• EN
 • Logg inn
 • Klima- og miljøvennlig innenriks skipsfart

   Miemo Penttinen
  Miemo Penttinen

  Har din bedrift et spennende samarbeidsprosjekt innen maritim næring som kan bidra til en mer miljøvennlig skipsfart innenriks? Da kan vi bistå med finansiering.

  Hvem kan søke?

  Et partnerskap, konsortium eller bedriftsnettverk med to eller flere samarbeidende bedrifter, fortrinnsvis i et kunde-leverandør samarbeid, kan søke støtte til samarbeidsbaserte prosjekter. Én bedrift må ta rollen som prosjektansvarlig og være formell søker på vegne av de samarbeidende bedriftene.

  Maritime bedrifter som iverksetter prosjekter rettet mot en mer klima- og miljøvennlig skipsfart kan få finansiering. Her inngår: rederier, verft og leverandører av utstyr, skipsdesign og andre tjenester. Innkjøpere av maritime transporttjenester og vareeiere kan også søke finansiering til samarbeidsbaserte prosjekter som involverer maritime aktører.

  Det er ingen tidsfrist for innsendelse av søknader. Søknader tas imot løpende.

  Hva kan finansieres?

  Det kan søkes støtte til to typer prosjekter:

  • Prosjekter rettet mot en mulig investering og bruk av klima- og miljøteknologi på ett eller flere spesifikke skip (nye eller eksisterende).
  • Andre prosjekter som leder til reduksjon av klima- og miljøutslipp

  Innen hver av prosjekttypene kan det søkes om midler til forprosjekt og hovedprosjekt, der hovedprosjekt vil prioriteres.

  Det forutsettes at prosjektene tar utgangspunkt i, og er forankret i, et reelt kundebehov. Det er et fortrinn om prosjektet involverer en sluttkunde. Du kan søke om støtte til følgende:

  • Mulighetsstudier og konseptutvikling
  • Verdikjede/logistikkoptimalisering
  • Utvikling av ny teknologi, produkter og løsninger, prototyping, demo-/pilotering
  • Utvikling av forretningsmodell
  • Mobilisering og etablering og drift av nettverk/samarbeidskonstellasjoner
  • Markeds- og tekniske undersøkelser

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Klima- og andre miljømessige effekter - og hvor raskt disse effektene kan realiseres
  • Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
  • Markeds- og vekstpotensial både i Norge og internasjonalt
  • Søkers/partnerskapets gjennomføringsevne
  • Tilskuddet skal være utløsende for iverksetting av prosjektet

  Søknadsprosess

  I søknadsskjemaet finner du generell veiledning til utfylling av søknaden. Det er anledning til å dele inn utviklingsaktivitetene i forprosjekt og hovedprosjekt, og søke separat finansiering for hver fase. Godt planlagte prosjekter kan søke finansiering til hovedprosjekt uten å gå veien om forprosjekt.

  Evaluering av prosjekter og søknader vil skje ca. én gang i måneden, typisk mot slutten av måneden, basert på de søknader som da foreligger.

  Ekspertpanel

  Innovasjon Norge forbeholder seg retten til å etablere et ekspertpanel med eksterne ressurspersoner for evaluering av prosjekter.

   
  Offentliggjøring

  Prosjektsøknader blir behandlet som konfidensiell informasjon. Dersom prosjektet godkjennes og tilsagn om støtte innvilges, blir navn på kunde/tilskuddsmottaker, fylke/kommune, innvilget beløp, virkemiddel og behandlende enhet offentliggjort på vanlig måte på Innovasjon Norges hjemmeside og i tråd med offentlighetsloven.