• EN
 • Logg inn
 • Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

   Unsplash
  Unsplash

  Vil bedriften din være med å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk for et mer effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem? Da oppfordrer vi deg til å søke på Pilot-T.

  Formål

  Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

  I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

   

  Hva er Pilot-T?

  Det er forventet at ny teknologi – særlig knyttet til informasjonsteknologi – har potensial for å bidra til å nå målet om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og reduserte utslipp. Gjennom Pilot-T skal nye teknologiske løsninger utvikles og/eller testes på norske forhold og bidra til at vi kan ta ny teknologi raskere i bruk.

   

  Et Pilot-T-prosjekt skal:

  • bidra til det transportpolitiske målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem
  • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren
  • være et samarbeid mellom flere aktører
  • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
  • ende opp i en pilot eller en løsning som tas i bruk i markedet

   

  Se definisjon av "eksperimentell utvikling" og "industriell forskning" på Forskningsrådets nettsider for en beskrivelse av hvilke typer pilotering- og demonstrasjonsaktiviteter vi kan støtte. Mer informasjon om hvilke aktiviteter som kan inngå i prosjektet finner du under punktet "hva kan du søke om støtte til".

  Vi stiller krav om egen forskning- og utviklingskompetanse (FoU-kompetanse) hos søker eller samarbeidspartner, eller at prosjektet kjøper inn forskningstjenester fra en godkjent FoU-organisasjon.

  Hvem kan søke?

  Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker.

  Hvilke prosjekter vil kunne få støtte?

  Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft.

  Prosjekter knyttet til effektiv, miljøvennlig og trygg maritim gods- eller persontransport kan søke, men utlysningen gjelder ikke for offshore-operasjoner, fiskeri og generell teknologiutvikling knyttet til maritim sektor.

  Prosjekter knyttet til utvikling av miljøvennlig energi i transport, som batteri, hydrogen og biodrivstoff, vil ikke få finansiering gjennom denne utlysningen. For denne type prosjekter viser vi til ENERGIX- og MAROFF-programmene i Forskningsrådet, Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, eller til Enova.

   

  Hvor skal du søke?

  Innovasjon Norge:

  Støtter markedsnære innovasjonsprosjekter som gir verdiskaping i Norge. Dette kan være å ta i bruk kjent kunnskap på en ny måte, og hvor prosjektet består av utvikling, demonstrasjon og/eller uttesting av løsningen i markedet. Innovasjonen må ha en høy nyhetsgrad.

  Du kan sende inn søknad nederst på denne siden.

  Forskningsrådet:

  Forskningsrådet støtter prosjekter hvor det er behov for ny kunnskap og testing/pilotering for å realisere innovasjonsideen i prosjektet, det vil si at FoU-aktivitetene og -resultatene i prosjektet er nødvendige for å lykkes med innovasjonen.

  Er du i tvil om hvor du bør søke, kontakt oss for informasjon og rådgivning. Forskningsrådets utlysning finner du her.

   

  Her kan du se opptak av informasjonsmøtet om årets Pilot-T-utlysning

   

  Kontaktpersoner:

  Kontaktpersoner i Innovasjon Norge:

   

  Sølve Fauskevåg, tlf 926 29 143

  e-post: solve.fauskevag@innovasjonnorge.no

   

  Håkon Nyhus, tlf 920 39 253 

  e-post: hakon.nyhus@innovasjonnorge.no

   

  Sunniva Jonassen Fjelde, tlf 971 71 013 (Innovasjonspartnerskap, offentlig søker)

  e-post: sunniva.jonassen@innovasjonnorge.no

   

  Kontaktpersoner i Forskningsrådet:

   

  Mette Brest Jonassen, tlf 951 80 531 

  e-post: mbjo@forskningsradet.no

   

  Lise Johansen, tlf 954 82 607 

  e-post: lj@forskningsradet.no

   

  Legg merke til at søknadene vil bli behandlet der de er sendt inn, det vil si hos Forskningsrådet eller Innovasjon Norge, men kan bli gjort tilgjengelig for saksbehandlere i begge organisasjonene der det er hensiktsmessig, og i dialog med søker. Skulle samme bedrift levere søknad til begge adressatene vil vi tillate oss å kontrollere hvorvidt det dreier seg om likelydende søknad.