• EN
 • Logg inn
 • PILOT-E - Energiprosjekter fra ide til marked

  Pilot-E fikk 12 søknader på til sammen 404 millioner kroner i denne utlysningen. Forsningsrådet, Enova, Gassnova og innovasjon Norge har startet behandlingen av søknadene. Søkere vil bli kontaktet i forbindelse med videre saksgang.

  PILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

  Forskningsrådet (ved ENERGIX) og Innovasjon Norge har satt av til sammen 120 millioner kroner til denne utlysningen, som har søknadsfrist 25.09.2019 Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova. Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-håndtering fra industriutslipp vil kunne kvalifisere for finansiering fra Gassnova.

  Utlysningen er åpen for prosjekter innen de to temaene under. Merk at det vil kunne forekomme justeringer i utlysningsteksten fram til publisering av endelig utlysning 1. mai 2019. Du finner fullstendig utlysningstekst og maler for prosjektbeskrivelse og budsjett her: www.pilot-e.no

  Tema 1: Helhetlig leveransekjede for hydrogen

  Bruk av hydrogen i energi-, industri og transportnæringene kan være et viktig bidrag for at Norge skal møte nasjonale mål og internasjonale avtaler innen reduksjon av klimagassutslipp. I PILOT-Es utlysninger i 2016 og 2018 ble det tildelt støtte til flere prosjekter som vil ta i bruk hydrogen i transport og i industrien. Det finnes også flere norske små og større initiativer som utreder produksjon eller bruk av hydrogen.

  Nå etterlyser vi helhetlige løsninger for en konkurransedyktig og energieffektiv leveransekjede for hydrogen. Vi søker prosjekter som involverer aktører i alle ledd i leveransekjeden fra produksjon til sluttbruk, og som har fokus på å etablere en lønnsom forretningsmodell. Dette kan dreie seg om utvikling av ny energi- og kostnadseffektiv teknologi, men også nye forretningsmodeller, logistikkløsninger og tverrsektorielle samarbeid.

  Tema 2: Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet

  En betydelig andel av utslippene i byggsektoren er knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. For å få ned utslippene er det nødvendig å erstatte fossilt drevne bygg- og anleggsmaskiner med utslippsfrie. Videre reduksjoner av klimagassutslippene krever at aktørene innoverer i selve bygg- og anleggsprosessen, for eksempel gjennom prefabrikasjon, industrialisering, nye logistikkløsninger som gir redusert transportomfang eller ved at aktører samarbeider på en annen måte enn i dag.

  PILOT-Es utlysning i 2017 mobiliserte flere konsortier med løsninger for utslippsfri anleggsvirksomhet.  Nå ønsker vi å sette ytterligere fart på bransjen og etterspør innovative prosjekter som presenterer løsninger for direkte reduksjon av klimagassutslipp knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. Prosjektene må innebære betydelig nytenkning, gjerne både innen teknologi, logistikk og samarbeid.

  Et PILOT-E-prosjekt skal:

  • beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forskningsaktiviteter
  • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
  • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor
  • ha et forsert utviklingsløp og være gjennomført innen 3 år.

  For mer informasjon og kontaktopplysninger til PILOT-Es arbeidsgruppe, se www.pilot-e.no.

  Spørsmål kan rettes til: