Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nye 300 millioner kroner til omstilling av event- og reiselivsnæringene

  Senja.  KRISTIN FOLSLAND OLSEN/VISITNORWAY.COM
  Senja. KRISTIN FOLSLAND OLSEN/VISITNORWAY.COM

  Event- og reiselivsnæringene er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene.

  Prosjektgjennomføringsfrist er 30.06.2022

  Stortinget har bevilget nye 300 millioner kroner til event- og reiselivsnæringene, til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra event- og reiselivsnæringene til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.

  Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet. 

  Nytt i denne utlysningen er at eventnæringen med bedrifter fra kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, samt impresariovirksomhet også kan søke.

  Videre er det åpnet opp for at nyetablerte foretak i kommersialiseringsfasen som ikke hadde omsetning i 2019 kan bruke januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag ved beregning av omsetningsfall.

  Søknadsfristen er 08.01.2021.


  Hvem kan søke?

  Små, mellomstore og store bedrifter innenfor event- og reiselivsnæringene i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

  • Event- og reiselivsnæringene omfatter i denne sammenhengen sektorene og følgende næringskoder:
  • Overnatting (NACE 55)
  • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
  • Formidling (NACE 79)
  • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
  • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
  • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
  • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
  • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)

  Merk at næringskode skal være relatert til foretaket.


  Krav til søker

  Det kan gis tilskudd til omstillingsprosjekter når følgende vilkår er oppfylt:

  Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være registrert i Enhetsregisteret

  Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

  Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen, og kan dokumentere et gjennomsnittlig omsetningsfall på minimum 30 prosent, i oktober og november sammenlignet med januar og februar 2020 gis mulighet til å søke.


  Hva kan det søkes om?

  Tilskuddsordningen skal gi likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som event- og reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte.

  Følgende prosjektområder kan støttes:

  • Omstilling av og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og kompetanseutvikling, miljøsertifisering https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/miljosertifiseringer-i-norge/, profesjonalisering og kvalitetsheving som f.eks. kvalitetssystemet Varde
  • Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av anlegg og utstyr, innkjøp av nødvendig utstyr og materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler mv.
  • Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.

  I prosjekter som omhandler omstilling til andre næringer er det mulig å søke forprosjektmidler for å avklare forretningsidé, herunder markedspotensial og konkurransesituasjon. Tilskudd til dette formålet er begrenset til inntil kr 500 000.

  Tilskuddsordningen er rettet mot eksisterende reiselivsbedrifter og kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.


  Hvilken prosjektperiode kan det søkes støtte for?

  Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021. Kostnader forbundet med smitteverntiltak kan dekkes til og med september 2021.


  Hvilke typer kostnader kan støttes?

  Personalkostnader som benyttes i prosjektrelatert aktivitet:

  • Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt. Godkjent timepris for egne timer i AS er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr 700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne timer som grunnlag for prosjektregnskapet.
  • For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.
  • Kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre maksimalt 20 prosent.
  • Kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester;
  • Kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester;
  • Kostnader for prosjektrelatert materiell, varer og utstyr;
  • Kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon


  Følgende aktiviteter kan ikke inngå i støttegrunnlaget

  Markedsførings- og salgsaktiviteter kan ikke støttes. Merk at materielle og immaterielle aktiva kun kan utgjøre 20 prosent av prosjektet

  Allerede påløpte kostnader kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget.


  Hvor mye tilskudd kan jeg motta?

  Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag oppad begrenset til fem millioner kroner per bedrift/konsern. For store bedrifter er dette avgrenset til 70 prosent https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/statsstotteregelverket/

  Tilskuddet gis i henhold til statsstøtteregelverket for "Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak". I henhold til dette regelverket kan ikke støtte overstige €800 000 per konsern. Har selskapet mottatt annet tilskudd fra en annen støtteordning omfattet av dette regelverket må dette tas med i beregningen. Merk at dette omfatter bedrifter som har fått innvilget tilskudd fra disse ordningene:


  Dette legger vi vekt på

  I vår vurdering av søknader, er det vesentlig at følgende forhold er beskrevet:

  Effekten av tiltakene

  Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med bedriftens visjon og strategier, hvordan aktiviteten inngår i utviklingsretning/strategisk grunnlag for reisemålet (innen reiseliv) samt hvordan prosjektet bidrar til nødvendig omstilling.

  Det må sannsynliggjøres at:

  • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked
  • Bedriften har en troverdig forretningsmodell
  • Bedriften (innen reiseliv) opererer i tråd med de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv: https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/10-prinsipper-for-et-barekraftig-reiseliv/
  • Aktiviteten må bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften
  • Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge må demonstrere gjennomføringsevne:
  • Bedriften har tilstrekkelig kapital, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet
  • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse
  • Aktiviteten er godt forankret hos styret og ledelsen


  Krav til søknaden

  Bedriften skal legge ved følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

  • Dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på 30% gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor (ev. sammenlignet med januar og februar 2020 om selskapet ikke hadde omsetning i 2019). Egne maler fra regnskapsfører/revisor kan benyttes. Bekreftelse på eller rapport om omsetningsfall kan ev. settes opp slik: Bekreftelse på omsetningsfall. Kontrollhandlinger gjøres med formål om å bekrefte omsetningsfallet.
  • For nyetablerte foretak: Dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for oktober og november 2020 sammenlignet med januar og februar 2020.
  • Likviditetsbudsjett for prosjektperioden
  • Årsregnskap 2019 med noter og revisjonsberetning
  • Siste perioderegnskap med balanse


  Utbetaling

  For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap, kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

  Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger. Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

  Les mer her: www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/utbetaling-og-rapportering


  Søknadsfrist

  Søknadsfrist: 8. januar 2021. Behandling av søknaden er forventet startet opp i midten av januar 2021.

  Med forbehold om endelig beslutning i Stortinget.