• EN
 • Logg inn
 • God forretningsskikk

   GettyImages
  GettyImages

  For å kvalifisere til å motta tjenester fra oss, må bedrifter anerkjenne og oppfylle våre forventninger til god forretningsskikk. Her kan du lese mer om hvilke verdier vi ser etter hos våre samarbeidspartnere, og hvilke krav vi stiller.

  God forretningsskikk i bedriften

  God forretningsskikk er et samlende begrep for samfunnsansvar i næringslivet, foretaksetikk og ansvarlig næringsliv.

  Innovasjon Norge forventer at kunder, leverandører og samarbeidspartnere ivaretar god forretningsskikk i tråd med de internasjonale rammeverkene: OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, FNs Global Compact prinsipper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

  Oppfyller ikke bedriftene prinsippene, men viser god forståelse, vilje til kontinuerlig forbedring, og iverksetter tiltak i henhold til prinsippene om god forretningsskikk, kan bedriften likevel motta tjenester fra oss. Vurderingen skal alltid være skriftlig dokumentert.

  Når vi vurderer forretningsskikk ser vi i hovedsak på to forhold:

  1. Unngå å skade

  Bedrifter skal i både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser unngå å medvirke til 

  • korrupsjon
  • krenkelse av menneskerettigheter
  • dårlige arbeidsforhold
  • skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

  2. Ansvarlig tilnærming

  Bedrifter skal ha en ansvarlig tilnærming til prinsipper for god forretningsskikk gjennom å gjøre aktsomhetsvurderinger og involvere interessenter. Bedrifter skal ta utgangspunkt i relevante globale retningslinjer og beste praksis i sin sektor samt iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring. Dersom din bedrift ønsker tips til hvordan risikoer knyttet til god forretningsskikk kan kartlegges og konkretiseres, kan denne veilederen for risikovurdering være nyttig.

  Vurdering av bærekraft i finansieringsprosjekter

  Vår definisjon av bærekraft er hentet fra FN-rapporten «Vår felles fremtid»:
  «Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».Vi gjør en helhetlig vurdering av bærekraft som baserer seg både på både økonomi-, miljø- og samfunnseffekter av prosjektet.

  1. Økonomi: Gir prosjektet en tilfredsstillende lønnsomhet for bedriften og samfunnet?
  2. Miljø: Gir prosjektet en positiv miljøeffekt gjennom f.eks. fornybar energi, reduserte utslipp, bedre avfallshåndtering etc?
  3. Samfunn: Gir prosjektet en positiv samfunnseffekt som f.eks bedre folkehelse, et tryggere samfunn, mangfold i næringslivet, økt dyrevelferd?

   

  Kontakt oss

  Epost: Kontakt

  Mer om våre krav

  Retningslinjer for god forretningsskikk 

  Veileder for risikovurdering