• EN
 • Logg inn
 • Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer i 2020

  Matstreif.  Marte Thu
  Matstreif. Marte Thu

  Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler er ulike messer (inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli med ventet besøkstall på minst 350 personer som var planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 2020.

  Det kjøres en ny runde med denne ordningen. Merk at det fortsatt gjelder arrangement i 2020. Søknadsfrist er 20. mai 2021.

  Formål med ordningen

  Formålet med denne ordningen er å stimulere til opprettholdelse av store publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi som står i fare for å forsvinne som følge av økonomiske tap knyttet til pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

  Hvem kan søke?

  Arrangører og medarrangører av store publikumsåpne arrangementer med et besøkstall på minst 350 personer som helt eller delvis er stengt eller avlyst, og som faller utenfor kompensasjonsordningene for kultur- og idrettssektoren.

  Det er en betingelse at arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra 5. mars til 31. desember 2020 og måtte avlyses, eller vesentlig endres, som følge av myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien.

  Med arrangør/medarrangør menes virksomheten(e) som er juridisk eier av arrangementet og/eller har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet. Som hovedregel er det juridisk eier som kan søke om støtte for tap ifm. sitt avlyste eller nedskalerte arrangement. Dersom en annen virksomhet hadde hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet og dermed i all hovedsak hadde de faktiske kostnadene og tapene knyttet til arrangementet, kan denne virksomheten også søke støtte. Dette må da kunne bekreftes av juridisk eier av arrangementet i søknad om tilskudd.

  Både juridisk eier og arrangør som i hovedsak har stått for gjennomføring av arrangementet og har hatt hoveddelen av kostnadene, kan søke som støtte. Disse må søke hver for seg vil være ansvarlig for hver sin søknad og sine eventuelt mottatte tilskuddsmidler.

  Arrangementene det søkes støtte til må være av nasjonal eller regional verdi.

  Hvem kan ikke søke?

  Underleverandører kan ikke søke denne ordningen. Med underleverandør menes aktører som leverer tjenester eller utstyr innenfor messer, lys, lyd, bilde og rigg, artister samt management og booking som leverer tjenester eller innhold til et arrangement i tillegg til aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et arrangement.

  Krav til søker

  Det kan gis tilskudd til arrangementet når følgende vilkår er oppfylt:

  • Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og er registrert i Enhetsregisteret
  • Arrangementet som ble avlyst eller nedskalert på grunn av COVID-19 utbruddet skulle vært avholdt i tidsrommet fra og med 5. mars til og med 31. desember 2020.
  • Arrangementet skal ha et dokumentert underskudd som følge av myndighetspålagte råd og restriksjoner i forbindelse med COVID-19-utbruddet
  • Arrangøren er ikke under konkursbehandling på søknadstidspunktet
  • Arrangører som er organisert som en del av et offentlig organ, kan ikke søke i ordningen.
  • Arrangører som har fått tilskudd gjennom Kulturrådets eller Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjonsordninger kan ikke søke denne ordningen

  Hvilke typer arrangementer kan det søkes tilskudd til?

  Hva menes med arrangementer?

  Det kan kun søkes om tilskudd til publikumsarrangementer av nasjonal og regional verdi med et besøkstall på minst 350 deltakere. Eksempler er messer, mat- og drikkefestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser etc. Listen er ikke uttømmende.

  Eksempler på arrangementer som ikke omfattes av denne ordningen er kulturarrangement, idrettsarrangement som kan benyttes seg av Kulturdepartementets ordning, bingo mv. Heller ikke kurs og seminarer regnes som publikumsarrangementer

  Lukkede bedriftsarrangementer omfattes heller ikke av ordningen.

  Hva menes med publikumsåpne arrangementer?

  Med et publikumsåpent arrangement menes et arrangement som er åpent for et bredt publikum, og ikke begrenset til enkeltbedrifter/konsern, medlemmer i en medlemsorganisasjon eller basert på invitasjon fra arrangør.

  Arrangementer som er rettet mot enkeltbransjer/fagområder eller enkelte samfunnsgrupper er også å regne som publikumsåpne, så lenge de er åpne for alle i målgruppen.

  Hva menes med arrangement med regional og nasjonal verdi?

  Med nasjonal eller regional verdi menes at arrangementet kan bidra til å utløse økt fremtidig verdiskaping for regionen eller nasjonen.

  Det vil bli gjort en helhetsvurdering av om arrangementet har nasjonal eller regional verdi basert på følgende kriterier:

   

  Kriterier for nasjonal eller regional verdi:

  • At arrangementet bidrar til kompetanseutveksling og samhandling mellom ulike aktører eller sektorer: Dette kriteriet refererer til om arrangementet inneholder seminarer, kurs, forelesninger eller konferanser som en del av arrangementet der delegater og deltakere får ny kunnskap innenfor sitt felt. Her vil man se på programmateriale, hvordan arrangementet har blitt markedsført og antall kurs/ forelesninger relativt til antall deltagere. Det er også relevant om arrangementet skaper en møteplass for markedsaktører eller sektorer, eller om det fremhever forsknings- og utviklingsprosjekter og ny kunnskap.

   

  • At arrangementet har betydning for lønnsomheten til aktører som formidler sine varer eller tjenester på arrangementet: Dette kriteriet refererer til om utstillere på arrangementet har signert avtaler, direkte salg av varer og tjenester som øker lønnsomheten. Videre har det Verdi dersom arrangementet tillater utstillere å møte forbrukere, forretningskunder eller nye partnere. Dette vil bli vurdert basert på antall deltagere relativt til den geografiske plasseringen av arrangementet og om arrangementet er tilpasset visse målgrupper, varer eller tjenester. Til slutt er en relevant faktor for lønnsomhet ved distribusjon av varer og tjenester om arrangementet legger til rette for salg og markedsføring av produkter og tjenester fra bedrift til bedrift.

   

  • At arrangementet gir flere tilreisende og skaper aktivitet for øvrig næringsliv: Dette kriteriet refererer til om et arrangement er vert for regionale, nasjonale eller internasjonale utstillere som gir omsetning i lokal virksomhet gjennom overnatting på hotell, middag på restauranter, kjøp av dagligvarer / varer etc. Dette vil bli vurdert på bakgrunn av arrangementets varighet og antall utstillere fra andre steder. Det samme gjelder delegater eller besøkende som skaper en lignende verdi. I tillegg kan arrangøren kjøpe varer og tjenester fra lokale leverandører for å gjennomføre arrangementet. Arrangøren kan for eksempel leie sikkerhetstjenester, catering, design og reklametjenester, hotell og overnatting. Alle disse tjenestene kan styrke de regionale virksomhetene og kan derfor bidra til at arrangementet har økonomisk innvirkning av regional eller nasjonal verdi. Dette vil bli vurdert basert på kontrakter mellom søker og tjenesteytere.

   

  • At arrangementet har mange utstillere, utsalgsboder eller lignende: Dette kriteriet refererer til om arrangementet tiltrekker seg et stort antall eller virksomheter i målgruppen, og hvordan dette gir besøkende eller potensielle kunder en rekke varer og tjenester å velge mellom.

   

  • At arrangementet bidrar til merkevarebygging av steder, sektorer eller produktkategorier: kriteriet refererer til om arrangementet, lokalet eller vertsdestinasjonen er synlig i regionale, nasjonale eller internasjonale medier på en måte som bidrar til å bygge videre på en ønsket eller eksisterende posisjon. Videre er det aktuelt om arrangementet er uadskillelig knyttet til stedet, bidrar til å gi identitet, befolkningen, og utvikler eksisterende virksomhet. I tillegg kan arrangementet bidra til merkevarebygging hvis det skaper en møteplass der markedsaktører kan selge eller markedsføre produkter, varer eller tjenester til publikum, delegater, bedrifter og andre interessenter. Dette vil bli vurdert basert på type arrangement, om det har fått mediedekning og om det fokuserer på lokale produkter og om arrangementet har et stort publikum relativt til størrelsen på stedet.

   

  Hvordan dokumentere antall besøkende?

  Publikumsarrangementer med billettsalg skal kunne dokumentere salg av minimum 350 billetter. Andre publikumsarrangementer som f.eks. mat- og drikkefestivaler må legge frem dokumentasjon i form av uttalelse fra myndighetsorgan el. som dokumentasjon på at man har hatt minimum 350 deltakere.

  Søker må dokumentere publikumstall på minimum 350 personer på en av følgende måter:

  • Dokumentasjon på billettsalg/ deltakeravgift fra tilsvarende arrangement i 2019, evt. sist gjennomførte arrangement.
  • Arrangement uten billettsalg, f. eks mat- og drikkefestivaler, må dokumentere besøket med uttalelse fra myndighetsorgan eller lignende.
  • Arrangement som ikke er gjennomført tidligere må legge frem budsjetterte inntekter for billettsalg/deltakeravgift.

  Hva menes med delvis stengt eller avlyst arrangement?

  Dersom arrangementet er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, regnes det som «delvis stengt» eller «delvis avlyst». Eksempler på delvis stengte og delvis avlyste arrangementer kan være arrangementer som er gjennomført med et mindre antall publikummere enn planlagt, eller digitalt i stedet for fysisk. Det kan for eksempel være mat- og drikkefestivaler hvor det må settes av begrensninger i besøksantallet på grunn av krav fra statlige myndigheter.

  Hva kan det søkes om?

  Tilskuddsbeløpet fastsettes til maksimalt 60 pst. av arrangementets faktiske underskudd som følge av avlysning av arrangementet i henhold til retningslinjer. Støtten utmåles med bakgrunn i påløpte dokumenterte kostnader knyttet til arrangementet. Lønnskostnader skal være bokført og utbetalt for å kunne tas med i støttegrunnlaget.

  Annen offentlig støtte

  Det kan ikke gis tilskudd til kostnader som har fått annen offentlig støtte. Dersom bedriften har mottatt annen offentlig støtte må dette oppgis i søknaden og tilsagnsbrev vedlegges.
  Det er et unntak fra denne regelen når det gjelder den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet («kontantstøtten»). Dersom søker mottar kompensasjon for faste, uunngåelige utgifter fra denne, kan den samme kostnaden være med i støttegrunnlaget i søknaden, men støtten trekkes fra som en inntekt når tapet beregnes.

  Arrangøren/medarrangøren kan som hovedregel ta med alle direkte og indirekte kostnader knyttet til arrangementet. De indirekte kostnadene kan fordeles på hvert arrangement ut ifra en forhåndsdefinert nøkkel. Nøkkelen beregnes med utgangspunkt i budsjettert omsetning per arrangement.
  Søker kan ta med revisjonskostnader knyttet til søknaden, som dekkes med 80 % oppad begrenset til 10 000 kroner per arrangement.

  Det gis ikke tilskudd til faktisk underskudd for enkeltarrangement som er under 25.000 kroner

  Nettotap som har blitt dekket eller kan dekkes av arrangørens forsikringsordning eller avtale med videre, dekkes heller ikke.

  Arrangøren kan ikke på bedriftsnivå motta mer støtte enn det tapet som er lidd grunnet covid-19.

  Krav til søknaden

  Arrangører skal oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

  • Oversikt over nettotapet bekreftet av autorisert regnskapsfører eller revisor
  • Informasjon om hvorvidt arrangementet er et samarbeid mellom flere arrangører
  • Bekreftelse på at nettotapet ikke har blitt dekket eller kan dekkes på annen måte
  • Bekreftelse på at arrangøren ikke er under konkursbehandling
  • Bekreftelse fra revisor på at kostnader i det godkjente støttegrunnlaget ikke er dekket av andre offentlige tilskudd under det midlertidige EØS-regelverket.

  Dokumentasjon og utbetaling

  På søknadstidspunktet må det fremlegges et arrangementsregnskap som skal bekreftes av revisor mht at kostnader som er ført opp som støttegrunnlag i søknaden er påløpt og regnskapsført.

  Kontroller skal være i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger).

  Revisor/ aut. regnskapsfører må utføre tilstrekkelige kontrollhandlinger til at det kan godtgjøres at det er sannsynlig at tapet som fremkommer i søknaden til Innovasjon Norge er i samsvar med faktisk påløpte og bokførte kostnader og eventuelle inntekter som arrangementet har hatt. Dersom selskapet er revisjonspliktig skal kontrollen foretas av revisor. Dersom søker ikke er revisjonspliktig, kan kontrollen foretas av autorisert regnskapsfører.

  Det skal foretas stikkprøvebasert kontroll av et utvalg kostnadsposter i regnskapet mot underliggende dokumentasjon (bilag). Det må framgå av erklæringen i hvor stort omfang det er foretatt stikkprøver.

  Erklæringen må bekrefte at det gjennom denne stikkprøvekontrollen av postene i arrangementsregnskapet kan godgjøres at postene stemmer med tilsvarende poster bokført i virksomhetens regnskapssystem i henhold til krav gitt i eller i medhold av regnskapslovgivningen.

  Erklæringen må videre bekrefte:
  • At kostnader er eksklusive mva. for foretak som har rett til fradrag for inngående mva.
  • Om selskapet har mottatt annen offentlig støtte til de samme kostnadene
  • Om selskapet har mottatt støtte fra den generelle kompensasjonsordningen (kontantstøtte) til de samme kostnadene og eventuelt støttebeløp
  • At selskapet ikke har mottatt forsikringsoppgjør eller dekning via kontraktsbestemmelser som dekker det samme underskuddet som framkommer i søknaden

  Betingelse for tilskudd

  For å stimulere til at arrangør avholder samme eller tilsvarende arrangement i fremtiden, skal 20 prosent av tilskuddet gis med en betingelse om at arrangør skal avholde samme eller et lignende arrangement innen utgangen av 2022.

  Senest innen 30.06.2023 må det derfor sendes inn en revisorbekreftet rapport og arrangementsregnskap som bekrefter at det har vært arrangert et tilsvarende arrangement i løpet av 2022. Kontrollen skal være i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Det må utføres tilstrekkelige kontrollhandlinger til at revisor kan godtgjøre at arrangementet er gjennomført, om det er gjennomført fysisk eller digitalt og at det har hatt et omfang som gjør at det kan ansees å oppfylle tilskuddets betingelse om å arrangere samme eller tilsvarende arrangement innen utgangen av 2022.

  Dersom arrangementet eller et lignende arrangement ikke er avholdt innen utgangen av 2022, tilbakekreves 20 prosent av tilskuddet. Dersom tilskuddsmottaker er en annen enn juridisk eier av arrangementet, kan denne arrangere et lignende arrangement i form av størrelse og verdi. Den betingede støtten legger ikke føringer på at man må holde det eksakt samme arrangementet i samarbeid med de eksakt samme partnerne for å oppfylle kravet om et lignende arrangement. I tilfeller der arrangør og medarrangør har fått støtte, kan de velge å avholde to egne arrangementer som oppfyller kravene til lignende arrangement og dermed unngå at Innovasjon Norge trekker tilbake 20 prosent av støtten.

  Med lignende arrangement menes samme type arrangement som det søkes støtte for. Arrangementet må være publikumsåpent og være av regional eller nasjonal verdi. Det skal være planlagt for over 350 deltakere innenfor gjeldende smitteverntiltak. Det kan for eksempel være et arrangement med flere kohorter samme dag eller være over flere dager. Arrangementet kan også avholdes som en hybrid av fysisk oppmøte og digitalt oppmøte.

  Dersom smittesituasjonen ikke tillater at lignende arrangement holdes innen utgangen av 2022, frafaller Innovasjon Norge krav om tilbakebetaling av det betingede beløpet.

  Webinar

  Onsdag 13. januar holdt Innovasjon Norge webinar om tilskuddsordningen og hva den innebærer. Se opptak av webinaret her.

  Spørsmål?

  Har du spørsmål om støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer, ta kontakt med Knut Perander eller Birgitte Nestande.

  Hvor og når kan jeg søke

  Søknadsfristen er 20. mai 2021.