Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Omstillingsordning for eventbransjen

   Unsplash / Aranxa Esteve
  Unsplash / Aranxa Esteve

  Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene og endringer i markedet i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon. Gjennom denne ordningen kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak.

  Prosjektgjennomføringsfrist er 30.06.2022

  Bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer kan søke om tilskudd.

  Rammen er 50 millioner kroner. Ordningen er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et gjennomsnittlig omsetningsfall på minimum 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

  Ordningen gjelder små, mellomstore og store bedrifter i hele landet, inkludert Svalbard.

   

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for ordningen er bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer, som lukkede og publikumsåpne kongresser, messer og utstillinger samt ulike bedriftsinterne arrangementer som konferanser og seminarer.

  Virksomheter innenfor følgende næringskoder kan søke:

  • Cateringvirksomhet (NACE 56.210)
  • Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer (NACE 59.110)
  • Programmeringstjenester (NACE 62.010)
  • Spesialisert designvirksomhet (NACE 74.1)
  • Utleie– og leasingvirksomhet (NACE 77)
  • Private vakttjenester (NACE 80.1)
  • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
  • Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (NACE 82.990)
  • Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet (NACE 90.020)

  Krav til søker

  Det kan gis tilskudd til omstillingsprosjekter når følgende vilkår er oppfylt:

  • Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge, og være registrert i enhetsregisteret.
  • Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent (gjennomsnittlig) omsetningsfall for månedene august – desember 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.
  • Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen og som ikke hadde omsetning i hele perioden august – desember 2019, må dokumentere et omsetningsfall på minimum 30 prosent i hele perioden august – desember i 2020 (gjennomsnitt), sammenlignet med januar og februar 2020 (gjennomsnitt).

  Hva kan det søkes om støtte til?

  Tilskuddsordningen skal gi tilgang til likviditet for selskaper i eventbransjen, slik at de kan gjennomføre omstillingsprosjekter som ikke vil kunne gjennomføres uten støtte.

  Følgende prosjektområder kan støttes:

  • Omstilling og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og kompetanseutvikling, miljøsertifisering, profesjonalisering og kvalitetsheving.
  • Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av utstyr, innkjøp av nødvendig materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler mv.
  • Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.

  Tilskuddsordningen rettes mot omstilling av eksisterende bedrifter og ikke generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer. Støtten utmåles ut fra kvaliteten og effekten av tiltakene og hvor mye støtte Innovasjon Norge mener er nødvendig for å utløse gjennomføring av tiltakene.

  Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

  Allerede påløpte kostnader kan ikke støttes.

  Periode

  Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021.

  Hvilke typer kostnader kan støttes?

  • Personalkostnader for den tid og det omfang de benyttes i prosjektrelatert aktivitet.
  • Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt. Godkjent timepris for egne timer i AS er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr 700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne timer som grunnlag for prosjektregnskapet.
  • For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 timer.

  Se for øvrig: Godkjente timesatser (innovasjonnorge.no)

  • Kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre maksimalt 50 prosent av godkjente kostnader.
  • Kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester.
  • Kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester.
  • Kostnader for prosjektrelatert materiell, varer og utstyr.
  • Kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon.

  Hvor stort beløp kan det søkes om?

  Inntil 80 prosent av godkjente kostnader kan dekkes av tilskuddet. Det er en differensiering av støttegrad mellom små og mellomstore bedrifter, og store bedrifter: 

  • Inntil 80 prosent for små og mellomstore bedrifter
  • Inntil 70 prosent for store bedrifter

  Maksimalt tilskuddsbeløp skal ikke overstige 3 mill. NOK per foretak/konsern.

  Forholdet til andre støtteordninger

  Støtte fra andre støtteordninger kan kumuleres med denne ordningen dersom de ikke går til de samme støtteberettigede kostnadene, og ikke overstiger maksbeløpet innenfor det statsstøtteregelverket støtten gis under (EUR 1 800 000).

  Tilskuddet gis i henhold til statsstøtteregelverket for "Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak". I henhold til dette regelverket kan ikke støtte overstige €1 800 000 per konsern. Har selskapet mottatt annet tilskudd fra en annen støtteordning omfattet av dette regelverket må dette tas med i beregningen. Merk at dette omfatter bedrifter som har fått innvilget tilskudd fra disse ordningene:

  • Første søknadsrunde av Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen med søknadsfrist 15.09.2020.

  https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/

  • Andre søknadsrunde av Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling av event- og reislivsnæringene med søknadsfrist 08.01.2021.

  https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300-millioner-kroner-til-omstilling-av-reiselivsnaringen/

   I tillegg omfattes “Tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser” og “Kompensasjon for lovpålagte vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger” av denne ordningen.

  Dette legger vi vekt på

  I vår vurdering av søknader, er det vesentlig at følgende forhold er beskrevet:

  Effekten av tiltakene:

  • Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med bedriftens visjon og strategier, samt hvordan prosjektet bidrar til nødvendig omstilling.

  Det må sannsynliggjøres at:

  • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked
  • Bedriften har en troverdig forretningsmodell
  • Aktiviteten må bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften
  • Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge må demonstrere gjennomføringsevne
  • Bedriften har tilstrekkelig kapital, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet
  • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse
  • Aktiviteten er godt forankret hos styret og ledelsen

  Støtten skal gå til de bedrifter som etter Innovasjon Norges vurdering er mest levedyktige, i lys av at utfordringene med smitteverntiltak som påvirker for eventbransjen trolig fortsatt vil vare en tid og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i bransjen.

  Krav til søknaden

  Bedriften skal legge ved følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

  • Signert dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på minimum 30% gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene august - desember 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Signerte maler fra regnskapsfører/revisor kan benyttes. Bekreftelse på eller rapport om omsetningsfall kan ev. settes opp slik: Bekreftelse på omsetningsfall. Kontrollhandlinger gjøres med formål om å bekrefte omsetningsfallet.
  • For nyetablerte foretak: Signert dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for august - desember 2020 sammenlignet med januar og februar 2020.
  • Likviditetsbudsjett for prosjektperioden.
  • Årsregnskap 2019 med noter og revisjonsberetning.
  • Årsregnskap 2020, foreløpig eller revidert.

  Utbetaling

  For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap, kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

  Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger. Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

  Les mer her: www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/utbetaling-og-rapportering.

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen er onsdag 7. april 2021.

  Kontaktperson: Knut Perander/ knut.perander@innovasjonnorge.no