Samfunnsansvar (CSR)

 GettyImages

Bærekraft, etikk og samfunnsansvar. Vi skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt. Våre tjenester skal bidra til å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet. Derfor er god forretningsskikk i bedriften og bærekraft i prosjektet viktige vurderingskriterium når vi vurderer søknader.

God forretningsskikk

Alle som mottar tjenester fra Innovasjon Norge må oppfylle minstekrav til god forretningsskikk. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak hvis bedriften demonstrerer vilje og evne til forbedringer i tråd med relevante prinsipper og retningslinjer og beste praksis. Innovasjon Norges vurdering av forretningsskikk baserer seg på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, FNs Global Compact prinsipper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Hvordan vurderer vi om du har god forretningsskikk?

Innovasjon Norge forventer at våre kunders, avtalepartneres og leverandørers virksomhet er basert på gode etiske holdninger, og unngår å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. Vi forventer at våre kunder har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Når vi vurderer forretningsskikk ser vi i hovedsak på to forhold:

Unngå å skade

Bedrifter skal i både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser unngå å medvirke til   Se våre definisjoner av begrepene

  • korrupsjon
  • krenkelse av menneskerettigheter
  • dårlige arbeidsforhold
  • skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

Ansvarlig tilnærming

Bedrifter skal ha en ansvarlig tilnærming til prinsipper for god forretningsskikk gjennom å gjøre aktsomhetsvurderinger og involvere interessenter. Bedrifter skal ta utgangspunkt i relevante globale retningslinjer og beste praksis i sin sektor samt iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring.

Vurdering av bærekraft i finansieringsprosjekter

Vår definisjon av bærekraft er hentet fra FN-rapporten «Vår felles fremtid»:
«Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».Vi gjør en helhetlig vurdering av bærekraft som baserer seg både på både økonomi-, miljø- og samfunnseffekter av prosjektet.

  1. Økonomi: Gir prosjektet en tilfredsstillende lønnsomhet for bedriften og samfunnet?
  2. Miljø: Gir prosjektet en positiv miljøeffekt gjennom f.eks. fornybar energi, reduserte utslipp, bedre avfallshåndtering etc?
  3. Samfunn: Gir prosjektet en positiv samfunnseffekt som f.eks bedre folkehelse, et tryggere samfunn, mangfold i næringslivet, økt dyrevelferd?

Ut fra en helhetlig vurdering gir vi hvert prosjekt en bærekraftscore. Bærekraft er ikke en forutsetning for finansiering av prosjektet, men høy score vil kunne gi grunnlag for å prioritere prosjektet foran andre prosjekt.

Kontakt oss

Samfunnsansvar

Arnfinn Lundberg Bakke
Epost: arnfinn.lundberg.bakke@innovasjonnorge.no
Mobil: 411 63 678

Nyttige lenker

Retningslinjer for god forretningsskikk
Anti-korrupsjonspolicy