les mer om innovasjonsprosjekter

  Det er to hovedgrupper av prosjekter som kan få støtte til merkostnader ved investeringer:

  a. Støtte til kostnader ved investeringer der det tas i bruk og demonstreres nye løsninger som gir miljøbeskyttelse ut over EU sine krav. Prosjektene må da kunne vise til hvilke krav som finnes i EU i dag, hvordan den nye løsningen bidrar til å redusere den negative miljøpåvirkningen utover disse kravene, og hva kostnaden med dette er. (Artikkel 36 i Statsstøtteregelverket
   
  Det kan gis tilskudd inntil 40 % av godkjente merkostnader for store bedrifter, 50 % for mellomstore bedrifter og 60 % for små bedrifter. 
   
  b. Støtte til merkostnader ved investeringer der det tas i bruk og demonstreres nye løsninger for gjenvinning eller gjenbruk av avfall, eller løsninger som tar i bruk avfallsstrømmer på en ny måte. Dette gjelder bedrifter som skal behandle avfall fra andre bedrifter (dvs. ikke eget avfall). De gjenvunnede eller resirkulerte materialene ville uten støtten blitt kastet eller behandlet på en mindre miljøvennlig måte. Kun gjenvinning av avfallet kan støttes. Investeringen må ikke bare øke etterspørselen etter gjenvinningsmaterialer uten samtidig å øke innsamlingen av dem. (Artikkel 47 i Statsstøtteregelverket)

  Det kan gis tilskudd inntil 35 % av merkostnadene for store bedrifter, 45 % for mellomstore bedrifter og 55 % for små bedrifter.

  Enova

  På mange områder har Enova gode og relevante ordninger for miljøinvesteringer. Vi anbefaler å vurdere deres tilbud.