Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Klimasmart landbruk

  Getty Images

  I Norge står jordbruket for 8,5 % av våre klimagassutslipp. Samtidig kan endringene i klima skape betydelige problemer for landbruket og matproduksjon gjennom for eksempel flom, vind, og tørke. Det er et stort behov for å utvikle et sterkere landbruk for fremtiden, og for å lykkes er vi avhengig av å utvikle ny bærekraftig teknologi og løsninger. Her kan norsk leverandørindustri spille en viktig rolle.

  Innbyggertallet i verden stiger, og det økende velferdsnivået i mange områder gjør at en større andel av verdensbefolkningen vil spise mer og spise bedre. Samtidig øker presset på landbruksarealer over hele kloden, og det er store utfordringer knyttet til blant annet overgjødsling, dårlig ressursutnyttelse, vanningssystemer, og lignende. Utfordringene i landbruket er altså ikke særnorske, men drevet av globale dilemmaer.

  Det norske klimaet og landskapet gjør at vi har lært oss å drive landbruk under krevende forhold. Vi har også en sterk landbruksnæring som er høyt utdannet, godt koordinert, og opptatt av utvikling. På grunn av det norske kostnadsnivået tar den norske bonden raskt i bruk ny teknologi som automatiserer og effektiviserer produksjonen og er godt rustet til å utvikle og teste nye løsninger i samarbeid med leverandørindustrien. Våre utfordringer er også våre største fortrinn. 

  Hvem kan få tilskudd?

  Vi kan gi tilskudd til bedrifter som har konkrete planer om å utvikle, bygge og teste innovativ teknologi, prosesser og systemer for landbruket. Hovedmålgruppen for tilskudd er leverandørbedrifter som selv utvikler og senere skal selge løsningen. Samarbeid med pilotkunder i bransjen styrker prosjektet. Tilskuddet skal gi risikoavlastning og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering.

  Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hva slags prosjekter ser vi etter?

  Vi er ute etter bærekraftige løsninger som gir grunnlag for verdiskaping i Norge, som styrker bedriftens konkurranseevne og gir langsiktige forbedringer for miljøet. Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. Bedriften må i sin søknad tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.   

  Les mer om krav og kriterier for tilskudd til innovasjonsprosjekter.

  Eksempler på områder hvor det søkes nye løsninger er:

  • Løsninger som kan gjøre bondens hverdag mer effektiv
  • Løsninger som sikrer bærekraftige bygg i landbruket
  • Løsninger som gjør at landbruket bruker ressurser mer bærekraftig
  • Radikale innovative løsninger for matproduksjon

  Kilde til prosentdel klimagassutslipp i jordbruket: Miljødirektoratet

  Hva kan vi tilby?

  Vi har gode finansieringsordninger for bedrifter som ønsker vekst gjennom innovasjon. Tilskudd fra Innovasjon Norge skal redusere risiko i innovasjonsprosjekter som har stor samfunnsøkonomisk nytte.

   

   

  Webinar

  Se opptak fra webinar om klimasmart landbruk 27. februar lenger ned på siden. Last ned presentasjonen fra webinaret her