Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Finansiering til miljøinvesteringer i innovasjonsprosjekter

  Innovasjon Norge tilbyr finansiering til prosjekter som gir grunnlag for grønn verdiskaping i Norge. Det gjelder også når bedriften må foreta investeringer i utstyr for å få ned miljøbelastningen i egen virksomhet. Finansiering til slike miljøinvesteringer kan være i form av tilskudd eller lån. Tilskudd til miljøinvesteringer er mulig dersom teknologien ennå ikke er testet i full skala, og det er behov for å redusere risiko hos første bruker.

  Tilskudd til miljøinvesteringen forutsetter at investeringen inngår som en del av et innovasjonsprosjekt for å få fram løsninger som gir økt miljøbeskyttelse. Innovasjon Norge vil prioritere utvikling av miljøteknologi som skjer i samarbeid med leverandør. Skal man utvikle ny miljøteknologi, er samarbeid med første bruker viktig. For å lykkes med prosjektet, er det ofte behov for å teste teknologien hos en pilotkunde. I slike tilfeller kan det være aktuelt for Innovasjon Norge å gi finansiering til pilotkunden for kostnader direkte knyttet til miljøinvesteringen.

  Krav til løsningen

  For å kvalifisere til finansiering, må løsningen være ny og representere beste tilgjengelige teknologi på markedet for å løse de aktuelle miljøutfordringene. Investeringen må innebære et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis eller standard, og bidra til markedsendring for å oppnå målsettingen om grønn konkurransekraft.

  I tilfeller der teknologien er utprøvd og risiko ved løsningen i stor grad er ivaretatt gjennom garantier eller forsikringer, er ikke tilskudd fra miljøteknologiordningen relevant. Da kan Innovasjon Norges låneordninger være et godt alternativ. 

  For å kunne finansiere miljøinvesteringer, må det være mulig å dokumentere at investeringen vil bidra til økt miljøbeskyttelse. Det er da i utgangspunktet de direkte kostnadene knyttet til investeringen som vil kunne støttes. Dersom det er vanskelig å isolere miljøinvesteringen fra en større totalinvestering, må man framskaffe dokumentasjon på kostnader knyttet til en alternativ investering uten miljøbeskyttelse. Da er det differansen i investeringskostnader mellom det konvensjonelle anlegget og anlegget med økt miljøbeskyttelse («merkostnader») som vil danne utgangspunkt for finansiering fra Innovasjon Norge.

  Les mer om Miljøteknologiordningen

  Det er to hovedgrupper av prosjekter som kan få støtte til merkostnader ved investeringer:

  a. Støtte til kostnader ved investeringer der det tas i bruk og demonstreres nye løsninger som gir miljøbeskyttelse ut over EU sine krav. Prosjektene må da kunne vise til hvilke krav som finnes i EU i dag, hvordan den nye løsningen bidrar til å redusere den negative miljøpåvirkningen utover disse kravene, og hva kostnaden med dette er. (Artikkel 36 i Statsstøtteregelverket
   
  Det kan gis tilskudd inntil 40 % av godkjente merkostnader for store bedrifter, 50 % for mellomstore bedrifter og 60 % for små bedrifter. 
   
  b. Støtte til merkostnader ved investeringer der det tas i bruk og demonstreres nye løsninger for gjenvinning eller gjenbruk av avfall, eller løsninger som tar i bruk avfallsstrømmer på en ny måte. Dette gjelder bedrifter som skal behandle avfall fra andre bedrifter (dvs. ikke eget avfall). De gjenvunnede eller resirkulerte materialene ville uten støtten blitt kastet eller behandlet på en mindre miljøvennlig måte. Kun gjenvinning av avfallet kan støttes. Investeringen må ikke bare øke etterspørselen etter gjenvinningsmaterialer uten samtidig å øke innsamlingen av dem. (Artikkel 47 i Statsstøtteregelverket)

  Det kan gis tilskudd inntil 35 % av merkostnadene for store bedrifter, 45 % for mellomstore bedrifter og 55 % for små bedrifter.

  Enova

  På mange områder har Enova gode og relevante ordninger for miljøinvesteringer. Vi anbefaler å vurdere deres tilbud.