Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Ny metode gjør verdens matproduksjon mer bærekraftig

   N2 Applied
  N2 Applied

  Den norske bedriften N2 Applied har utviklet en metode som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

  Nitrogen som siver ut i bakken og luften skaper store miljøutfordringer i landbruket, i tillegg mister bøndene et viktig næringsstoff. Dagens løsning for å erstatte de tapte næringsstoffene er å tilsette nitrogengjødsel basert på fossilt kull ognaturgass.Produksjonen er meget kostbar, miljøskadelig og lite bærekraftig.

  Fra lineært til sirkulært

  Med metoden til N2 Applied kan bøndene produsere miljøvennlig gjødseldirektepå gården.Med en plasmareaktorsom forsynes av fornybar energi ogskaper en prosess somtilsetter nitrogenoksid fra luft til husdyrmøkk, bindes næringsstoffene i møkka i stedet for å gå tapt.

  Resultatet er«hjemmelaget» gjødselmed lavt utslipp avammoniakk ogdrivhusgasser til redusert kostnad. Bonden kan komplementere annen industriell gjødsel og på sikt erstatte tradisjonell fossilbasert gjødsel. På denne måtenforandrerN2 Applied verdikjeden forkunstgjødsel, fra å være lineær til å bli et sirkulærtsystem.

  Starter pilotprosjekt i Cape Town 

  - N2 Appliedharstore ambisjoner om å bli et globalt selskapog Innovasjon Norge harvært en viktig støttespiller i denne satsingen, sier Trond Lund, Head of Business Development i N2 Applied.

  Bedriften har blant annet samarbeidet med Innovasjon Norges kontor i Cape Town for å finne gode lokale partnerei Sør-Afrika. I tillegg har de gjennomført flere feltbesøk som har resultert i et pilotprosjekt på en melkegård utenfor Cape Town med oppstart i januar 2019.

  Snart er de også i gang med et annet pilotprosjekt som tar sikte på å behandle biologisk avfall fra et biogassanlegg på en fruktjuicefabrikk i Sør-Afrika.Cape Town-kontoret har i tillegg muliggjort et forskningssamarbeid medUniversityofStellenbosch,der målet er åverifisereog kvalitetssikreeffekten av gjødselenprodusert med metoden til N2 Applied