• EN
 • Logg inn
 • Grønn mobilitet

   Getty Images
  Getty Images

  Innovasjon Norge bidrar til grønn omstilling av transportsektoren. Vi tilbyr råd, nettverk og finansiering til bedrifter som ønsker å utvikle klimavennlige løsninger og smart mobilitet.

  Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslippene for transport med 45 prosent innen 2030. Utfordringene i transportsekotren knytter seg til utslipp, framkommelighet og sikkerhet. Nye og gode løsninger vil gi konkurransefortrinn og eksportmuligheter for norske bedrifter.

  Hvem kan få tilskudd?

  Leverandørbedrifter og transportselskap som skal gjennomføre innovative prosjekter for mer miljøvennlige transportløsninger er i målgruppen. Samarbeid med sluttbrukere og pilotkunder ansees som viktig for å lykkes med utviklingsprosjekter, og vi oppmuntrer til etablering av relevante konsortier.

  Dette omfatter bedrifter i alle størrelser over hele landet. Offentlig sektor er ikke i målgruppen, men offentlige eide virksomheter kan søke.

  Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hvilke prosjekter omfattes?

  Vi etterlyser innovasjonsprosjekter som kan nå ut i det globale markedet. Prosjektet kan gjerne være utviklet i samarbeid med internasjonale partnere. Målet er å få frem løsninger som gjør næringene mer kostnadseffektive, driftssikre, trygge, miljøvennlige og ressurseffektive. 

  Fremtidens løsninger for mobilitet omfatter all transport av varer og folk - i luft, på land eller til sjøs - samt løsninger for å planlegge smartere og bedre utnytte transportkapasiteten. Brukervennlighet, sikkerhet og kostnadseffektivitet er viktige stikkord her.

  Vi ser etter innovative løsninger knyttet til områder som

  • Klimavennlige fremdriftssystemer - elektrisk, batteri, hydrogen, brenselceller og annet som ikke avgir klimagasser
  • Lavutslipps- og hybridløsninger
  • Teknologi for infrastruktur til utslippsfrie løsninger
  • Autonomi (selvkjørende løsninger)
  • Digitale løsninger knyttet til sensorer, trafikkstyring, kunstig intelligens, Internet of things (IoT), satellittbaserte posisjons og observasjonsdata og lignende
  • Logistikk- og trafikkstyringssystemer for vare- og persontransport
  • «Last mile»-løsninger. Smart og utslippsfri transport over korte distanser som bidrar til at person- og varetransport blir mer tids-, kostnads- eller energieffektiv
  • Nye tjenester eller forretningsmodeller
  • Andre forhold som bidrar til fremtidens transportsystem

  Prosjektet bør underbygges med et kunnskapsgrunnlag som viser prosjektets realisme og effekt på bedriften. 

  Prosjektet må ha potensial for å styrke bedriftens konkurranseevne, omstille til nye segmenter og skape arbeidsplasser i Norge.

  Les mer om målgruppe, kriterier og søknadsprosess for innovasjonsprosjekter

  Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på grønn omstilling. Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. I tillegg kommer finansieringsordninger hos EnovaForskningsrådet og  EUs ordninger for radikal innovasjon.