• EN
 • Logg inn
 • Forprosjekt bedriftsnettverk for kreativ næring

   Charlotte Wiig
  Charlotte Wiig

  Ønsker dere å utvikle nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter? Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig perspektiv.

  Hvem kan søke

  Nettverket kan bestå av tre eller flere SMB-bedrifter registrert i Foretaksregisteret i Norge. Bedriftsnettverket må utpeke én bedrift/organisasjon (egen juridisk enhet) til å ta rollen som søker og administrator. Samarbeidet kan foregå langs en verdikjede eller på tvers av bransjer og sektorer.

  Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, lønnsomhet og grunnlag for videre vekst. 

  Det er ikke krav om at bedriftene skal være lokalisert i samme region. Store bedrifter kan inngå i nettverket, men ikke være dominerende. Offentlige organisasjoner kan delta, men ikke mer enn en. Bedrifter i utlandet kan også inngå i bedriftsnettverket.

  Områder som prioriteres er utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i Norge og/eller i utlandet. Forprosjekter som tar utgangspunkt i andre mål og samarbeidsområder, vil ikke bli prioritert.

  Forprosjekt og hovedprosjekt bedriftsnettverk

  Bedriftsnettverksprogrammet består av forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning.

  Et forprosjekt kan løpe over en periode på mellom tre til seks måneder. Når det foreligger plan og avtale for arbeidet i bedriftsnettverket, kan det søkes om midler til gjennomføring av hovedprosjekt på inntil tre år.

  Hensikten med et forprosjekt er å få utarbeidet et konkret beslutningsgrunnlag for deltakerbedriftene, slik at de kan fatte en riktig beslutning om et bedriftsnettverk hovedprosjekt bør iverksettes eller ikke.

  Forprosjektet omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjektet, inkludert budsjetter og finansieringsplan med inntil tre års perspektiv, samt samarbeidsmodell og samarbeidsavtale.

  Hva det kan søkes om

  Det kan søkes om totalt 300 000 kroner til et forprosjekt. Det stilles krav om at nettverket kan stille med egenkapital til gjennomføring. Midlene kan benyttes til delfinansiering av felles utviklingsaktiviteter og kunnskapspåfyll for nettverket.
  Dette kan eksempelvis være:

  • Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrator.
  • Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet. 

  Hvordan søke?

  Hvis du er interessert, anbefaler vi at du tar kontakt med kunderådgiver i din region for en uformell samtale om prosjektet og søknadsprosessen videre.

  Vi har nå gått over til løpende mottak av søknader. Den tidligere ordningen med åpen nasjonal utlysning og søknadsfrister to ganger i året, bortfaller.

  Prosjektsøknad skal sendes inn via vår elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk med innebygd veiledning for hvordan du fyller ut søknaden.

  Det er viktig at søknaden og prosjektbeskrivelsen adresserer de forhold som utgjør kriteriene for vår vurdering og utvelgelse av prosjekter:

  • Markeds- og vekstpotensial for bedriftene.
  • Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge.
  • Prosjektdeltakernes samlede gjennomføringsevne (kompetanse, kapasitet og økonomi).
  • I hvilken grad den offentlige støtten er utløsende/avgjørende for iverksetting av prosjektet. 

  De fire kriteriene tillegges lik betydning. Prosjektet må vurderes tilfredsstillende for alle kriteriene.