Eksportfinansiering

Eksportfinansiering er finansiering av kapitalvarer som for eksempel produksjonsutstyr og transportmateriell til kjøpere med løpetid over 2 år. Dette gir da importøren mulighet til å betale ned investeringen etter hvert som inntjeningene kommer, istedenfor å måtte innhente kapital før kjøpet.

Fordeler med eksportfinansiering
Selgeren kan tilby utenlandske kjøpere eksportfinansiering uten å påta seg risikoen for kjøpers tilbakebetalingsevne samtidig med at kjøperen får dekket sitt finansieringsbehov. På denne måten utvider markedet til også å ta med seg kjøpere uten likviditet.

Noen typer finansieringsordninger
De fleste land har opprettet finansieringsinstitusjoner for å ivareta egen eksportinteresse. I Norge har Nærings- og fiskeridepartementet gitt denne rollen til Eksportkreditt Norge og GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt).

Eksportkreditt Norge tar seg av finansieringsoppgaven og opptrer som långiver der GIEK og/eller bankene (i samarbeid) kan tilby garanti for lånet. Eksportøren bør snakke med sin bank eller GIEK for å få en oversikt over hvilke typer garantier som finnes og hvilke typer som er aktuell for leveransen. I enkelte prosjekter kan NORAD og Innovasjon Norge være involvert i finansieringen, eller eksportøren kan søke om støtte fra internasjonale finansieringsordninger.

Vær oppmerksom på at det kan være begrensinger for støtte/finansiering og geografiske krav til prosjektene. Innovasjon Norge, eksportørens bank eller et rådgivningsfirma kan være behjelpelig til å finne frem til aktuelle finansieringsordninger. 

Ta kontakt med Eksportkreditt Norge eller GIEK dersom du ønsker å diskutere mulighetene i deres løsninger eller konkrete prosjekter, eller les mer om ordningene på deres nettsider.

Eksportordbok