• EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt i forbindelse med Korona-pandemien

  Har du bortfall i marked og derav fallende omsetning som følge av Korona-pandemien? Planlegger du å snu deg for å finne nye marked, videreutvikle eller lansere nye produkter og tjenester? Driver du innenfor nye næringer basert på landbrukets ressurser kan vi gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og mindre investeringer.

  Ordningen inkluderer også forprosjekt.

  Hvem kan søke? 

  Utviklingsprogrammets målgrupper, som er:  

  • Primærprodusenter i landbruket, ferskvanns-/innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer 
  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud med utgangspunkt i landbruket ressurser, herunder mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser, høstbart vilt og øvrige utmarksressurser  
  • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning

  Prosjekter som ikke kan støttes

  • Investerings- og bedriftsutviklingsprosjekt som ikke skyldes bortfall av marked og derav sviktende omsetning på grunn av korona og som ville vært gjennomført uavhengig av korona
  • Offentlige institusjoner eller prosjekter som mottar løpende offentlig støtte, har karakter av driftsstøtte eller generell utvikling av en bedrift.
   • Unntak er støtte til arrangement som ønsker å servere mat og drikke basert på norske råvarer og navngitte organisasjoner i oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Innovasjon Norge.
  • Utvikling av nye kvalitetssikrings- og merkesystemer uten nasjonal forankring.
  • Prosjekter som ikke representerer kontinuerlig drift, som enkeltstående arrangementer, festivaler og events uten strategisk forankring.
  • Bokutgivelser og produksjonsstøtte til film og tv.
  • Utvikling av enkeltstående portaler/nettsider eller apps uten høy innovasjonsgrad.
  • Kompetansetjenester som overlapper Innovasjon Norges eget kompetansetilbud, herunder også kompetansenettverkenes matfaglige kompetansetilbud og Matmerks tilbud innenfor markedstjenester.
  • Prosjekter som har til hensikt å drive praktisk salg og markedsføring.
  • RISS-prosjekt med en enkeltbedrift prioriteres ikke.
  • Prosjektering av hyttefelt og ren eiendomsutvikling.

  Hva kan vi finansiere?  

  Utgangspunktet for prosjektene vil være bortfall av marked og derav sviktende omsetning. Retningsgivende omsetningsfall er 30% siste kalenderår/siste 12-måneders periode, men det vil foretas en helhetsvurdering av prosjektet, bl.a. bedriftens sesongvariasjoner i omsetning, grad av addisjonalitet, bedriftens avhengighet av kritisk personell og kostnader i forbindelse med nødvendige tilpasninger med hensyn til smittevern. Følgende prosjektområder kan støttes:

  • Omstilling og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og kompetanseutvikling, miljøsertifisering, profesjonalisering og kvalitetsheving.
  • Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av utstyr, innkjøp av nødvendig materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler mv.
  • Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.

  Det kan også gis støtte til mindre investeringer i utstyr, maskiner og inventar når de er nødvendige for å realisere utviklingsaktivitetene 

  Hvor mye kan vi finansiere

  Utmåling av støtte skjer individuelt ut fra en vurdering av lønnsomhet, soliditet, risikoavlastning og hvor mye støtte som skal til for at prosjektet blir gjennomført.

  Forprosjektstøtte

  Det åpnes for bruk av forprosjekt (også for Vekstfinansiering) når det er behov for avklaringer rundt viktige forutsetninger knyttet til virksomheten. Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Forprosjekt kan støttes med beløp inntil 150 000 kr og inntil 100% av godkjent kostnadsgrunnlag. Kostnadsgrunnlaget kan omfatte dokumenterbare interne og eksterne kostnader.  

  Hovedprosjektstøtte

  For bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt kan det normalt gis 

  • 50-75 prosent tilskudd av godkjente kostnader i utviklingsprosjekter
  • 35-50 prosent tilskudd i investeringsprosjekter, helt unntaksvis inntil 75 prosent

  Ønsker du å lese mer om Innovasjon Norges ordninger for nye næringer i landbruket? Her finner du Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping (pdf)