• EN
 • Logg inn
 • Tradisjonelt landbruk

   Tiina og Geir
  Tiina og Geir

  Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal? Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt. 

  Hvem kan motta denne tjenesten? 

  Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. 

  Generelt prioriterer vi prosjekter som gir økt matproduksjon, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer. 

  Særskilte føringer for 2019 

  Det gis ikke støtte til investeringer for sau, men unntak for tilskudd til generasjonsskifte til oppgradering av eksisterende produksjonsanlegg for eksisterende produksjon, og for økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk.

  Små og mellomstore bruk skal prioriteres, innen melkeproduksjon prioriteres bruk med 15 – 30 årskyr.

  Frukt- og grøntnæringen, veksthusnæringen og kornproduksjon prioriteres.

  I 2019 og 2020 kan det gis ekstra investeringstilskudd inntil 500 000 kroner til geitemelkprodusenter som omstiller seg til annen produksjon og selger hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen.

  Hvem kan få finansiering? 

  Vi kan gi støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter, også samdrifter, med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

  Hva kan vi finansiere? 

  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter 
  • Tilskudd til gjødsellager 
  • Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking 
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte 
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal 
  • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk

  Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
  Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.  

  Hvor mye kan vi finansiere? 

  Utmåling av støtte skjer individuelt ut fra en vurdering av lønnsomhet, soliditet, risikoavlastning og hvor mye støtte som skal til for at prosjektet blir gjennomført.  

  Følgende maksimalsatser gjelder  

  Investeringer 

  Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt.

  Det kan gis et tillegg i tilskuddet på inntil 10 % i forhold til normal støtteutmåling innenfor maksimalsatsene ovenfor for prosjekter der tre er hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.

  Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark.  Ekstra investeringstilskudd for geitemelkprodusenter som selger kvoten kan i 2019 og 2020 utgjøre inntil kr 500 000.

  For gjødsellager kan det gis tilskudd inntil 20 % avgrenset til 100 000 kroner.

  Frukt- og bærdyrking 

  Det kan gis tilskudd til nyplanting innen økologisk frukt- og bærdyrking med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For konvensjonell dyrking er støttesatsen inntil 35 %. 

  Generasjonsskifte 

  Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil kr 1,5 millioner) for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.  

  Forutsetninger 

  Søkers eget arbeid vurderes til inntil 350 kroner per time. For egeninnsats med egne maskiner godkjennes inntil 800 kr pr time.

  For enkeltpersonforetak, ANS og DA kan bare eget arbeid for innehaver, deltakere og ektefelle/samboer godkjennes som ufakturert egeninnsats. 

  Hvilke produksjoner som prioriteres kan variere mellom fylkene. Trykk her for å lese mer om regionale føringer.  

   

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden 

  • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier. For eksempel støttes ikke investeringer til konvensjonelt sauehold eller investeringer som innebærer nyetablering av kylling- eller eggproduksjon så lenge det er en betydelig overproduksjon eller tilstrekkelig produksjonskapasitet.  
  • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet både på kort og lang sikt 
  • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag. 

  Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

  Veien videre

  Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.