Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Europeiske Union

  Europeiske Union (EU) er en tollunion og består av medlemslandene Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  EU er egentlig en utvidelse av EF (Det europeiske fellesskap). EU begynte allerede i 1986 arbeidet for å opprette det såkalte "indre marked". Dette arbeidet ble sluttført ved etablering av tollunionen EU den 1. januar 1993.

  EFs grunnlov er Roma-traktaten. Denne ble undertegnet i Roma den 25. mars 1957, og trådte i kraft den 14. januar 1958. Undertegnede var Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg og Italia. De samme landene hadde allerede den 18. april 1951 undertegnet avtalen om opprettelse av Den Europeiske Kull- og Stålunion (ECSC). Denne avtalen trådte i kraft den 25. juli 1952.

  Den 9. april 1965 ble det undertegnet en avtale om sammenslåing av de utøvende organene i de tre fellesskap, og denne avtalen trådte i kraft 1. juli 1967.

  Formålet med avtalene er full økonomisk integrasjon av medlemslandene. Dette gjøres ved:

  • - Fjerning av toll og kvantitative restriksjoner i samhandel mellom medlemslandene
  • - Etablering av en tollunion
  • - Etablering av felles handelspolitikk overfor tredjeland
  • - Fri flyt av arbeidskraft, kapital og tjenesteytelser
  • - Felles landbruks- og transportpolitikk
  • - Innføring av en ordning som sikrer at konkurransen på det felles markedet ikke blir forrykket
  • - Harmonisering av de nasjonale regelverk i den utstrekning det er nødvendig, blant annet ved innføring av felles standarder og tekniske forskrifter


  Ved etableringen av det indre marked fra 1. januar 1993 var målsetningen om et stort felles marked til en viss grad oppnådd. Etter ratifiseringen i Maastricht 1991, av traktaten om den europeiske union, har man i større grad gått over til å betegne organisasjonen som den Europeiske Union - EU.

  Maastricht-traktaten har, for det første, ført til en utvidelse av det tradisjonelle EF-rettslige samarbeidet. I tillegg fikk man to nye områder inn i traktaten; en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, og et samarbeid om justissaker (herunder politisamarbeid og felles personkontroll ved EUs yttergrense). Traktatendringene på EUs mellomstatlige konferanse i Amsterdam i 1997, gjaldt i liten grad innholdet i det økonomiske samarbeidet.