• EN
 • Logg inn
 • Økosystem-tilskudd

   Getty Images
  Getty Images

  Vi søker dere som samarbeider med andre aktører for å styrke innovasjonsøkosystemet. Skal dere utvikle et gruppetilbud for å skape raskere vekst hos oppstartselskaper? Da kan du søke om økosystem-tilskudd.

  Skal Norge få flere oppstart- og skaleringsselskaper, må vi ha et økosystem der næringsliv, gründere og finansieringsmiljøer samarbeider godt med myndigheter, utdannings- og forskningsmiljøer. Tilskuddet skal motivere til mer samarbeid mellom aktørene i økosystemet. Ordningen skal bidra til å gi et attraktivt tilbud til oppstart- og skaleringsselskap med ulike behov, som kompetanse, kapital og nettverk til bedrifter som har de beste forutsetningene for å lykkes internasjonalt.

  Attraktive gründermiljøer kjennetegnes av et mangfold av talenter. Inkluderende miljøer og team skaper bedre kultur for innovasjon, og kan gi et rikt tilfang av ideer og løsninger.

  Onsdag 6. januar avholdt vi informasjonswebinar om ordningen. Se opptak av webinaret her. 

  Hvem kan søke?

  Private, offentlige og frivillige aktører med organisasjonsnummer i Norge.

  Hvilke prosjekter kan få finansiering?  

  Prosjektet bør adressere samfunnsutfordringer som miljø, klima, helse og sosiale utfordringer eller løsninger innen sirkulærøkonomien. 

  Økosystem-tilskudd gis til prosjekter som henvender seg til utvalgte målgrupper av gründerbedrifter, og til flere enn en av gangen. Prosjektene skal gi selskapene tilgang til ekspertise de ellers normalt ikke har tilgang til.

  Vurderingskriterier 

  Basert på kriteriene under vil en helthetlig vurdering av søknaden bli lagt til grunn. 

  Prosjektet:

  • skaper samarbeid mellom gründermiljøer og aktørene i økosystemet for innovasjon
  • fremmer bærekraftige løsninger som adresserer miljø, klima, helse og sosiale utfordringer 
  • fremmer sirkulærøkonomi
  • dekker et behov i markedet som ikke allerede eksisterer (regionalt eller nasjonalt)
  • bidrar til å bygge en attraktiv gründerkultur i Norge
  • gir oppstart- og skaleringsbedrifter økt tilgang til kunnskap, kapital og nettverk nasjonalt og internasjonalt  
  • har en størrelsesorden som innebærer at tiltaket kommer til nytte for mange
  • fremmer et mangfold av gründere
  • utføres av aktører med relevant kompetanse og god gjennomføringsevne

  Innovasjon Norge må ha mulighet til å ta en rolle som samarbeidspartner. Det skal tydelig fremkomme at prosjektet er «Powered by Innovasjon Norge».

  Alle prosjekter må ha en kjønnsbalanse på minimum 30 prosent. Avvik må begrunnes.

  Søknader for prosjekter over flere år kan vurderes, men Innovasjon Norge kan ikke forplikte seg til mer enn et år av gangen. Selskap som mottar Økosystem-tilskudd forplikter seg til å rapportere på resultater og effekter av prosjektet.

  Når er søknadsfristen? 

  Søknadsfristen er 31. januar 2021.

  Utvelgelsen skjer i to trinn. Først fyller du ut søknadsskjema, og basert på dette vil aktuelle søkere inviteres til et panel for presentasjon og intervju.

  Hvor mye kan jeg søke om?  

  Du kan søke om å få tilskudd til både regionale og nasjonale prosjekter. Regionale  prosjekter henvender seg til regionale oppstart- og skaleringselskaper, mens nasjonale og internasjonale prosjektene henvender seg til oppstart- og skaleringselskaper i hele Norge.

  Normalt er øvre grense 250 000 kroner for regionale prosjekter. Det er ingen øvre grense for nasjonale prosjekter. Samlet ramme for utlysningen er ti millioner kroner.

  Søker må synliggjøre hvordan prosjektet skal tilgjengeliggjøres for bedriftene

  Tilskuddet kan normalt dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Kravet til egenfinansiering i prosjektet kan ikke være ulønnet egeninnsats, det vil si egne timer som ikke er kostnadsført i regnskapet. Egenfinansiering i form av lønnet arbeid kan godkjennes.

  Dersom et selskap skal få Økosystem-tilskudd, må det være handlingsrom innenfor Statsstøtteregelverket.

   

   

  Kontaktpersoner