Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tradisjonelt landbruk

  Toppen av en rød låve
  Foto: Tiina og Geir

  Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal? Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt.

  Hvem kan motta denne tjenesten? 

  Vi kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang.

  Generasjonsskifte 

  Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil kr 2,0 millioner) innen tradisjonell landbruksdrift eller andre landbruksbaserte næringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.

  Forutsetninger 

  Søkers eget arbeid vurderes til inntil 350 kroner per time. For egeninnsats med egne maskiner godkjennes inntil 800 kr pr time.

  For enkeltpersonforetak, ANS og DA kan bare eget arbeid for innehaver, deltakere og ektefelle/samboer godkjennes som ufakturert egeninnsats.

  Hva kan vi finansiere?

  Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. 

  Vi prioriterer prosjekter som gir økt matproduksjon der det er markedspotensial, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer.

  • Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer, særlig for små og mellomstore bruk som må legge om til løsdrift.
  • Tilskudd til investeringer i driftsbygninger, fôrlager og andre produksjons- eller lagerbygg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. Det kan også gis støtte til faste installasjoner for vanningsanlegg.
  • Tilskudd til gjødsellager med eller uten gjødselseparator og biorestlager i forbindelse med biogassproduksjon. Fra 2023 er det krav om fast toppdekke både for gjødsellager og biorestlager. Med toppdekke menes dekke som gir en permanent løsning tilpasset det aktuelle lageret slik det praktisere for SMIL-ordningen. Det innebærer at for eksempel kan hard top, presenning med stativ og flytedekke godkjennes. Tilskudd til dekke over eksisterende gjødsellager kan søkes over Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. Med mindre investeringer menes investeringer inntil 2 mill. kroner.
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal.
  • Ved familieoverdragelse gis det normalt bare lån til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

  Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

  NB! For replanting på frukttrefelt med frostskader kan tiltaket være påbegynt før søknaden er avgjort.

  Særskilte prioriteringer for 2023 

  • Prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner med markedspotensial
  • Investeringer på små og mellomstore bruk
  • Ombygging til løsdrift for melkebesetninger med inntil 30 kyr
  • Tørke- og lageranlegg i kornproduksjonen
  • Frukt-, grønt- og veksthusnæringen
  • Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet i EUs økologiregelverk
  • Investeringer som bedrer dyrevelferd
  • Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, herunder bruk av tre som byggemateriale
  • Økt støttesats for replanting på fruktfelt med frostskader vinteren 2020/2021 (inntil 50 %, ordinært inntil 35 % for fruktplantasjer). Ordningen gjelder i de tilfellene det er mer enn 500 skadde/døde trær. For replanting på frukttrefelt med frostskader kan tiltaket være påbegynt før søknaden er avgjort.

  Følgende maksimalsatser gjelder  

  Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer

  Det kan gis inntil 100 000 kroner til eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, hvilket investeringsomfang bruket kan makte og kartlegging i hvilken grad eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging.

  Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.

  Investeringer 

  Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 40 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 3,5 millioner per prosjekt.

  Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark.  

  For lager for husdyrgjødsel og biorest kan det gis tilskudd inntil 25 % avgrenset til 200 000 kroner.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden 

  • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier. For eksempel støttes ikke investeringer som innebærer økning i eggproduksjon så lenge det er overproduksjon eller tilstrekkelig produksjonskapasitet.  
  • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet både på kort og lang sikt. 
  • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag. 

  Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

  Veien videre

  Vi ønsker at du tar kontakt så tidlig som mulig ved å at du registrerer deg i lenken nedenfor.

  Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.