Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet transport/IKT

 Unsplash
Unsplash

Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av til sammen 60 millioner kroner til denne utlysningen, som har søknadsfrist 25. september 2019. Målet er å ta gode løsninger for fremtidenes transportsystem raskere i bruk.

Formål

Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Målet er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Om utlysningen

Et Pilot-T-prosjekt skal:

 • være i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT)
 • bidra til det transportpolitiske målet om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp
 • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren
 • være et samarbeid mellom flere aktører
 • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
 • ende opp i en pilot eller en fullskalaløsning som tas i bruk

Det stilles krav om egen forskning- og utviklingskompetanse (FoU-kompetanse) hos søker eller samarbeidspartner, eller samarbeid med FoU-organisasjon.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av til sammen 60 millioner kroner til denne utlysningen, som har søknadsfrist 25. september 2019.

Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt med saksbehandler i Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd for rådgivning før søknaden utarbeides/leveres.

Avgrensning

Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innen alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Utlysningen gjelder ikke for offshore-operasjoner, fiskeri og teknologiutvikling knyttet til maritim sektor, som ikke er direkte koblet til gods- og persontransport. Prosjekter knyttet til miljøvennlig energi i transport, herunder batteri, hydrogen og biodrivstoff inkludert ladeinfrastruktur knyttet til dette, vil heller ikke få finansiering gjennom denne utlysningen. Vi viser til ENERGIX- og MAROFF-programmene i Forskningsrådet, Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, eller til Enova for prosjektideer knyttet til dette området.

Vi vil prioritere prosjekter som:

 • har høy innovasjonsgrad
 • vil gi verdiskaping for prosjektdeltakerne
 • har en konkret og tydelig plan for realisering av innovasjonen
 • har konkrete og detaljerte planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og gjennomføring
 • har kvinnelig prosjektleder (når søknadene ellers vurderes likt)

Hvem kan søke?

Bedrifter med norsk organisasjonsnummer og næringsvirksomhet i Norge kan søke. Der flere bedrifter søker sammen må én bedrift stå som søker på vegne at konsortiet. Bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner), enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner kan ikke søke.

Krav til prosjektansvarlig (søker)

Prosjektansvarlig bedrift må ha som mål å gjennomføre et FoU-basert innovasjonsprosjekt som skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriften. Prosjektansvarlig må ha evne til å sikre finansiering av prosjektet (utover støtte fra Pilot-T) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Krav til samarbeid

Vi krever at prosjektet gjennomføres i samarbeid med andre aktører fra enten næringslivet, offentlig sektor eller en godkjent FoU-organisasjon. I søknaden ber vi dere beskrive hvem dere skal samarbeide med, og hvordan de er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og i eventuelt kjøp, utnyttelse av og rettigheter til resultatene. Mulige samarbeidsformer:

 • søker kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre bedrifter, enten som innkjøp av FoU (underleverandør til prosjektet), eller i samarbeid hvor bedriften enten dekker egne kostnader, eller drar nytte av Pilot-T-prosjektstøtte. Disse samarbeidspartnerne må oppfylle samme foretakskriterier og krav som søker.
 • søker kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med enheter i offentlig sektor. Disse må dekke egne prosjektkostnader fullt ut.
 • forskningsmiljøer, nasjonale og internasjonale, kan delta i prosjektet med ansvar for å utføre bestemte FoU-aktiviteter. Slike prosjektpartnere (leverandører av FoU-tjenester) kan bare ha en prosjektutførende rolle, og bedriftene som samarbeider i prosjektet vil ha ansvaret for å dekke deres kostnader ved å delta i prosjektet. Det forutsettes at FoU-leverandører ikke står i avhengighetsforhold til noen bedriftspartnere, dvs. opererer på armlengdes avstand fra disse. En bedriftspartner i prosjekt kan ikke være leverandør av FoU-tjenester i prosjektet – og omvendt.

Øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet dersom det fremmer verdiskaping i Norge, men deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Pilot-T og den utenlandske bedriften må dekke egne kostnader fullt ut.

Hva kan du søke om?

Forskningsrådet og Innovasjons Norges støtte til Pilot-T-prosjekter gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket for EØS-området. Dette innebærer blant annet at:

 • bare prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter kan støttes. Aktiviteter som kan støttes er inkludert, men ikke begrenset til, anvendt forskning, følgeforskning, utforming av prototyper, demonstrasjoner og pilotering
 • kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som: patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester kan ikke støttes
 • graden av støtte er begrenset og avhengig av prosjektets FoU-innhold. Prosjektaktivitet av typen "industriell forskning" kan gis høyere støttegrad enn "eksperimentell utvikling"
 • annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Pilot-T-støtte
 • tildelt statsstøtte av et visst omfang vil bekjentgjøres i et offentlig register

Det kan søkes om støtte til delvis dekning av de kostnadene som bedriftspartnerne i prosjektet har til å få gjennomført prosjektets FoU-aktiviteter. Dette kan både være kostnader bedriftene vil ha ved selv å utføre FoU-aktiviteter, og kostnader de vil ha ved å engasjere kvalifiserte leverandører til å utføre FoU-oppgaver.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Det kan skilles mellom:

 • direkte prosjektkostnader, som er kostnader til ressurser som er satt av spesielt for gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • indirekte prosjektkostnader, som er knyttet til bruk av generelle ressurser som prosjektet drar nytte av. Indirekte prosjektkostnader inkluderer prosjektets andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og andre administrative fellestjenester knyttet til personal og økonomi

I søknaden må du bryte prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader ved bedriftenes FoU-medarbeideres innsats i prosjektets FoU-aktiviteter
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader ved å engasjere FoU-leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte
 • andre prosjektkostnader til gjennomføring av prosjektets FoU-aktiviteter

Vi viser til retningslinjer for budsjettering av personal- og indirekte kostnader og av utstyrskostnader.

Beregning av støtte

Bedrifter kan søke om støtte for inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, innenfor statsstøtteregelverkets begrensninger. Søkt beløp er begrenset til minimum 2 millioner kroner eller maksimum 10 millioner kroner. Egenfinansieringen skal dekkes opp av søker og eventuelle norske næringslivspartnerne, og kan bestå både av kontanter og egeninnsats (timer). Partnere fra offentlig sektor må dekke egne kostnader fullt ut, og deres kostnader og egenfinansiering vil ikke utløse finansiering fra Pilot-T.

Forutsetning for støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk
 • Alle vedleggene skal være i pdf-format
 • Du finner søknadsmaler til nedlasting nederst i utlysningen i løpet av juni

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse etter mal på maksimalt 10 sider. Mal for prosjektbeskrivelse vil være klar i løpet av juni
 • partneropplysningsskjema for søkerbedrift og hver av de samarbeidende bedriftene
 • CV for prosjektleder
 • CV for sentrale prosjektmedarbeidere

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Valgfrie vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vurderingskriterier

Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Søknader til Pilot-T skal leveres via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen fristen 25. september 2019 kl. 13:00. Et utvalg bestående av saksbehandlere i Innovasjon Norge og Norges forskningsråd vil fordele søknadene og beslutte hvilke søknader som skal behandles av Innovasjon Norge og hvilke som skal behandles av Forskningsrådet.

Søknader som behandles av Innovasjon Norge vil vurderes etter følgende kriterier: innovasjonshøyde, verdiskaping, internasjonalt markedspotensial, finansieringsplan og gjennomføringsevne.

Søknader som behandles av Forskningsrådet vil vurderes etter følgende kriterier: relevans, kvalitet, virkninger og effekter og gjennomførbarhet. Detaljert beskrivelse kommer.

Behandlingsprosedyre

Følgende behandlingsprosedyre gjelder for søknader som behandles av Innovasjon Norge:

Når søknaden er mottatt av Innovasjon Norge vil søker få melding om dette, og hvem som er ansvarlig for saken. Søker vil deretter bli kontakt av saksbehandler for eventuelle tilleggsopplysninger, og sannsynligvis bli innkalt til møte.

Finansieringsplan: Søker må kunne sannsynliggjøre at ambisjonen det søkes tilskudd til blir fullfinansiert. Hvordan egenfinansieringen skal håndteres må redegjøres for i søknaden og normalt vil det være formålstjenlig å presentere dette gjennom et likviditetsbudsjett periodisert per kvartal (vedlegg). For selskaper der likviditet åpenbart ikke er en utfordring vil dette ikke være et krav, men alle selskaper skal utarbeide og legge ved driftsbudsjetter 3-5 år fram i tid og budsjetter som viser den økonomiske konsekvensen av prosjektet (prosjektets lønnsomhet).

Følgende behandlingsprosedyre gjelder for søknader som behandles av Forskningsrådet:

Søknaden vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Kriteriet "Relevans" blir vurdert i Forskningsrådets administrasjon.

Administrasjonen vil i tillegg foreta porteføljevurderinger før søknadene legges frem for aktuelle porteføljestyrer, som treffer vedtak om tildeling av midler.

Forventet svar på søknaden er desember 2019.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne.

Spørsmål kan rettes til: