Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Skaper bølger i oppdrettsnæringen

   Nordlaks
  Nordlaks

  Havbrukskonsernet, Nordlaks, har utviklet et nytt oppdrettsanlegg som kan ligge på åpent hav og som skal tåle oppimot 10 meter høye bølger. Løsningen vil bli et viktig verktøy i kampen mot lakselusa.

  Norge har som mål å bli verdens ledende sjømatnasjon, men kreftene i havet har satt store begrensinger for hvilke arealer som kan tas i brukNå skal Nordlaks’ nye havfarm sørge for bærekraftig produksjon av atlantisk laks og regnbueørret på steder der det er sterkere strømninger, høyere bølger og mer vær enn de områdene som tradisjonelt har vært brukt.   

  – Dagens utstyr har klare begrensninger med tanke på hva det tåler. Dette medfører at den delen av kysten som i dag er egnet til havbruk begrenser seg til beskyttede fjorder og sund. Med det nye anlegget kan vi drive oppdrett i mer utsatte områder, forteller Roger Mosandviseadministrerende Nordlaks konsern.  

  Konstruksjonen er bygget etter offshoresertifisering, det betyr at den tåler bølger opp mot 10 meter. Med andre ord vil havfarmene kunne ligge i åpent farvann og unngå å komme i konflikt med turistnæring, befolkning og fiskere.  

  – Nå har vi fått tilsagn om 21 utviklingskonsesjoner fra Fiskeridepartementet som for den første havfarmen medfører en investering på rundt 1 milliard kronersamt støtte fra Innovasjon Norge, for å utvikle teknologien videre, sier han. 

  Tar opp kampen mot lusa 

  De siste årene har veksten i oppdrettsnæringen stagnert, først og fremst på grunn av utfordringene med lakselus. De nye anleggene skal ligge lenger ute i havet, med større avstander mellom dem, noe som reduserer risikoen for spredning av lus. I tillegg gjør andre strømnings- og vannforhold at laksen er friskere.  

   Anlegget ligger på svai og beskytter dermed fisken mot de verste miljøkreftene. I de områdene eller periodene hvor strømningene ikke tilfører nok oksygen av seg selv, har vi montert propeller som gjør jobben, forklarer Mosand.   

  Det at anlegget ligger på svai i områder med stor dybde gir også et mye større spredningsareal for avfallsstoffer enn med et fast fortøyd anlegg.  

   Målet er at havbunnen ikke skal forringes i det hele tatt, utdyper Mosand 

  Skal investere 4 mrd. 

  Nordlaks er en av Norges største havbrukskonserner og fiskeproduktene deres eksporteres til land over hele verden. Selskapet har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn og matfisk, til produksjon av ferdige fiskeprodukter, distribusjon og salg. Det nye anlegget vil bli et viktig ledd i prosessen med å styrke Norges eksport av fiskeprodukter til utlandet.   

  – Vi skal investere 4 milliarder i ulike prosjekter de neste 4 til 5 årene for å håndtere volum- og produksjonsveksten som vil komme i kjølvannet av de nye havfarmene, sier Mosand 

  Styrker norsk konkurransekraft 

  Den økte produksjonen vil skape positive ringvirkninger i oppdrettsnæringen. På sikt kan løsningen bli en viktig eksportartikkel til andre land, samt øke sysselsettingen lokalt i Nordland.  

  – Vi har tro på Nordlaks sin løsning som verdiskaper og ikke minst på miljøfordelene. Bakgrunnen for at Innovasjon Norge bidrar finansielt i prosjektet, er håpet om at havfarmen, sammen med det endrede produksjonsregimet, skal bidra til å få bedre kontroll på lakselusproblematikken som næringen sliter med i dag. I tillegg mener vi løsningen vil øke norsk habruks konkurranseevne internasjonalt, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Oddvar Staulen.