Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kondemneringsordning for skip i nærskipsfart

   Ant Rozetsky/Unsplash
  Ant Rozetsky/Unsplash

  Ønsker du å kondemnere et eldre skip og erstatte det med et lav- eller nullutslippsfartøy? Nå kan du søke om støtte til dette.

  Formål

  Formålet med kondemneringsordningen er å bidra til at eldre lasteskip kondemneres og erstattes av lav- og nullutslippsfartøy. Ordningen skal bidra til skipsinvesteringer i den norskeide flåten av lasteskip, og til å redusere utslippene fra denne flåten, i tråd med intensjonen i regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Investeringene skal gi et høyere miljøbeskyttelsesnivå enn gjeldende krav til miljøbeskyttelse.

  Målgruppe

  Målgruppen er norskregistrerte foretak som har lasteskip i nærskipsflåten som går mellom norske havner og mellom norske og europeiske havner. Det er ingen krav om hvilke skipsregister (flaggstat) det nye fartøyet og kondemneringsfartøyet blir eller var registrert under. 

  Investeringen

  Det kan gis investeringstilskudd til bedrifter som kjøper et nytt lav- eller nullutslippsfartøy eller til et nyere brukt fartøy som ombygges for å gi lavere utslipp. Det er en forutsetning for vurdering av søknad at et eldre fartøy i samme foretak blir kondemnert som følge av investeringstilskuddet. Det er et krav at søknad om tilskudd blir sendt til Innovasjon Norge før søker har inngått bindende avtale/kontrakt om kondemnering av gammelt fartøy og investeringer i nytt eller nyere brukt fartøy. De støtteberettigede kostnadene beregnes som merkostnaden ved en miljøvennlig investering.

  Klima- og miljøeffekten av investeringen legges til grunn for vurdering av søknader. 

  Krav til nytt eller ombygget fartøy

  Tilskudd kan kun gis til norskregistrerte foretak. Det er et krav om at det nye fartøyet blir eid av et norskregistrert foretak i fem år etter at det nye/det ombygde fartøyet er tatt i bruk.

  Fartøyet skal i perioden benyttes til godstransport av industrilaster og/eller forbrukervarer på skipstyper som bulkskip, tankskip, kjemikalieskip, stykkgodsskip, general cargo-skip, kjøle-/fryseskip og containerskip. Fartøyet må ha egenskaper som går lenger i retning av miljøbeskyttelse enn eksisterende krav til miljøbeskyttelse.

  Fartøyet skal ha virksomhet mellom havner i Norge eller mellom norske og europeiske havner.

  Dersom det nye fartøyet i fem etterfølgende år etter at tilskuddet har blitt utbetalt ikke oppfyller forutsetningene, kan hele eller deler av det utbetalt tilskuddet bli krevd tilbakebetalt.

  Det oppstilles ikke krav om hvilket skipsregister (flaggstat) det nye fartøyet registreres i.

  Krav til kondemneringsfartøyet

  Norskregistrert foretak skal ha eid fartøyet som kondemneres i minst 12 måneder forut for søknadstidspunktet. Fartøyet som kondemneres må være et eldre fartøy, og som hovedregel må kondemneringsfartøyet være eldre enn 20 år.

  Det er et krav at kondemneringsfartøyet skal være et skip i lasteskipssegmentet tilsvarende krav til nytt eller ombygget fartøy. Fartøyet skal ha drevet virksomhet mellom norske havner eller mellom norske og europeiske havner de 12 siste måneder før søknad om tilskudd.

  Det oppstilles ikke krav til hvilket skipsregister (flaggstat) fartøyet som blir kondemnert var registrert i.

  Tilskuddsmottaker plikter å sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse av kondemneringsfartøyet i tråd med prinsipper for bærekraftig destruksjon. Dette må dokumenteres før tilskuddet kan utbetales. Det må bekreftes at godkjente verksteder er i henhold til gjeldende regelverk. Det vil si Skipsgjenvinningsforordningen (EUs Ship Recycling Regulation) for skip med EU-/EØS-flagg eller EUs Waste Shipment Regulation for skip i EU/EØS-farvann, benyttes for skip som skal kondemneres.

  Reduserte klimautslipp

  Søknaden skal inkludere informasjon om reduserte utslipp fra det nye skipet i forhold til det fartøyet som skal kondemneres. I søknaden skal det redegjøres hvilken effekt investeringen i nytt eller ombygget fartøy har på utslipp.

  Klima- og miljøeffekten av investeringen legges til grunn for vurdering av søknader. Innovasjon Norge foretar prioriteringer av søknader i tråd med intensjonen med ordningen.

  Støttebeløp

  Tilskudd bevilges i tråd med gruppeunntaket i statsstøtteregelverket. Det er et krav at søknad om tilskudd blir sendt til Innovasjon Norge før søker har inngått bindende avtale/kontrakt om kondemnering av gammelt fartøy og investering i nytt eller nyere brukt fartøy.

  Tilskuddet kan delfinansiere investeringer i miljørettede tiltak som går lenger enn lovpålagte krav.

  Normalt benyttes statsstøtteregelverkets artikkel GBER 36
  Maksimalt tilskudd under ordningen er begrenset til inntil 8 millioner kroner per fartøy. Tilskuddet kan imidlertid ikke overstige 40% av støtteberettigede kostnader for store bedrifter, 50% for mellomstore bedrifter og 60% for små bedrifter. De nevnte prosentsatsene kan økes med 5% innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

  Bagatellmessig støtte
  Tilskudd kan også bevilges i henhold til regelverket for bagatellmessig støtte. Da vil maksimalt støttebeløp være inntil ca. to millioner kroner (200 000 EUR) per foretak over tre år. Her regnes foretak på øverste nivå, slik at for selskaper som eies i en konsernstruktur vil bestemmelsen gjelde for det øverste selskapet i konsernet.

  Et foretak kan motta bagatellmessig støtte som kondemneringstilskudd, og investeringsstøtte til miljøprosjekter. Det er ikke krav om oppgradering av et skip for å motta bagatellmessig støtte.

  Kumulasjonsreglene
  Dersom det blir gitt annen offentlig støtte tilknyttet det nye fartøyet, gjelder kumulasjonsreglene i GBER artikkel 8 i statsstøtteregelverket.

  Standardvilkår for tilskudd fra Innovasjon Norge gjelder også for denne tilskuddsordningen.

  Veiledning og skjema for CO2 reduksjon

   

  Hvis har spørsmål om ordningen, ta kontakt med:

  Sigbjørn John Hunn,
  E-postsigbjorn.john.huun@innovasjonnorge.no 
  Tlf: +47 916 08 851