• EN
 • Logg inn
 • Demonstrasjon av fremtidens havbaserte løsninger

   Getty Images
  Getty Images

  Har du et innovativt og miljøvennlig prosjekt tilknyttet fiskeri, havbruk eller maritim sektor? Vi øremerker tilskudd til utvikling, pilot- og demonstrasjon av fremtidens havbaserte løsninger i 2020.

  Tilskuddet skal bidra til realisering av prosjekter som har høy innovasjonsgrad og positiv miljøeffekt, samt stort potensial i markedet.

  Hvem kan få tilskudd?

  Vi kan gi tilskudd til bedrifter som har konkrete planer om å utvikle, bygge og teste innovativ teknologi, prosesser og systemer. Hovedmålgruppen for tilskudd er leverandørbedrifter som selv utvikler og senere skal selge løsningen. Samarbeid med pilotkunder i bransjen styrker prosjektet. Tilskuddet skal gi risikoavlastning og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Gjennomføring av en pilot/demonstrasjons-fase må derfor inngå i prosjektet. Les mer om målgruppe, definisjoner, kriterier og søknadsprosess for pilot-og demonstrasjonsprosjekter på www.innovasjonnorge.no\miljotek 

  Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

  Hva slags prosjekter ser vi etter?

  Vi er ute etter bærekraftige løsninger (teknologi, prosesser og systemer) som gir økt verdiskaping i Norge, som styrker norske bedrifters konkurranseevne og gir langsiktige forbedringer for miljøet. Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. Bedriften må i sin søknad tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.   

  Les mer om krav og kriterier for tilskudd til innovasjonsprosjekter.

  Det er viktig at prosjektet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag, og at man i søknad henviser til tidligere forskning eller undersøkelser som underbygger prosjektet og miljøeffekten. Prosjektdeltagerne må ha relevant kompetanse på fagfeltet.

  For prosjekter innen fiskeri og havbruk vil både fiskevelferd og miljøeffekt tillegges stor vekt. Søker må gjøre rede for hvilken effekt den planlagte teknologien vil ha på både miljø og fiskehelse, og hvordan dette vil bli fulgt opp og ivaretatt som del av prosjektet. For prosjekter som krever tillatelser eller konsesjoner må disse være på plass før søknad om finansiering kan behandles. Merk at prosjekter som har mottatt utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet ikke vil prioriteres,  da utviklingstillatelser vil være risikoavlastende på samme måte som tilskudd fra Innovasjon Norge.   

  Nye systemløsninger for landbasert oppdrett, lukkede eller semilukkede anlegg skal sammenliknes med tilsvarende løsninger under planlegging/ bygging, og ikke tradisjonelle, åpne merder i sjø. Dette gjelder både nyhetsgrad, miljøeffekt, fiskevelferd mv.

   

   

  Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på innovasjon, utvikling og testing av ny teknologi.

   

   

  Det finnes også finansiering hos andre virkemiddelaktører (Forskningsrådet, Enova, Skattefunn). Vi anbefaler at søker tar kontakt med rådgivere i Innovasjon Norge for å drøfte prosjektet før søknad sendes.

  For mer informasjon, kontakt Marianne Tonning Kinnari, telefon 977 49 892 og epost marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no.