• EN
 • Logg inn
 • Økosystem-tilskudd

   Getty Images
  Getty Images

  Jobber dere for å fremme gode gründere, styrke økosystemet for oppstartselskaper og har ønske om å utvikle et gruppetilbud for vekstkraftige selskaper? Da kan dere søke om Økosystem-tilskudd, og temaet for årets utlysing er bærekraft og internasjonalisering.

  Hvem kan søke

  Private, offentlige og frivillige aktører med organisasjonsnummer i Norge og med relevant erfaring på området.

  Om utlysningen

  Skal Norge få flere oppstart- og skaleringsselskaper, må vi ha et økosystem der næringsliv, gründere og finansieringsmiljøer samarbeider godt med myndigheter, og utdannings- og forskningsmiljøer. Tilskuddsordningen skal motivere til mer samarbeid mellom aktørene i økosystemet og gi et attraktivt tilbud til oppstart- og skaleringsselskap med ulike behov, som kompetanse, kapital og nettverk.

  Utlysningen er en konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme på inntil 8 millioner kroner for dette virkemiddelet. Støtte tildeles utviklingsprosjekter som i størst mulig grad bidrar til programmets formål og vurderes helhetlig med utgangspunkt i skisserte vurderingskriterier.

  Temaet for årets utlysing er forankret i vårt arbeid med samfunnsutfordringer og bærekraft, og eksportstrategi.

  Bærekraft

  For å styrke norske bedrifters konkurransekraft, i møte med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, skisseres følgende delmål:

  • fremme et ansvarlig næringsliv
  • styrke grønn konkurransekraft i norske bedrifter
  • tilrettelegge for grønn omstilling
  • styrke norske bedrifters mulighet for å løse globale samfunnsutfordringer
  • bedre rammevilkårene for bærekraftig innovasjon
  • stimulere til økt finansiering av bærekraftige prosjekter
  • sikre bærekraft i egen drift

  Mer om at Bærekraft gir konkurransekraft (innovasjonnorge.no)

  Eksportstrategi og internasjonalisering

  Med utgangspunkt i vårt slagord «Rigget for eksport» ønsker vi at utlysningen skal bidra til å styrke økosystemet og oppstartbedrifters internasjonale konkurransekraft, og setter derfor følgende delmål:

  • fremme et fokus på eksportinnsats
  • styrke kompetanse innen internasjonal forretningsmodellering og eksportstrategi
  • tilrettelegge for forberedende arbeid i form av kartlegging og markedsundersøkelser
  • nettverksbygging (ikke salgsrelaterte aktiviteter)
  • bidra til økt tilgang på internasjonal kompetanse og kapital

  NB! I EØS-avtalens statsstøtteregler er det forbud mot eksportstøtte, les mer under avsnittet «Retningslinjer».

  Regionale- og nasjonale økosystemprosjekter

  Prosjektene kan være av regional eller nasjonal karakter. Forskjellen ligger i selve utstrekningen, både i geografi og målgruppe.

  Regionale økosystemprosjekter

  Målet er at minst ett prosjekt fra hver region skal få tildelt tilskudd.

  Det vektlegges at prosjektene kommer gründere i hele regionen til gode.

  • Tilskuddet vil være inntil 300 000 kroner.
  • Tilskuddet kan dekke inntil 50 prosent av søkers kostnader.
  • Total ramme for regionale prosjekter er 3 millioner kroner.

  Nasjonale økosystemprosjekter

  Prosjektene av en nasjonal karakter skal komme gründere i hele landet til gode.

  Planer for hvordan man skal spre resultatene vil bli tillagt betydelig vekt i vurderingen.

  • Tilskuddet vil normalt ikke være under 500 000 kroner og ikke over 1,5 millioner kroner.
  • Tilskuddet kan dekke inntil 50 prosent av søkers kostnader.
  • Total ramme for nasjonale prosjekter er 5 millioner kroner.

  Vurderingskriterier

  Basert på kriteriene under vil en helthetlig vurdering av søknaden bli lagt til grunn.

  Økosystem og tema - Det underliggende formålet med utlysningen er å bidra til en attraktiv gründerkultur i Norge, etablere samspill mellom aktørene i økosystemet, og styrke vekstpotensialet i næringslivet og oppstartselskaper. Prosjektet bør gi oppstart- og skaleringsbedrifter økt tilgang til kunnskap, kapital, nettverk og ekspertise de ellers ikke har tilgang til. Prosjektet som treffer på årets tema vektes positivt.

  Nyhetsverdi og unikhet – Ordningen skal bidra til å utløse nye prosjekter av utviklingsrettet karakter. Søker bør kunne vise hvordan prosjektet dekker et behov hos målgruppen, og hvordan det skiller seg fra andre tilbud i markedet - regionalt eller nasjonalt. Tilskudd til drift av pågående virksomhet eller eksisterende prosjektet vil ikke bli prioritert.

  Gjennomføringsevne – Aktøren som søker bør besitte faglig kompetanse, relevant nettverk, samarbeidspartnere og erfaringer som tilsier at prosjektet kan utføres med god gjennomføringsevne. Søker kan med fordel referere til tidligere prosjekter.

  Utmåling - Det omsøkte prosjektet bør ha et omfang som kan motivere for risikoavlastning i form av statlig støtte og størrelsesorden som innebærer at tiltaket kommer til nytte for en større målgruppe. Sett i langsiktig perspektiv bør prosjektet bidra til en utvikling (tjenester og produkter) som er økonomisk bærekraftige og levedyktig utover prosjektperioden.

  Retningslinjer

  • Innovasjon Norge må ha mulighet til å ta en rolle som samarbeidspartner.
  • Selskap som mottar Økosystem-tilskudd forplikter seg til å rapportere på resultater og effekter av prosjektet.
  • Alle prosjekter må ha en kjønnsbalanse på minimum 30 prosent. Avvik må begrunnes.
  • Tilskuddet kan normalt dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Kravet til egenfinansiering i prosjektet kan ikke være ulønnet egeninnsats, det vil si egne timer som ikke er kostnadsført i regnskapet. Egenfinansiering i form av lønnet arbeid kan godkjennes.
  • I henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler er det forbud mot eksportstøtte som enten 1) er direkte knyttet til eksporterte mengder, 2) er støtte som favoriserer hjemlige fremfor importerte varer, 3) er støtte til etablering og drift av distribusjonsnettverk i andre land eller 4) er støtte til løpende utgifter knyttet til eksportaktiviteter. I grove trekk innebærer dette at støtte som er direkte rettet mot bedriftens eksportaktiviteter rammes av eksportforbudet, mens støtte som har mer indirekte påvirkning på eksport, herunder forberedende tiltak/forutgående aktiviteter, kan gå klar av forbudet.

  Søknadsprosessen

  Søknadsprosessen er delt opp i to trinn, hvor en prekvalifisering danner grunnlaget for en invitasjon til en helhetlig søknad.

  Prekvalifisering - frist 21. januar 2022

  Vi ønsker at selskapet sender en kort prosjektskisse som adresserer følgende punkter:

  • kort om prosjektet
  • presentasjon av søker (team, kjernekompetanse, nettverk og referanse prosjekter)
  • oversikt over prosjektets aktiviteter og budsjetterte kostnader
  • finansieringsplan
  • vedlegg: årsregnskap 2021, utkast til budsjett

  Prosjektskissen skal være på maks to sider. Den sendes til post@innovasjonnorge.no og merkes med "Økosystem for gründere – prosjektskisse".

  Hovedsøknad

  Basert på skissene vil Innovasjon Norge invitere et mindre antall til å utarbeide en full søknad. Informasjonen om hvem som inviteres, samt lenke til søknadsskjema, vil bli sendt til søkere så snart resultatet av prekvalifiseringen er klar og senest innen 15. februar 2022.

  Statsstøtteregelverket

  Innovasjon Norge må følge statsstøtteregelverket i EU/EØS. Dersom et selskap skal få Økosystem-tilskudd, må det være handlingsrom innenfor statsstøtteregelverket.

  Kontaktpersoner

  Frode Braadland, 452 70 495, frode.braadland@innovasjonnorge.no

  Hjørdis Vik, 938 90 188, hjordis.vik@innovasjonnorge.no