• EN
 • Logg inn
 • 850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene

   Giovanni Tagini/Visit Norway
  Giovanni Tagini/Visit Norway

  Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

  Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Denne typen prosjekter vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen.

  Nytt i denne utlysningen er at hele serveringsnæringen kan søke. Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter.

  Støtten skal gå til de bedrifter som vurderes er mest levedyktige i lys av at utfordringene for reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke er over og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene. Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv for å øke produktiviteten på lang sikt når smittevernstiltakene avvikles.

  Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021.

  Webinar

  Her kan du se opptaket fra informasjonsmøtet 21. mai.

   

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for ordningen er små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivs-, event- og serveringsnæringene i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

  Reiselivs-, event- og serveringsnæringene omfatter i denne sammenhengen virksomheter som er registrert i enhetsregisteret med følgende næringskoder:

  • Overnatting (NACE 55)
  • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
  • Formidling (NACE 79)
  • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
  • Servering (NACE 56)
  • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
  • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
  • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)

  Merk at næringskode skal være relatert til foretaket, ikke prosjektet.

  Krav til søker

  Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være registrert i Enhetsregisteret.

  Foretaket må kunne dokumentere mer enn 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene desember 2020, og januar og februar 2021 sammenlignet med desemeber 2019, og januar og februar 2020.

  Hva kan det søkes om?

  Tilskuddsordningen skal gi likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som bedrifter innen reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte.

  Her er noen eksempler på prosjektområder som det kan søkes støtte til:

  • Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av anlegg og utstyr, innkjøp av nødvendig utstyr og materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler, ekstra bemanning knyttet til smittevern mv.
  • Grønn omstilling og kvalitetsheving, herunder opplæring, kompetanseutvikling, endring av drifts- og forretningsmodell, miljøsertifiseringer, for å legge til rette for kvalitetssikringssystemer som eks Varde opplevelseskvalitet, utvikling av produkt og konsept til nye målgrupper, mindre investeringer i anlegg og utstyr.
  • Økt digitalisering, herunder opplæring, kompetanseutvikling, endring av drifts- og forretningsmodell, endring av distribusjonskanaler, mindre investeringer i digitale løsninger og utstyr.
  • Omstilling til andre næringer: forprosjektmidler til omstilling av foretaket til andre næringer for å avklare forretningsidé, herunder markedspotensial og konkurransesituasjon. Tilskudd til dette formålet er begrenset til inntil kr 500 000.

  Vær observant på

  • Tilskuddsordningen er rettet mot eksisterende bedrifter og kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer
  • Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet
  • Mindre investeringer i anlegg og utstyr: investeringer i materielle og immaterielle aktiva kan utgjøre inntil 50 prosent av kostnadsgrunnlaget. Det vektlegges at denne typen investeringskostnader skal bidra til å forbedre forretningsmodellen for å øke produktiviteten, og ikke kapasitetsutvidelse av eksisterende virksomhet. Søker må avklare med regnskapsfører/revisor hvilke kostnader som aktiveres før søknad sendes inn. Personalkostnader inngår dersom kostnadene med arbeidet som utføres aktiveres (aktivering av egne investeringsarbeid). Dette beløpet må da sammen med øvrige investeringer være innenfor 50 % av det totale kostnadsoverslaget.
  • Innkjøp av kjøretøy, båt, ladestasjoner ol. kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget
  • Miljøinvesteringer som normalt kan søkes støtte til gjennom Enova kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget
  • Vedlikehold og generelle infrastrukturtiltak kan ikke støttes
  • Markedsførings- og salgsaktiviteter kan ikke støttes
  • Generelle driftskostnader kan ikke støttes

  Samarbeidsprosjekter

  Nytt i denne utlysningen er at det åpnes opp for samarbeidsprosjekter. I samarbeidsprosjekter er det mulig å søke midler til felles utviklingsaktiviteter som er strategisk viktige for å realisere felles mål. Eksempler kan være fellesaktiviteter knyttet til utvikling av konsept og helhetlige pakker, kommunikasjon og distribusjon mv. Aktivitetene må være innenfor prosjektområdene som gjelder for ordningen. Utviklingsaktiviteter i den enkelte deltakerbedrift kan ikke støttes. Dersom bedriften tilfredsstiller kravene om næringskode og omsetningsfall, kan disse omsøkes av den enkelte bedrift. Det kan ikke påberegnes støtte til samarbeidsprosjekter utover prosjektperioden.

  Minimumskrav til samarbeidsprosjekter

  • Bedriftene må være registrert i Foretaksregisteret i Norge
  • Det skal normalt ikke være eierforhold mellom bedriftene
  • Søkebedriften må innfri kravene om dokumentert omsetningsfall og næringskode
  • Formålet med prosjektet må være økt vekst og verdiskaping gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, med utgangspunkt i bedriftenes eksisterende produkter, tjenester, kompetanse og teknologi.
  • Prosjektet må være basert på strategisk samarbeid mellom bedrifter som har felles behov og komplementære ressurser som gir potensial for synergier
  • Signert avtale om samarbeid mellom deltakerbedriftene. Se eksempler på momenter som kan inngå i en samarbeidsavtale under Bedriftsnettverk.

  Hvilken prosjektperiode kan det søkes støtte for?

  Prosjektperioden kan ha en maksimal varighet til og med juni 2022.

  Hvilke typer kostnader kan støttes?

  • Personalkostnader som benyttes i prosjektrelatert aktivitet: Personalkostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget, må være bokført i bedriftens regnskaper og lønnsinnberettet. Godkjent timepris i AS er inntil 1,2 promille av avtalt og reel årslønn, men maksimalt 700 kr/t. Det godkjennes inntil 1850 timer per år. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år. For samarbeidsprosjekter godkjennes personalkostnader i søkerbedrift (ikke i øvrige deltakerbedrifter). Se for øvrig: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/godkjente-timesatser/.
  • Kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre inntil 50 prosent av kostnadsgrunnlaget.
  • Kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester;
  • Kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester;
  • Kostnader for prosjektrelatert materiell, varer og utstyr;
  • Kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon

  Allerede påløpte kostnader kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget.

  Hvor stort beløp kan det søkes om?

  Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag for små og mellomstore bedrifter. For store bedrifter er støtteandel avgrenset inntil 70 prosent. Les mer her.

  Maksimalt tilskuddsbeløp kan ikke overstige 5 millioner kroner per foretak/konsern.

  Tilskuddet gis i henhold til statsstøtteregelverket for "Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak". I henhold til dette regelverket kan ikke støtte overstige €1,8 millioner per konsern. Har selskapet/konsernet mottatt annet tilskudd fra en annen støtteordning omfattet av dette regelverket må dette tas med i beregningen. Merk at dette omfatter bedrifter som har fått innvilget tilskudd fra disse ordningene:

  Dette legger vi vekt på

  I vår vurdering av søknader, er det vesentlig at følgende forhold er beskrevet:

  Effekten av tiltakene:

  Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med bedriftens visjon og strategier, samt hvordan prosjektet bidrar til nødvendig omstilling.

  Det må sannsynliggjøres at:

  • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked
  • Bedriften har en troverdig forretningsmodell
  • Bedriften (innen reiseliv) opererer i tråd med de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv.
  • Aktiviteten må bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften
  • Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge må demonstrere gjennomføringsevne
  • Bedriften har tilstrekkelig kapital, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet
  • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse
  • Aktiviteten er godt forankret hos styret og ledelsen

  Krav til søknaden

  Bedriften skal legge ved følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

  • Signert dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på minimum 30% gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene desember 2020, og januar og februar 2021 sammenlignet med desember 2019, og januar og februar 2020. Egne maler fra regnskapsfører/revisor kan benyttes. Bekreftelse på eller rapport om omsetningsfall kan eventuelt settes opp slik. Kontrollhandlinger gjøres med formål om å bekrefte omsetningsfallet.
  • Likviditetsbudsjett for prosjektperioden
  • Årsregnskap 2020 med noter og revisjonsberetning (eventuelt forløpig om ikke revidert).
  • Siste perioderegnskap med balanse
  • For samarbeidsprosjekter; signert samarbeidsavtale samarbeid mellom bedriftene.

  Søknadsfrist

  Søknader vil bli løpende behandlet, men siste frist for innsending av søknad er 30. september 2021.

  Om saksgangen

  Søknad og søknadsgangen 

  Avslag og klagerett 

  Utbetaling

  For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap, kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

  Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger. Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

  Les mer om utbetaling og rapportering

  Med forbehold om justeringer.