Frisoner

Hovedhensikten med frisoner er at vareeier slipper eller får utsettelse med å fortolle inn varer så lenge de befinner seg innenfor frisonen. Prosessene som tillates gjennomført varierer i de forskjellige frisonene og hva som kan gjøres innen den enkelte frisone er gjerne bestemt gjennom lov eller forskrift.

Innenfor en frisone kan råvarer, komponenter og ferdigprodukter bli:
 - Lagret
 - Solgt
 - Utstilt
 - Ompakket
 - Samlet
 - Gradert
 - Emballert
 - Merket
 - På andre måter ferdigstilt eller bearbeidet.

Frisoner er som oftest knyttet til havner (free port), men er også bygd opp i innland som en form for tollager (bonded warehouse). På engelsk har man flere betegnelser for frisoner (foreign trade zones, free trade zones, free zones).

Mange har opprettet frisoner for å fremme handels- og produksjonsvirksomhet som kan gi arbeidsplasser, penger og kunnskapsoverføring.

De stadig strengere markedskravene til rask vareflyt og direkte etterforsyninger samt bevisstheten om kapitalbindingen som ligger i ethvert lager har påvirket synet på bruken av frisoner som lagringsplass.

For en effektiv varetransitt, særlig ved oversjøiske forsendelser, kan likevel bruk av frisoner, og da særlig frihavner, være med å sikre en tids- og kostnadseffektiv forsendelse. En del bedrifter som samordner produksjonsaktiviteter fra mange land, bruker aktivt frisoner til å foredle, sammenstille, merke og lagre varer.

Eksportordbok