Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Interessekartlegging for IPCEI batteri

  Fra batteriproduksjon hos Beyonder
  Batteriproduksjon hos BeyonderFoto: Innovasjon Norge

  Har dere et stort, innovativt prosjekt innen resirkulering, utvikling av fjerde generasjon battericeller, nye produksjonsmetoder eller materialer for batteriproduksjon som kan egne seg for omfattende europeisk samarbeid? Meld interesse for å bli et IPCEI-prosjekt.

  Etterspørselen etter batterier har økt kraftig de senere årene og det vil bli en massiv økning i løpet av de neste tiårene, som følge av EUs klimamål. Det forventes at markedet for litiumbatterier innen 2030 vil bli 14-20 ganger så stort som i dag, og at EU vil produsere 30 prosent av disse batteriene.

  Europa vil ta markedsandeler

  Elektrifiseringen av den europeiske bilparken er den største driveren for den massive økningen i verdens batteriproduksjon. I tillegg kommer elektrifiseringen innen maritim industri, luftfart og energilagring. Denne utviklingen kombinert med det politiske ønsket om strategisk autonomi, legger press på hele verdikjeden med krav om oppbygging av en relativt ny industri.

  Per i dag har Europa en liten andel av batteriproduksjonen i verden, men ambisjonen om å ta større del av markedet er høy. IPCEI-initiativet har strategisk verdi for hele Europa, bidrar til omfattende innovasjon, og vil fremme vekst, konkurransekraft og sysselsetting. Den geopolitiske situasjonen, kombinert med miljøtiltak og markedsdominans innen råvare- og celleproduksjon i land utenfor EU, gir grunnlag for ny politikk - både på EU-nivå og nasjonalt. EUs batterisatsing er omtalt i European Green Deal og EUs sirkulærøkonomistrategi.

  Inviterer norsk næringsliv

  Innovasjon Norge gjennomfører nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, en nasjonal interessekartlegging. Norsk næringsliv inviteres til å melde interesse for å delta som partner i en utvidelse av EuBatIn, som er det andre av to IPCEI-initiativ som er igangsatt innenfor batterier. Dette initiativet koordineres av Tyskland og ble igangsatt i 2021. Det åpnes nå for en utvidelse av det eksisterende samarbeidet med nye deltakere og prosjekter, herunder fra nye land.

  Det er et særlig ønske om å få inn nye prosjekter på områder som per nå ikke er godt dekket i det etablerte samarbeidet, med særlig vekt på resirkulering, utvikling av fjerde generasjon battericeller, nye produksjonsmetoder og maskineri, og råmaterialer og avanserte materialer for batteriproduksjon.

  Dersom Norge velger å delta i utvidelsen av IPCEI EuBatIn, vil utvalgte norske selskaper inngå samarbeid med aktører fra minst et annet EU-land. Et slikt felles prosjekt må være av betydelig omfang, innebære stor kompleksitet og høy risiko.

  Krav til deltakere

  Det stilles svært høye krav både til bedrift og prosjekt for å bli tatt opp som deltaker i IPCEI EuBatIn, herunder:

  • Prosjektet må være «Beyond the State of the Art».
  • Prosjektet må involvere utvikling av et nytt produkt eller tjeneste med høyt forsknings- og innovasjonsinnhold og/eller innebære en grunnleggende ny og innovativ produksjonsprosess ("first industrial deployment").
  • Prosjektet må ha et ambisjonsnivå og være av et omfang som gjør at det ikke lar seg gjennomføre gjennom ordinære offentlige støtteordninger.
  • Bedriften må ha erfaring med forskning og utvikling, og ha betydelige ressurser å sette inn for å kvalifisere seg og finne samarbeidspartnere i Europa.
  • Det er krav om betydelig egenfinansiering, og bedriften må derfor ha økonomisk evne og kapasitet til å gjennomføre prosjektet.

  Innovasjon Norge kommer til å gjennomføre en prekvalifisering av mulige norske kandidater, og man melde interesse nå for å bli vurdert for deltakelse. Fristen for å melde interesse er 15. februar 2023 kl. 12. Vi understreker at det er en ren interessekartlegging i denne fasen, og at det per i dag ikke foreligger noen beslutning om norsk deltakelse eller avsetning av budsjettmidler til dette formålet.

  Delta på informasjonsmøte

  Interesserte aktører oppfordres til å ta kontakt for nærmere informasjon om prosessen. Det vil bli gjennomført et digitalt informasjonsmøte 02. februar kl. 15. Påmelding til informasjonsmøtet og andre spørsmål kan rettes til: