Se også Risikolån til finansiering av skip innen nærskipsfart

Hvem kan få finansiering?

Rederier registrert i norsk foretaksregister som har eldre skip i nærskipsfart som planlegges kondemnert og erstattet av nyere og vesentlig mer miljøvennlige skip.

Hva finansieres?

Tilskuddsnivået vil normalt ligge i intervallet mellom 1,8 – 2 millioner kroner per skip. Ved kjøp av skip i annenhåndsmarkedet, vil dette normalt innebære at maksimalt tilskuddsbeløpet ikke kan overstige rundt 1,8 millioner kroner per støttemottaker.

Ved kjøp av nye og brukte skip med en miljøbeskyttelsesgrad som overstiger EUs lovpålagte miljøkrav (IMO krav) gjennom for eksempel bruk av renseteknologi, LNG, batteri, elektrisitet og som oppfyller vilkårene i artikkel 36 i statsstøtteregelverket EUs alminnelige gruppeunntak (GBER), vil tilskuddsbeløpet kunne overstige 1,8 millioner kroner per skip som anskaffes.

Hver enkelt støttetildeling må skje i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtteregler.