• EN
 • Logg inn
 • Støtteordning for store publikumsåpne arrangement i 2021

   Unsplash
  Unsplash

  Myndighetene har innført strenge tiltak og pålagt publikumsbegrensninger som følge av covid-19-utbruddet. I store deler av 2021 har store, publikumsåpne arrangement vært forbudt. Nå kan arrangører søke om økonomisk støtte.

   

  Formålet med å gi økonomisk støtte er å bidra til at aktiviteten knyttet til store, publikumsåpne arrangement av regional eller nasjonal verdi, herunder messer og matfestivaler, kan gjenopptas så fort begrensninger om deltagerantall som følge av covid-19 oppheves.

  Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021 for arrangement i perioden 1/1 – 30/6 og 15. november for arrangement i perioden 1/7 – 31/10.

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for ordningen er arrangører/medarrangører av store, publikumsåpne arrangement på minst 200 personer, herunder messer, fagmesser, tivoli og matfestivaler, som skulle vært avholdt i perioden 1. januar-30. juni 2021, og som er avlyst som følge av myndighetspålagte restriksjoner og råd i forbindelse med covid-19.

  Målgruppen omfatter også slike arrangement som er nedskalert, men ikke under 200 fysiske personer. Arrangementet må finne sted i Norge og ha nasjonal eller regional verdi. Ordningen omfatter arrangement på Svalbard. Støttemottaker må være et foretak registrert i Enhetsregisteret.

  Med arrangør menes virksomheten(e) som er juridisk eier av arrangementet. Som hovedregel er det juridisk eier som kan søke om støtte for tap i forbindelse med sitt avlyste eller nedskalerte arrangement. Dersom en medarrangør hadde hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet, og dermed i all hovedsak hadde de faktiske kostnadene og tapene knyttet til arrangementet, kan denne virksomheten også søke støtte. Dette må da kunne bekreftes av juridisk eier av arrangementet i søknad om tilskudd. Juridisk eier og medarrangør vil hver for seg være ansvarlig for sin søknad og sine eventuelt mottatte tilskuddsmidler.

  Med et publikumsåpent arrangement menes et arrangement som er åpent for et bredt publikum, og ikke begrenset til enkeltbedrifter/konsern, medlemmer i en medlemsorganisasjon eller basert på invitasjon fra arrangør. Arrangement som er rettet mot enkeltbransjer/fagområder eller enkelte samfunnsgrupper er også å regne som publikumsåpne, så lenge de er åpne for alle i målgruppen.

  Hvem kan ikke søke?

  Underleverandører kan ikke søke denne ordningen. Med underleverandør menes aktører som leverer tjenester eller utstyr innenfor event, messer, sceneteknisk, artister, management og booking som leverer tjenester eller innhold til et arrangement, i tillegg til aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et arrangement.

  Krav til søker

  Det kan gis tilskudd til arrangementet når følgende vilkår er oppfylt:

  • Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og er registrert i Enhetsregisteret.
  • Arrangementet som ble avlyst eller nedskalert på grunn av covid-19-utbruddet var/er planlagt i perioden 1. januar-30. juni 2021.
  • Arrangementet skal ha et dokumentert underskudd som følge av myndighetspålagte råd og restriksjoner i forbindelse med covid-19-utbruddet.
  • Arrangøren er ikke under konkursbehandling på søknadstidspunktet.
  • Arrangører som er organisert som en del av et offentlig organ, kan ikke søke i ordningen.
  • Arrangører som har fått tilskudd gjennom Kulturrådets eller Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjonsordninger kan ikke søke denne ordningen.

  Hvilke typer arrangementer kan det søkes tilskudd til?

  Det kan kun søkes om tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal og regional verdi med et besøkstall på minst 200 deltakere. Eksempler er messer, mat- og drikkefestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser osv. Listen er ikke uttømmende.

  Eksempler på arrangement som ikke omfattes av denne ordningen er kulturarrangement, idrettsarrangement som kan benytte seg av Kulturdepartementets ordninger, bingo med videre. Heller ikke kurs og seminarer regnes som publikumsarrangement.

  Lukkede bedriftsarrangement omfattes heller ikke av ordningen.

  Hva menes med publikumsåpne arrangement?

  Med et publikumsåpent arrangement menes et arrangement som er åpent for et bredt publikum, og ikke begrenset til enkeltbedrifter/konsern, medlemmer i en medlemsorganisasjon eller basert på invitasjon fra arrangør.

  Arrangement som er rettet mot enkeltbransjer/fagområder eller enkelte samfunnsgrupper er også å regne som publikumsåpne, så lenge de er åpne for alle i målgruppen.

  Hva menes med arrangement med regional og nasjonal verdi?

  Med nasjonal eller regional verdi menes det at arrangementet kan bidra til å utløse økt fremtidig verdiskaping for regionen eller nasjonen. Det er et krav at søker omtaler i hvilken grad arrangementet treffer på disse kriteriene.

  Det vil bli gjort en helhetsvurdering av om arrangementet har nasjonal eller regional verdi basert på følgende kriterier:

   

  Kriterier for nasjonal eller regional verdi:

  • At arrangementet bidrar til kompetanseutveksling og samhandling mellom ulike aktører eller sektorer: Dette kriteriet refererer til om arrangementet inneholder seminarer, kurs, forelesninger eller konferanser som en del av arrangementet der delegater og deltakere får ny kunnskap innenfor sitt felt. Her vil man se på programmateriale, hvordan arrangementet har blitt markedsført og antall kurs/ forelesninger relativt til antall deltagere. Det er også relevant om arrangementet skaper en møteplass for markedsaktører eller sektorer, eller om det fremhever forsknings- og utviklingsprosjekter og ny kunnskap.

   

  • At arrangementet har betydning for lønnsomheten til aktører som formidler sine varer eller tjenester på arrangementet: Dette kriteriet refererer til om utstillere på arrangementet har signert avtaler, direkte salg av varer og tjenester som øker lønnsomheten. Videre har det Verdi dersom arrangementet tillater utstillere å møte forbrukere, forretningskunder eller nye partnere. Dette vil bli vurdert basert på antall deltagere relativt til den geografiske plasseringen av arrangementet og om arrangementet er tilpasset visse målgrupper, varer eller tjenester. Til slutt er en relevant faktor for lønnsomhet ved distribusjon av varer og tjenester om arrangementet legger til rette for salg og markedsføring av produkter og tjenester fra bedrift til bedrift.

   

  • At arrangementet gir flere tilreisende og skaper aktivitet for øvrig næringsliv: Dette kriteriet refererer til om et arrangement er vert for regionale, nasjonale eller internasjonale utstillere som gir omsetning i lokal virksomhet gjennom overnatting på hotell, middag på restauranter, kjøp av dagligvarer / varer etc. Dette vil bli vurdert på bakgrunn av arrangementets varighet og antall utstillere fra andre steder. Det samme gjelder delegater eller besøkende som skaper en lignende verdi. I tillegg kan arrangøren kjøpe varer og tjenester fra lokale leverandører for å gjennomføre arrangementet. Arrangøren kan for eksempel leie sikkerhetstjenester, catering, design og reklametjenester, hotell og overnatting. Alle disse tjenestene kan styrke de regionale virksomhetene og kan derfor bidra til at arrangementet har økonomisk innvirkning av regional eller nasjonal verdi. Dette vil bli vurdert basert på kontrakter mellom søker og tjenesteytere.

   

  • At arrangementet har mange utstillere, utsalgsboder eller lignende: Dette kriteriet refererer til om arrangementet tiltrekker seg et stort antall eller virksomheter i målgruppen, og hvordan dette gir besøkende eller potensielle kunder en rekke varer og tjenester å velge mellom.

   

  • At arrangementet bidrar til merkevarebygging av steder, sektorer eller produktkategorier: kriteriet refererer til om arrangementet, lokalet eller vertsdestinasjonen er synlig i regionale, nasjonale eller internasjonale medier på en måte som bidrar til å bygge videre på en ønsket eller eksisterende posisjon. Videre er det aktuelt om arrangementet er uadskillelig knyttet til stedet, bidrar til å gi identitet, befolkningen, og utvikler eksisterende virksomhet. I tillegg kan arrangementet bidra til merkevarebygging hvis det skaper en møteplass der markedsaktører kan selge eller markedsføre produkter, varer eller tjenester til publikum, delegater, bedrifter og andre interessenter. Dette vil bli vurdert basert på type arrangement, om det har fått mediedekning og om det fokuserer på lokale produkter og om arrangementet har et stort publikum relativt til størrelsen på stedet.

   

  Hvordan dokumentere antall besøkende?

  Publikumsarrangement med billettsalg skal kunne dokumentere salg av minimum 200 billetter. Andre publikumsarrangement som for eksempel mat- og drikkefestivaler må legge frem dokumentasjon i form av uttalelse fra myndighetsorgan eller som dokumentasjon på besøkstall.

  Søker må dokumentere publikumstall på en av følgende måter:

  • Dokumentasjon på billettsalg/deltakeravgift fra tilsvarende arrangement i 2019, eventuelt sist gjennomførte arrangement.
  • Arrangement uten billettsalg, for eksempel mat- og drikkefestivaler, må dokumentere besøket med uttalelse fra myndighetsorgan eller lignende.
  • Arrangement som ikke er gjennomført tidligere må legge frem budsjetterte inntekter for billettsalg/deltakeravgift.

  Hva menes med delvis stengt eller avlyst arrangement?

  Dersom arrangementet er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-tbruddet, regnes det som «delvis stengt» eller «delvis avlyst». Eksempler på delvis stengte og delvis avlyste arrangement kan være arrangement som er gjennomført med et mindre antall publikummere enn planlagt eller digitalt i stedet for fysisk. Det kan for eksempel være mat- og drikkefestivaler hvor det må settes av begrensninger i besøksantallet på grunn av krav fra statlige myndigheter.

  Hva kan det søkes om?

  Tilskuddsbeløpet fastsettes til maksimalt 60 prosent av arrangementets faktiske underskudd som følge av avlysning eller nedskalering av arrangementet i henhold til retningslinjer. Støtten utmåles med bakgrunn i påløpte dokumenterte kostnader knyttet til arrangementet. Lønnskostnader skal være bokført og utbetalt for å kunne tas med i støttegrunnlaget.

  Mottakere som kvalifiserer for støtte under kompensasjonsordningene for kultur- og idrettssektoren eller frivillighetssektoren, kan ikke motta støtte under foreliggende ordning. Dersom mottaker har mottatt annen offentlig støtte til arrangementet, herunder støtte fra den generelle kompensasjonsordningen, skal mottatt støtte trekkes fra som inntekt når tapet beregnes.

  Arrangøren kan ikke på bedriftsnivå motta mer støtte enn det tapet som er lidd grunnet covid-19.

  Arrangøren/medarrangøren kan som hovedregel ta med alle direkte og indirekte kostnader knyttet til arrangementet. De indirekte kostnadene kan fordeles på hvert arrangement ut ifra en forhåndsdefinert nøkkel. Nøkkelen beregnes med utgangspunkt i budsjettert omsetning per arrangement.

  Søker kan ta med revisjonskostnader knyttet til søknaden. Disse dekkes med 80 prosent oppad begrenset til 10 000 kroner per arrangement.

  Det gis ikke tilskudd til faktisk underskudd for enkeltarrangement som er under 25 000 kroner.

  Nettotap som har blitt dekket eller kan dekkes av arrangørens forsikringsordning eller avtale med videre, dekkes heller ikke.

  Krav til søknaden

  Arrangører skal oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

  • Oversikt over nettotapet bekreftet av autorisert regnskapsfører eller revisor (dette kan ettersendes til post@innovasjonnorge.no).
  • Informasjon om hvorvidt arrangementet er et samarbeid mellom flere arrangører.
  • Bekreftelse på at nettotapet ikke har blitt dekket eller kan dekkes på annen måte.
  • Bekreftelse på at arrangøren ikke er under konkursbehandling.
  • Bekreftelse fra revisor på at kostnader i det godkjente støttegrunnlaget ikke er dekket av andre offentlige tilskudd under det midlertidige EØS-regelverket.
  • Prosjektbeskrivelse med egen vurdering av den regionale eller nasjonale verdien arrangementet tilfører.
  • Dokumentasjon på besøkstall i henhold til retningslinjen over.
  • Arrangement i perioden 1/1 – 30/6: Dokumentasjon på at arrangement var under planlegging før 1. januar 2021.
  • Arrangement i perioden 1/7 – 31.10: Dokumentasjon på at arrangement var under planlegging før 1.mai 2021.

  Dersom et selskap er ansvarlig for flere arrangement, må det sendes en søknad per arrangement.

  Dokumentasjon og utbetaling

  På søknadstidspunktet må det fremlegges et arrangementsregnskap som skal bekreftes av revisor med hensyn til at kostnader som er ført opp som støttegrunnlag i søknaden er påløpt og regnskapsført.

  Kontroller skal være i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger).

  Revisor/autorisert regnskapsfører må utføre tilstrekkelige kontrollhandlinger til at det kan godtgjøres at det er sannsynlig at tapet som framkommer i søknaden til Innovasjon Norge er i samsvar med faktisk påløpte og bokførte kostnader og eventuelle inntekter som arrangementet har hatt. Dersom selskapet er revisjonspliktig, skal kontrollen foretas av revisor. Dersom søker ikke er revisjonspliktig, kan kontrollen foretas av autorisert regnskapsfører.

  Det skal foretas stikkprøvebasert kontroll av et utvalg kostnadsposter i regnskapet mot underliggende dokumentasjon (bilag). Det må framgå av erklæringen i hvor stort omfang det er foretatt stikkprøver.

  Erklæringen må bekrefte at det gjennom denne stikkprøvekontrollen av postene i arrangementsregnskapet kan godgjøres at postene stemmer med tilsvarende poster bokført i virksomhetens regnskapssystem i henhold til krav gitt i eller i medhold av regnskapslovgivningen.

  Erklæringen må videre bekrefte:

  • At kostnader er eksklusiv merverdiavgift for foretak som har rett til fradrag for inngående merverdiavgift.
  • Om selskapet har mottatt annen offentlig støtte til de samme kostnadene.
  • Om selskapet har mottatt støtte fra den generelle kompensasjonsordningen (kontantstøtte) til de samme kostnadene og eventuelt støttebeløp.
  • At selskapet ikke har mottatt forsikringsoppgjør eller dekning via kontraktsbestemmelser som dekker det samme underskuddet som framkommer i søknaden. 

  Betingelse for tilskudd

  For å stimulere til at arrangør avholder samme eller tilsvarende arrangement i fremtiden, skal 20 prosent av tilskuddet gis med en betingelse om at arrangør skal avholde samme eller et lignende arrangement innen utgangen av 2023. Dersom arrangementet eller et lignende arrangement ikke er avholdt innen utgangen av 2023, tilbakekreves 20 prosent av tilskuddet.

  Dersom smittesituasjonen ikke tillater at lignende arrangement holdes innen utgangen av 2023, frafaller Innovasjon Norge krav om tilbakebetaling av det betingede beløpet. Dersom tilskuddsmottaker er en annen enn juridisk eier av arrangementet, kan denne arrangere et lignende arrangement i form av størrelse og verdi. Den betingede støtten legger ikke føringer på at man må holde det eksakt samme arrangementet i samarbeid med de eksakt samme partnerne for å oppfylle kravet om et lignende arrangement. I tilfeller der arrangør og medarrangør har fått støtte, kan de velge å avholde to egne arrangement som oppfyller kravene til lignende arrangement og dermed unngå at Innovasjon Norge trekker tilbake 20 prosent av støtten.

  Arrangementet må imidlertid være publikumsåpent og være av regional eller nasjonal verdi. Det skal være planlagt for over 200 deltakere innenfor gjeldende smitteverntiltak. Det kan for eksempel være et arrangement med flere kohorter samme dag eller være over flere dager. Arrangementet kan også avholdes som en hybrid av fysisk oppmøte og digitalt oppmøte. Tilskuddsmottaker skal rapportere om gjennomføring av samme eller et lignende arrangement innen utgangen av 2023.

  For arrangement i perioden 1/7 – 31/10 gjelder følgende:
  Tilskuddet gis i henhold til statsstøtteregelverket for "Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak". I henhold til dette regelverket kan ikke støtte overstige €1,8 millioner per konsern. Har selskapet/konsernet mottatt annet tilskudd fra en annen støtteordning omfattet av dette regelverket må dette tas med i beregningen. Merk at dette omfatter bedrifter som har fått innvilget tilskudd fra disse ordningene:

  • Første søknadsrunde av Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen med søknadsfrist 15.09.2020.
  • Andre søknadsrunde av Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling av event- og reislivsnæringene med søknadsfrist 08.01.2021.
  • Tredje søknadsrunde av Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling av reiselivs-, event og serveringsnæringene med søknadsfrist 30.09.2021
  • Omstilling for eventbransjen med søknadsfrist 07.04.2021.
  • Tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser.
  • Kompensasjon for lovpålagte vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger.

  Se opptak av webinar