Hvem kan motta denne tjenesten? 

Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. 

Generelt prioriterer vi prosjekter som gir økt matproduksjon, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer. 

Særskilte føringer for 2019 

Frukt- og grøntnæringen, veksthusnæringen og kornproduksjon prioriteres. Innen melkeproduksjon prioriteres bruk med 15 – 30 årskyr. 

Det gis ikke støtte til investeringer for sau. Unntaket er økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk. 

Hvem kan få finansiering? 

Vi kan gi støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter, også samdrifter, med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

Hva kan vi finansiere? 

  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter 
  • Tilskudd til gjødsellager 
  • Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking 
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte 
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal 
  • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.  

Hvor mye kan vi finansiere? 

Utmåling av støtte skjer individuelt ut fra en vurdering av lønnsomhet, solidaritet, risikoavlastning og hvor mye støtte som skal til for at prosjektet blir gjennomført.  

Følgende maksimalsatser gjelder  

Investeringer 

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark.  

For gjødsellager kan det gis tilskudd inntil 20 % avgrenset til 100 000 kroner. 

Frukt- og bærdyrking 

Det kan gis tilskudd til nyplanting innen økologisk frukt- og bærdyrking med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For konvensjonell dyrking er støttesatsen inntil 33 %. 

Generasjonsskifte 

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.  

Forutsetninger 

Søkers eget arbeid vurderes til inntil 350 kroner per time. 

Innsats med egne maskiner verdsettes i tillegg med basis i de leiekjøringspriser som årlig kunngjøres i tidsskriftene Bedre Gardsdrift eller Norsk Landbruk. 

For enkeltpersonforetak, ANS og DA kan bare eget arbeid for innehaver, deltakere og ektefelle/samboer godkjennes som ufakturert egeninnsats. 

Hvilke produksjoner som prioriteres kan variere mellom fylkene.  

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden 

  • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier. For eksempel støttes ikke investeringer til konvensjonelt sauehold eller investeringer som innebærer nyetablering av kylling- eller eggproduksjon så lenge det er en betydelig overproduksjon eller tilstrekkelig produksjonskapasitet.  
  • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet både på kort og lang sikt 
  • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag. 

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Veien videre

Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.