• EN
 • Logg inn
 • Omstillingsordning for produsentar av pelsdyr

  Er du ein av dei som må slutte med pelsdyr, og ynskjer starte med ny næring? I samband med at Stortinget vedtok «Lov om forbud mot hold av pelsdyr», vart det også vedtatt ei omstillingsordning.

  Landbruks- og matdepartementet har no fastsett retningslinjene for omstillingsordninga.

  Det kan ikkje gjevast omstillingsmidlar og midlar Tradisjonelt landbruk og/eller midlar til Tilleggsnæring til same prosjekt.

  Det kan heller ikkje gjevast støtte til investeringar som er i strid med føringar i landbrukspolitikken, som til dømes å støtte nyetablering av eggproduksjon og svinehald.

  Nydyrking, grøfting, kjøp av landbrukseigedom, annan næringseigedom, tilleggsareal og mjølkekvote er ikkje omfatta av ordninga.

   

  Kva gjeld omstillingsstøtte for?

  Omstillingsstøtte gjennom Innovasjon Noreg gjeld omstilling til eller vidareutvikling av eiga næringsverksemd som til dømes ein landbruksproduksjon eller tilleggsnæring på landbrukseigedom. Støtte til «Etablering av ny virksomhet og bedriftsutvikling» gjeld ikkje tradisjonelle landbruksproduksjonar.

  Dersom du vurderer å søkje midlar til anna arbeidsretta kompetanseheving for å kunna ta lønna arbeid, så gjeld ei eiga ordning i Landbruksdirektoratet.

  Retningslinjer for midler til omstilling for pelsdyroppdrettere

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mars 2020.

  Formål:

  Midlene skal bidra til omstilling for pelsdyroppdrettere som må avvikle som følge av lov om forbud mot hold av pelsdyr.

  Ordningens omfang og varighet:

  Ordningen har en ramme på 95 mill. kroner. Fra rammen nevnt i Prop. 99 L (2018-2019) Lov om forbud mot hold av pelsdyr og Innst. 348 L (2018-2019) er det trukket fra 5 millioner kroner som midler til kompetanseheving. 

  Ordningen bevilges over kapittel 1142 post 78 som er en overførbar post. For 2020 er det bevilget 20 mill. kroner over ordningen til formålet. En mindre andel av bevilgningen kan nyttes til administrative kostnader i forbindelse med ordningen. Innovasjon Norge kan gi tilsagn over ordningen i en periode på 5 år fra 1. januar 2020 til 31. desember 2024.

  Målgruppe:

  Målgruppe for ordningen er pelsdyroppdrettere som skal omstille til ny virksomhet og som hadde pelsdyrproduksjon pr. 15. januar 2018. Oppdrettere som er berettiget til kompensasjon etter forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr faller innenfor målgruppen. Dersom pelsdyroppdretteren samtykker, kan det også gis tilskudd til annen person med særlig tilknytning til pelsdyrforetaket. I slike tilfeller knyttes maksimalt tilskuddsnivå til det aktuelle pelsdyrforetaket.

  Det er ikke nødvendig at pelsdyrproduksjonen er avsluttet for å kunne søke eller motta omstillingsmidler.

  Personer som har overtatt landbrukseiendom hvor den tidligere eieren drev pelsdyrproduksjon 15. januar 2018, kan også motta omstillingsmidler dersom den tidligere eieren ikke har fått slike.

  Tiltaksområder og tilskuddsnivå:

  Det kan gis tilskudd til omstilling til lønnsom næringsvirksomhet både innenfor og utenfor landbruket. Det kan ikke gis støtte i strid med statsstøtteregelverket. Det kan maksimalt gis 2 mill. kroner til en enkelt mottaker.

  Det kan gis tilskudd til:

  • Etablering av ny virksomhet og bedriftsutvikling: Til forberedelse og etablering av ny virksomhet, produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging samt markedsføring av nye produkter kan det gis tilskudd til inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
  • Investering i ny eller eksisterende virksomhet: Til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan det gis tilskudd til inntil 60 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 60 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. 
  • Investering i forbindelse med generasjonsskifte: Til personer under 35 år som overtar landbrukseiendom kan det gis tilskudd til mindre investeringer med inntil 70 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

  Innovasjon Norge kan ta forbehold om at tilskuddet skal tilbakebetales dersom objektet det investeres i selges i løpet av 5 år.

  Etter nærmere avtale mellom Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge kan en andel av midlene nyttes til mobiliserings- og kartleggingstiltak i regi av Innovasjon Norge for oppdrettere som vurderer omstilling til annen virksomhet.

  Søknad og utbetaling

  Søknad om tilskudd skal sendes Innovasjon Norge.

  Innovasjon Norge utbetaler tilskudd etter nærmere avtale.

  Tilskuddsforvaltning

  Tilskudd forvaltes av Innovasjon Norge.

  Annet

  Innovasjon Norge kan fastsette nærmere bestemmelser om ordningen i tråd med ordningens formål og retningslinjer.

   

   

   

  Søknadsskjemaet er utforma for å kunna nyttast både for søknader om støtte til Etablering av ny virksomhet og bedriftsutvikling, Investering i ny eller eksisterende virksomhet og Investering i forbindelse med generasjonsskifte (jf. retningslinjene). Fyll derfor ut skjemaet så langt det passar for prosjektet ditt, og hugs at det normalt vert stilt større krav til utfylling og vedlegg jo større investeringa er.