• EN
 • Logg inn
 • Kondemneringsordning for offshore-fartøy

   Getty Images
  Getty Images

  Ønsker du å oppgradere eller kondemnere et offshore-fartøy? Nå kan du søke om støtte til dette.

  Formål

  Gjennom tilskudd til miljøinvesteringer skal ordningen bidra til ombygging av offshore-flåten. Investeringene skal legge til rette for at skipene benytter lav- og nullutslippsteknologi og avgir mindre utslipp, i tråd med intensjonen i regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Investeringene skal gi et høyere miljøbeskyttelsesnivå enn gjeldende krav til miljøbeskyttelse.

  Målgruppe

  Vi henvender oss til norskregistrerte foretak som har skip i petroleumsvirksomhet i Nordsjø-området, eller skip som har ligget i opplag innenfor norsk grunnlinje de siste tolv månedene.

  Investeringen

  Søknaden må sendes til Innovasjon Norge før søkeren har inngått bindende avtale/kontrakt om ombygging og kondemnering. De støtteberettigede kostnadene beregnes som merkostnaden ved en miljøvennlig investering.

   

  Krav til fartøyet som skal ombygges

  • Skipet må være eid av et norskregistrert rederi, alternativt kan rederiet kjøpe et brukt skip fra et annet norsk offshore-rederi
  • Skipet kan ikke utelukkende benytte fossilt drivstoff som energikilde etter ombygging
  • Det er ikke krav om at skipet som ombygges fortsatt skal benyttes i offshore-virksomhet
  • Nødvendige opplysninger fra søker:
   • Fullstendig finansieringsplan for fartøyet som skal ombygges
   • Vurdering av klima- og miljøeffekt av investeringen sammenlignet med samme fartøy før investering
   • Redegjørelse og beregning for de klima- og miljørelaterte kostnadene, eventuelt merkostnadene sammenlignet med tilsvarende mindre klima- og miljøinvesteringer som ville blitt gjennomført uten tilskuddet

  Krav til fartøyet som skal kondemneres

  • Skipet må ha vært eid av et norskregistrert foretak de siste tolv månedene før søknadstidspunktet
  • Skipet må ha vært benyttet i petroleumsvirksomhet i Nordsjø-området eller ligget i opplag innenfor norsk grunnlinje de siste tolv månedene før søknadstidspunktet
  • Tilskuddsmottaker plikter å sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse av kondemneringsfartøyet i tråd med prinsipper for bærekraftig destruksjon. Dette må dokumenteres før tilskuddet kan utbetales. Det må bekreftes at godkjente verksteder i henhold til gjeldende regelverk, det vil si Skipsgjenvinningsforordningen, EUs Ship Recycling Regulation for skip med EU-/EØS-flagg eller EUs Waste Shipment Regulation for skip i EU/EØS-farvann, benyttes for skip som skal kondemneres.
  • Nødvendige opplysninger fra søker:
   • Skipstype, alder og opplagsstatus for kondemneringsfartøyet
   • Navn, adresse og nasjonalitet for verftet som skal foreta kondemneringen

  Støttebeløp

  Tilskuddet/investeringsstøtten skal som hovedregel dekke deler av de miljørelaterte kostnadene, der disse klart kan identifiseres som en separat del av de samlede investeringskostnadene i det fartøyet som bygges om.

  I andre tilfeller må det foretas en beregning av merkostnadene sammenlignet med en tilsvarende mindre klima- og miljøinvestering, som realistisk sett ville blitt gjennomført uten tilskuddet fra kondemneringsordningen.

   

  Regler for beregning av tilskuddsbeløp

  Tilskuddsbeløpet beregnes etter reglene for støtte i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) for støtte som er forenlig med EØS-avtalen.

  Som hovedregel vil artikkel 36 legges til grunn for utmåling av tilskudd, der det framgår at tilskuddet ikke kan overstige

  • 40 prosent av støtteberettigede kostnader for store bedrifter
  • 50 prosent av støtteberettigede kostnader for mellomstore bedrifter
  • 60 prosent av støtteberettigede kostnader for små bedrifter.
  • De nevnte prosentsatsene kan økes med 5 prosent innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

  Bagatellmessig støtte

  Tilskudd kan også bevilges i henhold til regelverket for bagatellmessig støtte. Da vil maksimalt støttebeløp være inntil ca. to millioner kroner (200 000 EUR) per foretak over tre år. Her regnes foretak på øverste nivå, slik at for selskaper som eies i en konsernstruktur vil bestemmelsen gjelde for det øverste selskapet i konsernet.

  Et foretak kan motta bagatellmessig støtte som kondemneringstilskudd og investeringsstøtte til miljøprosjekter. Det er ikke krav om oppgradering av et skip for å motta bagatellmessig støtte.

   

  Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med:

  Magne Aarsnes (Møre og Romsdal)
  magne.aarsnes@innovasjonnorge.no 
  +47 900 12 212

  Sigbjørn John Huun (Vestland)
  sigbjorn.john.huun@innovasjonnorge.no 
  +47 916 08 851

  Aase-Merete Remøy
  aarem@innovasjonnorge.no 
  +47 922 09 069