Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • God forretningsskikk

   GettyImages
  GettyImages

  For å kvalifisere til å motta tjenester fra oss, må bedrifter anerkjenne og oppfylle våre forventninger til god forretningsskikk. Her kan du lese mer om hvilke verdier vi ser etter hos våre samarbeidspartnere, og hvilke krav vi stiller.

  Næringslivet spiller avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftsmål, og Innovasjon Norge skal bidra til en næringsutvikling som ikke går på bekostning av mennesker, samfunn eller miljø.
  Innovasjon Norge vurderer derfor helhetlig økonomi, miljø- og samfunnseffekten av prosjekter. I tillegg forventer vi at våre kunder og samarbeidspartnere vurderer risikoer knyttet til god forretningsskikk.

  God forretningsskikk i bedriften

  God forretningsskikk er et samlende begrep for samfunnsansvar i næringslivet, foretaksetikk og ansvarlig næringsliv. Basert på prinsipper vedtatt av FN og OECD, har Innovasjon Norge utarbeidet retningslinjer for god forretningsskikk der to hovedprinsipper vektlegges:

  1. Unngå å skade

  Bedrifter skal i både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser unngå å medvirke til 

  • korrupsjon
  • krenkelse av menneskerettigheter
  • dårlige arbeidsforhold
  • skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

  2. Ansvarlig tilnærming

  Bedrifter skal ha en ansvarlig tilnærming til prinsipper for god forretningsskikk gjennom å foreta aktsomhetsvurderinger (due dilligence). Bedrifter skal ta utgangspunkt i relevante internasjonale retningslinjer og beste praksis for sin sektor, samt iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring.

  Det er ikke enkelt å sikre at en virksomhet til enhver tid kan garantere at ingen prinsipper brytes, men bedrifter vi samarbeider med skal vise vilje til kontinuerlig forbedring og iverksette tiltak for å ivareta prinsippene om god forretningsskikk. Vi krever at våre kunder og samarbeidspartnere skriftlig kan dokumentere sin risikovurdering og håndtering av god forretningsskikk.

  Risikovurdering

  For å kunne utøve god forretningsskikk er det nødvendig å kartlegge mulige risikoer for et prosjekt eller en bedrift. Risikoene avhenger blant annet av sektortilhørighet, hvilke land og aktiviteter som er involvert i bedriftens verdikjede. Følgende områder må i alle tilfeller vurderes grundig:

  • Korrupsjonsrisiko
  • Negativ miljøpåvirkning
  • Aktiviteter i lavkostland
  • Etiske dilemma/Forretningsetiske prinsipper

  Innovasjon Norge har laget en enkel veileder for risikovurdering for å hjelpe søkere identifisere risiko og håndtere denne i egen bedrift og leverandørkjede. Veilederen kan hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å få oversikt over mulige risikoer, slik at det er mulig å vurdere om utfordringer blir håndtert på en fornuftig måte.

  Bærekraftige forretningsmodeller

  «Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» heter det i FN-rapporten Vår felles fremtid. En bærekraftig forretningsmodell bidrar positivt til sosiale forhold, miljø og klima, og har lønnsomhet. Innovasjon Norge vil vurdere alle tre aspektene i en søknad. Bedriften bør være forberedt på å beskrive i hvilken grad:

  • Prosjektet gir en tilfredsstillende lønnsomhet for bedriften og samfunnet.
  • Prosjektet gir en positiv miljøeffekt gjennom f.eks. fornybar energi, reduserte utslipp, bedre avfallshåndtering etc.
  • Prosjektet gir en positiv samfunnseffekt som f.eks. bedre folkehelse, et tryggere samfunn, mangfold i næringslivet, økt dyrevelferd. 

  Kontakt oss

  Epost: Kontakt

  Mer om våre krav

  Retningslinjer for god forretningsskikk 

  Veileder for risikovurdering