Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nytt eksportprogram for kreativ næring

  Jente som bruker VR-briller på en kunstutstilling
  Foto: Unsplash

  Jobber du innen kreativ næring og har en bedrift med internasjonale vekstambisjoner? Nå har du sjansen til å søke om deltakelse i eksportprogrammet "Kreativ teknologi ut i verden". Søknadsfristen er 31. mars.

  Kreativ teknologi ut i verden er et toårig eksportprogram med mål om å styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft og bidra til økte eksportinntekter for Norge. 

  Dette er sjette gang vi gjennomfører et eget eksportprogram for kreativ næring på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

  Hvem kan søke?

  Eksportprogrammet retter seg mot norske bedrifter som utvikler teknologiske løsninger og/eller digitale tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.

  For å kvalifisere til programmet må du ha

  • teknologi som en grunnkomponent i forretningsmodellen
  • et betydelig vekstpotensial og mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked
  • et team med den nødvendige kompetansen til å realisere ambisjonene nedfelt i bedriftens strategi- og handlingsplan
  • økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre programmet og det omsøkte eksportprosjektet

  Bedriftene som kvalifiserer seg blir en del av et program som skreddersys i samarbeid med de deltakende bedriftene. Det legges opp til et samlet markedsbesøk for de deltagende bedriftene i løpet av programperioden.

  Bedriftene vil i tillegg motta tilskuddsmidler for å gjennomføre sitt omsøkte eksportprosjekt.

  Bedriften må være registrert i Foretaksregisteret i Norge som et AS.

  Hva kan vi finansiere?

  Tilskuddsmidlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig kompetanse, ikke til ordinær drift. Tilskuddet kan heller ikke gå til teknologiutvikling, men kan benyttes til å få den teknologiske løsningen/digitale tjenesten ut i et større marked.

  Det kan søkes om tilskudd på inntil 800 000 norske kroner.

  Kostnadene kan knyttes til

  • økonomisk og juridisk rådgivning  
  • varemerkebeskyttelse/IPR  
  • strategisk rådgivning (f.eks. merkevare, kommunikasjon og design) 
  • hjemmesider, visuell profil og brukerstudier 
  • reise som følge av eksportarbeidet  
  • andre relevante kostnader

  Finansiering/tilskudd fra Innovasjon Norge utgjør kun en andel av det totale kostnadsgrunnlaget i søknaden. Søker må i tillegg stille med 25 prosent egenfinansiering og må forklare hvordan egenandelen skal finansieres. Kravet til egenfinansiering i prosjektet kan ikke være egeninnsats, det vil si egne timer.

  Hva vektlegger vi i behandlingen av søknaden?

  • bedriftens bidrag til verdiskaping i Norge
  • gjennomtenkte og realistiske planer og budsjetter
  • bedriftens kompetanse og gjennomføringsevne  
  • bærekraft, både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene
  • samarbeidspartnere som vil bidra med kompetanse og/eller kapital

  Hver bedrift vil i tillegg bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, altså mål og suksesskriterier for deltakelsen. Det vil også vurderes i hvilken grad deltakelse i programmet vil bidra til å utløse verdiskapende aktiviteter, som ellers ikke ville blitt gjennomført.

  Hvordan søker du om deltakelse? 

  For å kunne søke om deltagelse må du opprette en bruker hos Innovasjon Norge på Min Side. Velg så «Start søknad» og fyll ut «Prosjekthjelpen». Viktig! Prosjektnavn skal fylles ut slik: Kreativ teknologi ut i verden + bedriftsnavn. Søknadsfrist: 31. mars.

  OBS! Vi anbefaler å lese gjennom veiledningen til de enkelte postene i søknadsskjemaet underveis i søknadsprosessen.

  Kvalifiserte kandidater vil inviteres til å presentere strategien sin foran et ekspertpanel med nasjonale og internasjonale fagpersoner.

  Deltakelse avklares i slutten av april, med programoppstart i mai.

  Informasjonswebinar

  Alle som er interesserte i å søke om deltakelse i programmet, anbefales å se på webinaret fra 6. mars.

  Kontaktpersoner 

  Veiledning knyttet til søknadskriterier og søknadsprosess: