Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Har du et innovasjonsprosjekt?

  Har din bedrift ambisjoner om vekst gjennom utvikling av nye løsninger? Vi har ulike finansieringsordninger som kan være aktuelle for deres utviklingsprosjekt. Hva som er riktig for din bedrift og ditt prosjekt avhenger av flere forhold. Her finner du svar på noen typiske spørsmål knyttet til våre finansieringsordninger for prosjekter innen innovasjon og utvikling.

  • Hvilke finansieringsordninger kan vi tilby?

  Vi har mange ordninger for ulike formål. For utvikling av nye løsninger, har vi både tilskudd og lån. Tilskudd brukes til prosjekter der samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet er betydelig og teknisk risiko er høy.

  De vanligste tilskuddsordningene er knyttet til miljøteknologi, innovasjon i samarbeid og mer miljøvennlig bruk av bioressurser. I tillegg kommer EUs ordninger for radikal innovasjon.

  Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

   

  • Hvem kan søke om tilskudd til utviklingsprosjekter?

  Tilskudd er forbeholdt norske bedrifter som har ambisjoner om å skape verdier gjennom innovasjon. Ordningene gjelder bedrifter i hele landet og alle bransjer. Bedriften må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søker må ikke ha betalingsanmerkninger. Bedriften må innfri minstekrav om god forretningsskikk.

   

  • Hvor mye tilskudd kan jeg søke til mitt prosjekt?

  Tilskudd vil være en del av en total finansieringspakke. Tilskudd til utviklingsprosjekter (FoU) er regulert av Statsstøtteregelverket for EU, og andel tilskudd avhenger av flere forhold, herunder bedriftens størrelse, godkjent kostnadsgrunnlag og prosjektets risiko. Vi anbefaler at dere diskuterer dette med en av våre rådgivere.

   

  • Hva kjennetegner prosjekter som kvalifiserer for tilskudd?

  Vi prioriterer innovasjonsprosjekter som har stor nytteverdi, høy innovasjonsgrad og sannsynlighet for å lykkes. Vi kan ikke støtte prosjekter som fører til uheldig konkurransevridning overfor andre aktører i bransjen. Derfor vil prosjektets innovasjonsgrad vektlegges. Hvorfor er løsningen som skal utvikles bedre sammenliknet med dagens løsninger? Vi vil gjerne se hvordan prosjektet bidrar til å styrke bedriftens konkurransekraft, samt dekker et behov i samfunnet/ markedet.

   

  • Hvordan vektlegges bærekraft i søknader til Innovasjon Norge?

  Bærekraftig verdiskaping er en forutsetning for våre fremtidige  generasjoners velferd. I alle søknader om tilskudd til innovasjon og utvikling, vurdere Innovasjon Norge prosjektets potensial for positiv samfunnsnytte. I hvilken grad prosjektet løser utfordringer for miljø og samfunn er derfor ett av flere vurderingskriterier. For miljøteknologiordningen vil prosjektets miljøeffekt være en forutsetning for å oppnå tilskudd. I våre elektroniske søknadsmaler er det et eget felt som tar for seg prosjektets miljø- og samfunnseffekt, og her forventes det at søker beskriver hvordan prosjektet adresserer samfunnsutfordringer knyttet til tema som bedre miljø, reduserte klimautslipp, bedre ressursutnyttelse, økt sikkerhet, helse, mangfold, dyrevelferd, tilgang på utdanning, arbeidsplasser i distriktene, utvikling av lokalsamfunn, osv.

   

  • Hva kjennetegner bedrifter som kvalifiserer?

  Søker må dokumentere god gjennomføringsevne, både teknisk, økonomisk og organisatorisk. Det innebærer at bedriften har medarbeidere som både har teknisk innsikt og forretningskompetanse. Bedriften har tett dialog med markedet og avtaler med nødvendige samarbeidspartnere. Videre må man ha økonomi til å gjennomføre prosjektet og finansieringsplan for kommersialiseringsfasen.