Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt i forbindelse med Korona-pandemien

  Har du bortfall i marked og derav fallende omsetning som følge av Korona-pandemien? Planlegger du å snu deg for å finne nye marked, videreutvikle eller lansere nye produkter og tjenester? Driver du innenfor nye næringer basert på landbrukets ressurser kan vi gi deg tilskudd til bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt.

  Ordningen inkluderer også forprosjekt.

  Hvem kan søke? 

  Utviklingsprogrammets målgrupper, som er:  

  • Primærprodusenter i landbruket, ferskvanns-/innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer 
  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud med utgangspunkt i landbruket ressurser, herunder mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser, høstbart vilt og øvrige utmarksressurser  
  • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning
  • Offentlige institusjoner eller prosjekter som mottar løpende offentlig støtte, har karakter av driftsstøtte eller generell utvikling av en bedrift.
   • Unntak er støtte til arrangement som ønsker å servere mat og drikke basert på norske råvarer og navngitte organisasjoner i oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Innovasjon Norge.
  • Utvikling av nye kvalitetssikrings- og merkesystemer uten nasjonal forankring.
  • Prosjekter som ikke representerer kontinuerlig drift, som enkeltstående arrangementer, festivaler og events uten strategisk forankring.
  • Bokutgivelser og produksjonsstøtte til film og tv.
  • Utvikling av enkeltstående portaler/nettsider eller apps uten høy innovasjonsgrad.
  • Kompetansetjenester som overlapper Innovasjon Norges eget kompetansetilbud, herunder også kompetansenettverkenes matfaglige kompetansetilbud og Matmerks tilbud innenfor markedstjenester.
  • Prosjekter som har til hensikt å drive praktisk salg og markedsføring.
  • RISS-prosjekt med en enkeltbedrift prioriteres ikke.
  • Prosjektering av hyttefelt og ren eiendomsutvikling.

  Hva kan vi finansiere?  

  Utgangspunktet for prosjektene vil være bortfall av marked og derav sviktende omsetning. Retningsgivende omsetningsfall er 30% siste kalenderår/siste 12-måneders periode, men det vil foretas en helhetsvurdering av prosjektet, bl.a. bedriftens sesongvariasjoner i omsetning, grad av addisjonalitet, bedriftens avhengighet av kritisk personell og kostnader i forbindelse med nødvendige tilpasninger med hensyn til smittevern. Følgende prosjektområder kan støttes:

  • Omstilling og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og kompetanseutvikling, miljøsertifisering, profesjonalisering og kvalitetsheving.
  • Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av utstyr, innkjøp av nødvendig materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler mv.
  • Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.

  Det kan også gis støtte til mindre investeringer i utstyr, maskiner og inventar gis når de er nødvendige for å realisere utviklingsaktivitetene 

   

  Forprosjektstøtte

  Det åpnes for bruk av forprosjekt (også for Vekstfinansiering) når det er behov for avklaringer rundt viktige forutsetninger knyttet til virksomheten. Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Forprosjekt kan støttes med beløp inntil 150 000 kr og inntil 100% av godkjent kostnadsgrunnlag. Kostnadsgrunnlaget kan omfatte dokumenterbare interne og eksterne kostnader.  

  Hovedprosjektstøtte

  For bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt kan det gis:  

  • Inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader i utviklingsprosjekter 
  • Inntil 50 % tilskudd i investeringsprosjekter, unntaksvis inntil 75% 

   

  Ønsker du å lese mer om Innovasjon Norges ordninger for nye næringer i landbruket? Her finner du Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping (pdf)