• EN
 • Logg inn
 • Opptak til klyngeprogrammet 2019

   Getty Images
  Getty Images

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og Arena Pro i en nasjonal konkurranse.

  Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2019 gjennomfører vi en ny utlysning med sikte på opptak av nye klynger som skal få støtte fra programmet. Utlysningen retter seg mot:

  1. Klynger som søker opptak i Arena
  2. Klynger som søker opptak i Arena Pro

  Programmet er i en endringsprosess, noe som gjør at denne utlysningen er forskjellig fra tidligere års utlysninger. Men grunnstammen er videreført, og kriteriene er i hovedsak sammenlignbare med dem fra utlysningen i 2018.

  Tilbudet til «modne klynger» er ikke ferdigstilt, og utlysningen omfatter ikke denne målgruppen.

  Klyngeprogrammets formål

  Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling. Det er satt opp tre formål:

  • øke innovasjonsevnen og verdiskapingen i bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet
  • forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv
  • øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonssystemer regionalt og nasjonalt

  Gjennom finansiering, kompetansebygging og nettverksbygging bidrar klyngeprogrammet til å etablere og utvikle klyngene til en god koblings- og samhandlingsarena. Arena brukes til å etablere og iverksette de gode klyngene, mens Arena Pro skal stimulerer klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og samhandlingsarena. Klyngens betydning økes gjennom at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak i klyngen. Målsettingen er å bygge gode miljøer som fortsetter arbeidet med egen driftsfinansiering når Arena Pro perioden er over.

  Om utlysningen

  Utlysningen er en nasjonal konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme for dette virkemiddelet. Programmet vil velge de søkerne som i størst grad vurderes til å bidra til programmets formål.

  Årets utlysning vil som i 2018 involvere regionalt nivå, for bedre å koordinere regionale prioriteringer med den nasjonale konkurransen.

  Erfaringsmessig er det stor interesse for å bli tatt opp i klyngeprogrammet. Det er ikke ønskelig at søkere legger ned mer arbeid enn nødvendig i søknadsprosessen. Dette er et innspill vi har fått i utviklingsarbeidet med nytt revidert program. Det er laget en «selvtest på modenhet», hvor søkeren oppfordres til å vurdere grundig om de etterspurte elementene er på plass for å kunne nå opp i konkurransen. Klyngeprogrammet vil tilby kompetanse/rådgivning til de initiativene som mener de ikke er modne nok på søknadstidspunktet.

  Innsending av søknad

  Med dette som bakgrunn vil det kun være én søknad som skal sendes inn til Innovasjon Norge, enten til opptak i Arena eller Arena Pro. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning. Det blir ikke utlysning på GCE-nivået/modne klynger-nivået.

  Informasjonsmøtet for potensielle søkere er 13. juni 2019 kl. 10-11.30 på Radisson Blue Gardermoen. Mulighet for individuelle møter vil være rett i etterkant på samme sted. Møtet vil bli streamet og lagt ut. Program for informasjonsmøtet og påmelding er lagt ut på utlysningens internettside: http://www.innovationclusters.no/kalender/

  Spørsmål kan rettes til: