• EN
 • Logg inn
 • IPCEI Mikroelektronikk og kommunikasjonsteknologi (IPCEI ME/CT)

   Getty Images
  Getty Images

  Har bedriften din kompetanse som kan bidra til å realisere ny industri og styrke verdikjedene innen mikroelektronikk eller kommunikasjonsteknologi i Europa? Det er kort frist for å melde interesse for arbeidspakker innen IPCEI ME/CT!

  Medlemslandene i EU, med Tyskland i spissen, ferdigstiller nå en søknad om IPCEI (Important Projects of Common European Interest) ME/CT (Microelectronics/Communication Technology) for EU-kommisjonen. Det er dessverre ikke lenger mulig å få med norske aktører som direkte deltakere i denne IPCEI-en. Innovasjon Norge mobiliserer nå for å involvere norske bedrifter gjennom en indirekte deltakelse.

  For å bli en indirekte deltaker, må norske bedrifter bli invitert inn i samarbeidet av en eller flere europeiske bedrifter som er med som direkte partnere. Selskapet må få fram sin merverdi overfor direkte partner(e) for å kvalifisere som indirekte deltaker.

  For bedrifter som ønsker å gripe denne muligheten, kreves en rask respons.

  Innovasjon Norge vil i løpet av den kommende uken gjennomføre en rask prosess for å forsøke å få norske bedrifter med som indirekte partnere i relevante samarbeidsprosjekter. Dette innebærer en prekvalifiseringsprosess av interesserte norske bedrifter.

  Bedrifter som blir prekvalifisert vil få tilgang på informasjon om arbeidspakker og deltakende bedrifter. Merk at Innovasjon Norge ikke kan opplyse om hvilke bedrifter i Europa som er med i søknaden på IPCEI ME/CT før det er gjennomført en prekvalifisering av de norske bedriftene.

  Prekvalifiseringsprosessen

  Alle interesserte må oversende et dokument til Innovasjon Norge som viser hvorfor egen virksomhet bør inviteres inn i samarbeidet. Dokumentet skal skrives på engelsk og være på maksimalt fire sider. Det skal inneholde en kortfattet beskrivelse av:

  • Virksomheten generelt
  • Bedriftens spisskompetanse på mikroelektronikk og/eller kommunikasjonsteknologi
  • Bedriftens eksisterende produkter
  • Pågående utviklingsprosjekter som kan ha relevans for IPCEI
  • Bedriftens erfaring med innovasjonsprosesser
  • Bedriftens eksisterende samarbeidspartnere i Europa
  • Kort beskrivelse av nøkkelpersoner i teamet
  • Angi hvilken arbeidspakke i IPCEI ME/CT som synes mest aktuell

  Dokumentet skal sendes til Christian.Roger.Hemmingsen@innovasjonnorge.no, med kopi til Anette.Berg@innovasjonnorge.no, så snart som mulig og senest innen 7. desember 2021 kl. 12.

  En ekspertgruppe nedsatt av Innovasjon Norge vil ta stilling til hvorvidt bedriften egner seg for indirekte deltakelse i denne IPCEI. Ekspertgruppen vil vektlegge hvorvidt bedriften kan tilføre verdifull kompetanse til eksisterende prosjektgrupper i IPCEI ME/CT.

  Innovasjon Norge overlater til bedriftene selv å kontakte og gjøre seg attraktiv for mulige direkte partnere i EU, og forsøke å bli inkludert i oversikten over bedrifter som inngår i IPCEI-prosjektet.

  Vi gjør oppmerksom på at forskningsorganisasjoner og forskningsinfrastrukturer kan delta i IPCEI som en indirekte partner uten (pre-)notifisering og andre IPCEI-krav. De kan således samarbeide med direkte deltakere og koble seg på underveis i prosjektperioden.

  Kontaktperson i Innovasjon Norge:

   

  Hva er IPCEI og videre prosess omkring IPCEI ME/CT?

  EU har uttalt et stort behov for forsyningssikkerhet på mikroelektronikk og kommunikasjonsteknologi og har etablert en ordning for å fremme investeringer i grensekryssende FoU- og industriprosjekter av særskilt viktighet for utviklingen i Europa. Ordningen “Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) er store innovasjonsprosjekter som krever koordinert innsats fra offentlige myndigheter og industrier i flere medlemsland og som ofte innebærer stor risiko. IPCEI er særlig aktuelt for nye industriområder som ikke realiseres på grunn av ulike barrierer (markeds- eller systemsvikt; samfunnsutfordringer) og som er definert som særskilt viktig for utviklingen i Europa.

  IPCEI gir deltagerbedriftene flere fordeler, slik som tilgang til europeiske partnere, nettverk og markeder. IPCEI-prosjektene må notifiseres av EU-kommisjonen, for å sikre at dette reelt sett er prosjekter som kvalifiserer for IPCEI-ordningen og statusen denne gir. Lenke til EUs forklaring av IPCEI.

  IPCEI ME/CT skal presenteres for EU-kommisjonen for pre-notifisering allerede før utgangen av 2021. Når IPCEI ME/CT er notifisert, vil kun direkte og indirekte deltagerbedrifter som er tatt med i innmeldingsdokumentet være en del av prosjektet. Det er derfor vesentlig at norske bedrifter som ønsker å bli indirekte deltagere i IPCEI ME/CT, tar nødvendige skritt for å bli inkludert før endelig notifisering.

   

  Hvorfor bruke tid på å bli indirekte deltager i IPCEI ME/CT?

  EU har som mål å styrke Europas evne til å designe og produsere neste generasjons energieffektive prosessorer og dermed styrke Europas posisjon innenfor mikroelektronikk og kommunikasjonsteknologi. Det er behov for å styrke Europas strategiske autonomi, for å unngå industrielle flaskehalser.

  Norske selskaper og organisasjoner har verdensledende løsninger, kunnskap og kompetanse som er relevant for videreutvikling mot neste generasjon løsninger innen mikroelektronikk, prosessorer og kommunikasjon. Deltakelse i denne IPCEI vil være avgjørende viktig for norske aktørers tilgang til og innpass i nye verdikjeder, mens de er under utvikling. Å få innpass i disse senere, kan bli svært utfordrende. Gjennom deltakelse kan norske industribedrifter styrke sin konkurransekraft og posisjon som digitale, globale ledere innen sine markedsområder.

  Merk at det ikke følger offentlig finansiering, verken fra EU eller norsk side, for norske bedrifters indirekte deltagelse i denne IPCEI. Sentralt er muligheten for kobling til viktige verdikjeder i Europa og framtidig samarbeid innenfor IPCEI-prosjektets virkeområde.

  Ved offentlig støtte til indirekte partnere, bruker medlemsstatene i EU eksisterende relevante GBER i Statsstøtteregelverket. Det er deres ansvar å fastslå at støtten til aktørene faller innenfor statsstøtteregelverket.

   

  Arbeidspakker i ny IPCEI ME/CT

  IPCEI for ME startet i 2017 og fokuserte den gang på fem kjerneområder: energieffektive sjetonger, kraft halvledere, smarte sensorer, avansert optisk utstyr for halvlederproduksjon og sammensatte materialer. Det har bidratt sterkt til å bevare og styrke det europeiske mikroelektronikkøkosystemet på alle disse kjerneområdene (f.eks. fremvoksende SiC-marked og høy-NA EUV litografioptikk).

  Nå må Europa gå flere skritt videre ved å skalere opp de mest avanserte teknologiene og utvikle forbedret andre- og tredjegenerasjonsteknologi. I denne IPCEI ME/CT er det definert fem arbeidspakker, som er karakterisert ved følgende «egenskaper»:

  1. Å føle (sensorer) – levere data som er nødvendig for å forstå miljøet, beslutninger, og evaluering av om tiltak har den effekt som var ment. Til dette trengs robuste, pålitelige og skalerbare AI-plattformer og effektive komponenter.
  2. Å «tenke» - er mikroelektronikk knyttet til data prosessering og datalagring på alle nivå.
  3. Å agere – å forberede elektrifisering gjennom FoUoI, samt tidlig industrialisering av smart, innovativ kraft som halvledere, integrerte plattformer mv., ut over «state of the art». Lavere produksjonskostnader for halvledere er sentralt for å lykkes med bærekraftige løsninger.
  4. Å kommunisere – å utvikle raskere og mindre energikrevende kommunikasjonsteknologi. Det fokuseres også på den økende integrasjon mellom mikroelektronikk- og kommunikasjonsteknologiindustrien.
  5. Å transformere – å forutse og forberede for en helhetlig transformasjon slik at industrien blir klar for å møte fremtidens behov og utfordringer.