Bedriftsnettverk

 GettyImages
GettyImages

Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan tilby faglig veiledning og finansiering til etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverksprosjekter.

Bedriftsnettverket skal bidra til at flere små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner, etablerer kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.

Målet er økt vekst og verdiskaping i bedriftene gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, der samarbeid gir synergier og strategiske fordeler.

Hvem kan søke?

Bedriftsnettverk i de aller fleste bransjer og næringer i hele landet, kan søke om støtte til hovedprosjekter med inntil tre års varighet.
Deltakerne i bedriftsnettverket må enes om at én av deltaker-bedriftene tar rollen som søkerbedrift/administrator på vegne av nettverket.
Søkerbedriften må drive økonomisk virksomhet i Norge, ha sunn økonomi og være registrert i Foretaksregisteret i Norge.

Minimumskrav til prosjektet

 • Prosjektet må tilfredsstille følgende minimumskrav for å være relevant og aktuell for nærmere vurdering:
 • Bedriftsnettverket må bestå av minst tre små og mellomstore bedrifter med etablert virksomhet i Norge og sunn økonomi.
 • Bedriftene må være registrert i Foretaksregisteret i Norge
 • Det skal normalt ikke være eierforhold mellom bedriftene
 • Store bedrifter og kunnskapsaktører i Norge eller i utlandet, kan delta, men norske små og mellomstore bedrifter må utgjøre minst 50 prosent av deltakerne
 • Formålet med prosjektet må være økt vekst og verdiskaping gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, med utgangspunkt i bedriftenes eksisterende produkter, tjenester, kompetanse og teknologi
 • Prosjektet må være basert på strategisk samarbeid mellom bedrifter som har felles behov og komplementære ressurser som gir potensial for synergier
 • Intensjonsavtale underskrevet av deltakerbedriftene

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til hovedprosjekter til delfinansiering av kostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter som er strategisk viktige for å realisere felles mål. Eksempler på kostnader som kan inngå i støttegrunnlaget er:

 • Søkerbedrift/administrators direkte kostnader til prosjektledelse, fasilitering og administrasjon samt kjøp av ekstern bistand og andre tjenester
 • Deltakerbedriftenes direkte innsats i samarbeidsprosjektet i form av timer utført av kompetent personell til gjennomføring av avtalte prosjektaktiviteter
 • Deltakerbedriftenes direkte utgifter (reiseutgifter) i forbindelse med arbeid innenfor samarbeidsprosjektet og delprosjekter
 • Bokførte kostnader hos søkerbedrift/administrator må minst tilsvare den offentlige støtten

Støttebeløp

Det kan søkes om støtte inntil 750.000 kroner per år i inntil tre år til hovedprosjekter. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene.

Statsstøtteregelverket gir mer detaljerte bestemmelser for de enkelte støtteformålene. Innovasjon Norges distriktskontorer kan gi nærmere informasjon.

Krav til egenfinansiering

Deltakerbedriftenes egenfinansiering må utgjøre minst 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene og kan bestå av kontantinnbetaling, timeinnsats eller direkte utgifter.

Deltakernes kontantinnbetaling til prosjektet må minst tilsvare budsjettert kapitalbehov i prosjektet, minus det som finansieres av offentlige tilskudd.

Bare deltakere fra privat virksomhet i Norge, dvs. bedrifter og kunnskapsaktører som er avhengig av egen inntjening, kan kostnadsføre timer og direkte utgifter i prosjektet.

Hvordan søke?

Det søkes om støtte til hovedprosjekter gjennom Innovasjon Norges e-søknadsportal. Det søkes for ett år av gangen i inntil tre år.

Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk som viser hvordan søknaden er bygget opp, og hjelpetekster til utfyllingen, se lenke til søknadsskjema under.
Søknaden bør være kortfattet og konkret. Tilleggsinformasjon kan gis i prosjektdokumenter som kan vedlegges e-søknaden.

Ingen søknadsfrister

Vi behandler søknadene fortløpende. Dere søker når søkerbedrift og deltakerbedriftene mener prosjektet er godt nok planlagt. 

Søknad for år to må sendes inn i god tid før avtalt prosjektperiode for år én utløper.