Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • PILOT-E lyser ut tre tema for 2021

   Getty Images
  Getty Images

  PILOT-E lyser ut tre tema for 2021: Utslippsfri maritim nærskipsfart, aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt for hydrogen, og fremtidens smarte energisystem.

  1. Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart

  Gjennom PILOT-E vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova fortsette arbeidet med å akselerere utviklingen av nullutslippsteknologi i maritim sektor Årets utlysning retter seg mot overgang til utslippsfri nærskipsfart.

  Utfordringen
  Maritim virksomhet har direkte og indirekte stor betydning for Norges samlede verdiskaping. Samtidig er det også en næring med betydelige klimagassutslipp. I følge Klimakur 2030 er potensialene for reduksjoner beregnet til 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden frem til 2030. Ny utslippsfri teknologi er avgjørende for å ta ut potensialet. I stortingsmeldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring» uttrykker regjeringen en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030 sammenlignet med 2005, herunder å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøykategorier. Mange fergestrekninger er i ferd med å elektrifiseres. Nå er det viktig å utvikle løsninger, forsyninger og logistikk som gjør det mulig å få en overgang til en utslippsfri nærskipsfart. Blant annet er det et ønske å utvikle løsninger som gjør det mulig å flytte godstransport fra veg til sjø. Dette er en hovedutfordring denne utlysningen er rettet mot.

  Dette vil vi støtte
  Utlysningen er åpen for ambisiøse prosjekter som inneholder innovative teknologier og løsninger som muliggjør utslippsfri maritim transport, med et særlig fokus på nærskipsfart. Løsningene må være skalerbare og ha en helhetlig tilnærming til hvordan løsningen skal tas i bruk. Realisering av innovasjonen skal skje i Norge, og også ha et internasjonalt marked. 

  Vi vil prioritere prosjekter som kan bidra til betydelig utvikling på teknologifronten og som samtidig tydelig viser hvordan prosjektet kan bidra til å realisere kostnadsreduksjoner for nullutslippsfremdrift. Prosjekter som tydelig adresserer konkrete markedsbehov og som sannsynliggjør et betydelig norsk verdiskapingspotensial vil prioriteres.

  Prosjekter som har som hovedformål å etablere infrastruktur for energioverføring (lading/fylling/bunkring) er utenfor rammen av utlysningen.

  2. Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt

  Hydrogen vil bli en viktig energibærer i fremtiden for å muliggjøre null- og lavutslippsløsninger til sjøs og på land. Årets utlysning etterspør spesielt prosjekter som bidrar til kostnadsreduksjoner og dermed muliggjør markedsmessig fungerende forsyning og verdikjeder for hydrogen. På sikt må det utvikles nødvendig infrastruktur for hydrogen og andre karbonfrie hydrogenbærere i kommersiell skala uten behov for offentlig støtte

  Utfordringen
  Utvikling av markeder og verdikjeder for fremstilling og bruk av hydrogen er nødvendige steg på veien mot å realisere nullutslipp, særlig i transport- og industrisektorene. Hydrogen kan være en av flere løsninger for det fremtidige energisystemet. Dette ligger til grunn for Regjeringens hydrogenstrategi og er grunnlag for prioriteringer i statsbudsjettet for 2021. Vi ser nå en betydelig fremvekst av aktører og løsninger, tidligere teknologiske barrierer er i ferd med å løses og hydrogen fremstår som et reelt alternativ i flere segmenter. Men fortsatt er hydrogen en kostbar løsning både i investering og drift.

  Flere steder ligger det til rette for bruk av hydrogen på tvers av flere sektorer og bruksområder. For å realisere markedsmessig fungerende verdikjeder for hydrogen eller hydrogenbaserte energibærere er det behov for betydelig utvikling av mer kostnadseffektiv teknologi, produksjonsmetoder, forretningsmodeller, logistikk og løsninger i alle ledd av verdikjeden.

  Dette vil vi støtte
  PILOT-E lyser ut midler for å forsere utviklingen og øke innovasjonstakten. Det er mange initiativ i gang og det er et mål at utlysningen kan bidra til å forbedre aktørkoordineringen omkring aktuelle knutepunkter for hydrogen. Vi vil støtte innovative prosjekter som går foran på teknologiutvikling og som samtidig synliggjør et klart bidrag til å kunne gi betydelige kostnadsreduksjoner i minst ett ledd av verdikjeden for hydrogen, og som skaper økt konkurransekraft for norsk leverandørnæring.  

  Vi vil prioritere prosjekter som klarer å forene flere av de pågående initiativene på forbrukssiden, slik at det på sikt kan dannes knutepunkter i en tidlig infrastruktur for hydrogen.

  Prosjekter der tyngdepunktet er investeringer i infrastruktur er utenfor rammen av utlysningen

  3. Et energisystem for omstilling (Fremtidens effektive energisystem)

  Høy grad av elektrifisering er avgjørende for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Energi- og effektbehov er en begrensing og driver opp investeringene i kraftnettet. PILOT-E lyser ut midler til prosjekter som kan møte utfordringene og utnytte mulighetene på smartere måter med ny teknologi og nye løsninger.

  Utfordringen
  Energi- og transportsystemene integreres – og i raskt økende grad. Direkte og indirekte elektrifisering av transport på land og til sjøs og utvikling av klimanøytral industri innebærer høyere effektuttak på mange lokasjoner. Kraftproduksjon og forbruk svinger hyppigere. Omstillingen av samfunnet og reduksjon av de norske klimagassutslippene fordrer utvikling, endringer og tilpasninger i energisystemet. Gode løsninger i operasjonell drift og fleksibilitet (i produksjon, nett og forbruk) bør utnyttes best mulig for å sikre stabilitet i driften av kraftsystemet på kort sikt og å unngå overinvesteringer i infrastruktur på lang sikt – overinvesteringer som vil måtte belaste husholdninger og næringsliv over nettleien i mange tiår fremover.

  Dette vil vi støtte
  Vi ser nå en rask modning av nye teknologier som for eksempel sensorikk, IoT, stordatahåndtering, kunstig intelligens, stadig bedre datagrunnlag og muligheter for deling av data. Denne utviklingen sammen med ny erfaring fra aktører i andre næringer og samtidig hurtig modning i energibransjen kan få frem gode løsninger på utfordringene beskrevet ovenfor som reduserer investeringsbehovet. Med utlysningen vil PILOT-E mobilisere prosjekter som kan utnytte dette; få frem nye innovative løsninger som løser utfordringene for energibransjen og samtidig utvikle ny norsk næring.

  For alle tre temaene gjelder:

  • Rene investeringer i elektrisk infrastruktur og infrastruktur for energioverføring (lading/fylling/bunkring) ligger utenfor denne utlysningen.
  • Prosjektene må være nyskapende og ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer
  • Næringsmulighetene for involverte partnere må være godt sannsynliggjort og marked og potensialene beskrevet.
  • I PILOT-E prosjektene vil koblingen til Enova fortsatt være gjennom en sluttbruker, eller gjennom realisering av pilotprosjekter i nær industriell skala. Dette gjelder for alle tre temaene.
  • Komplett utlysningstekst vil bli lagt ut om kort tid.
  • Utlysningen og prosedyrene vil i hovedsak følge samme mal og tildelingskriterier som for 2020.